Velkommen til Dragør St. Magleby Rideklub

Indkaldelse til generalforsamling i DSM Rideklub

Englodsvej 9, 2791 Dragør

2 0 .   juni   202 1 .  kl.  1 6 .00

 


1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsen aflægger beretning
3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4.  Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til vedtægtsændring:

 

4.1  Ændring af § 8 stk. 4

Lydende:

Medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at kontingentet er betalt.

Ændres til:

Medlemmer, der er fyldt 16  år  har stemmeret og medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Forældre til børn under 16 år, der er aktive juniormedlemmer, har stemmeret med en stemme pr. barn under 16 år. Disse forældre er samtidig valgbare til bestyrelsen efter juniormedlemmet har været medlem i 12 måneder. Stemmeret og valgbarhed skal bortfalde når barnet fylder 16 år, medmindre forældrene indmelder sig som aktivt medlem. Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at kontingentet er betalt.

 

4.2  Ændring af § 8 stk. 4 

Lydende:

Medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at kontingentet er betalt.

Ændres til:

Ethvert medlem har stemmeret. For medlemmer, der ikke er fyldt 15  å r, udøves stemmeretten af en forælder. Medlemmer, der er fyldt 18  å r, er valgbare til bestyrelsen efter 12 m å neders medlemskab. Medlemmer, der er i restance senere end 14 dage inden afstemningen eller valget, kan ikke stemme eller opn å  valg.

 

5.  Fastsættelse af medlemskontingent
6.  Budget for det kommende år fremlægges
7.  Valg af formand (lige år)
8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år  3 medlemmer efter tur)
9.  Valg af juniormedlem af bestyrelsen  (hvert år)
10. Valg af suppleant til bestyrelsen  (hvert år)
11. Valg af revisor og revisorsuppleant  (hvert år)
12. Eventuelt.

12. 1   Et medlem foreslår at online bookingsystem af ridehallen opretholdes

12.2  Herunder kåring af årets Championat vindere samt kåring af flest kørte stævne kilometer.
Referat af DSM bestyrelsesmøde den  1 juni  2021

 

Mødested:  V irtuelt møde grundet COVID19

Tilstede: Jan, Jesper, Felicia, Josefine, Neel   og Stephan

Fraværende:  Isabella (juniorrepræsentant)

 

1. Økonomi

Jan informerede om, at økonomien generelt ser fin ud, og at der er et overskud for 2020. Regnskabet vil blive endeligt fremlagt på generalforsamlingen. 

Ridecenteret har investeret i en vejhøvl, som er blevet brugt til at udrette huller på parkeringspladsen. Parkeringspladsen er blevet bedre, men er endnu ikke  helt god .

Bestyrelsen mangler svar på nogle af de tilbud der indhentes til at udbedre rotunden,  samt mere lys på springbanen,  men  vil rykke for disse ,  så der kan træffes en beslutning  herom .

Klubbens lydsystem er gået i stykker , og det er nødvendigt at der investeres i et nyt . Bestyrelsen diskuterede hvorvidt der skal investeres i e anlæg der er etableret permanent eller et mobilt anlæg som kan flyttes rundt ved stævner mm. efter behov. Bestyrelsen afholder snarest et møde med  en lydmand som vil komme med et tilbud på begge dele. 

 

2 Baner  og anlæg

Banerne er overordnet fine, men udendørsspringbanen er meget tung langs siderne, og hård midt på. Jan undersøger om vi kan få a frettet banen hurtigst muligt, og om dette eventuelt kan blive gjort fast en gang om året. 

Bestyrelsen vil snarest finde en dato for arbejdsdag. Særligt hegnet omkring udendørs dressurbanen trænger til maling , og der skal luges ukrudt i hjørnerne mm. 

Bestyrelsen ser gerne at flere medlemmer fejer barrieren, rytterstuen mm. en gang i mellem. 

Husk,  at  ridehallen  ikke  kan bookes søndag kl. 19.00-20.00 da den køres i dette tidsrum .

3 . Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag. 

5. Eventuelt

Møde med cafeudvalg

Der afholdes et møde mellem cafeudvalget, bestyrelsen og  stævneudvalget snarest muligt. 

Generalforsamling

Bestyrelsen drøftede afholdelsen af g eneralforsamling , som  vil blive afholdt 2 0 juni  kl. 1 6 .00 i rytterstuen. Læs hestenyheder eller gode artikler på Magasinet Hest 
DSM er også medlem af Parasport Danmark 


 TAK TIL VORES SPONSORER
I GØR EN STOR FORSKEL! 
Læs meget mere om alle vores
fantastiske sponsorer på Facebook 


Vil du være sponsor? Læs mere vores sponserteam HERSe den aktuelle ridehusplan HERALT HVAD DU SKAL VIDE NÅR DU FÆRDES I DSM :


  Følg DSM på FACEBOOK og INSTAGRAM