Velkommen til Dragør St. Magleby Rideklub

Husk husk husk ❗️❗️

Så er det tid til fornyelse af
medlemskab og facilitetskort 😁🐎
 
Betalingsfristen er den 1.2.2021. 

Medlemskabet koster 350,00 kr. og facilitetskortet koster 1.300,00 kr. for over 16 år og 900,00 kr. under 16 år.  

Betaling skal ske via bank på kontonummer:
6508 3061184030


Referat af DSM bestyrelsesmøde den 11. januar 2021

Mødested: Virtuelt møde grundet COVID19

Tilstede: Jan, Jesper, Felicia, Josefine, Neel, Isabella og Stephan

Fraværende: Ingen

1. Økonomi

Jan forklarede, at økonomien ser fin ud. Likvider er steget i 2020 i forhold til 2019, da der i 2020 ikke har været lige så mange omkostninger grundet COVID19. Desuden blev der brugt flere omkostninger til bl.a. banen mm. i 2019.

2. Baner og anlæg

Banerne fungerer fornuftigt.

Udendørsbanerne bliver selvsagt påvirket af vejret – banerne køres fortsat de dage, de ikke er frosne.

Banerne i ridehuset køres regelmæssigt som hidtil – banerne vandes ikke de dage hvor der er udsigt til frost, da banen så fryser. Hvis banen bliver for tør og der er vedvarende frost, vil banepersonalet kigge på det og evt. få den saltet for at holde på fugten, som det har været gjort før i tidligere år.

Jan minder om, at banen under COVID19 fortsat ikke kan bookes søndag kl. 19.00-20.00 da den køres i dette tidsrum.

3. Booking af ridehus under gældende COVID19 restriktioner

Efter regeringen har indført forsamlingsforbud på 5 personer foreløbigt frem til 17. januar 2021, har bestyrelsen indført et bookingsystem af ridehallen.

Indtil videre har bookingsystemet kun været brugt som en ”hjælp” således, ryttere kunne se hvornår der ville være andre i ridehuset og om der er ”plads” til at man kan komme ned og ride. Samtidig har hjælpere også kunne skrive sig på, da hjælpere også tæller med i forsamlingsforbuddet på 5 personer.

Bestyrelsen har fået tilbagemeldinger fra klubbens medlemmer på hvordan systemet fungerer. Generelt gælder det, at de fleste medlemmer synes det er problematisk, at de som har booket tid, ikke har førsteret til hallen, ligesom nogen medlemmer oplever, at forsamlingsforbuddet på 5 personer ikke overholdes.

Bestyrelsen diskuterede mulige løsninger, for at bookingsystemet kommer til at fungere bedst muligt, og lagde vægt på, at alle, også medlemmer der ikke er på facebook skal have adgang til systemet. Bestyrelsen kom frem til at følgende regler er gældende:

- Bookingsystemet kommer til at ligge på hjemmesiden og på facebook fra dags dato således alle kan bruge systemet.

- De som har booket en tid, har førsteret til at bruge ridehallen i det tidsrum hvor de har booket tiden. De som ikke har booket tid, må derfor vige for de ryttere som har booket tid. Dette gælder eksempelvis også, hvis den der har booket tid først kommer 10 min. inde i tiden. Hvis der ikke er 5 personer i ridehallen, må alle medlemmer benytte hallen også selvom man ikke har booket tid, dog vil man da skulle forlade hallen, hvis medlemmer der har booket tid i tidsrummet kommer, og antallet af personer i hallen overstiger 5 personer.

- Der kan ikke bookes tid til ”hjælpere”, men ridehallen inddeles i to zoner, således at der må være MAKS 5 ryttere på ridebanen og MAKS 5 hjælpere på barrieren. Det betyder, at hvis det er nødvendigt, kan børn have en ”hjælper” med inde i ridehallen. ”Hjælperen” skal opholde sig på barrieren, og såfremt der er flere end 5 ”hjælpere” på barrieren, må ”hjælperen” vente uden for hallen imens der rides. ”Hjælpere” på barrieren er kun tilladt hvis det er strengt nødvendigt. ”Hjælpere” skal holde sig uden for afspærringen og må IKKE benytte stolene. Hvis ikke reglerne overholdes med MAKS 5 personer i hver zone (barrieren og ridebanen), er bestyrelsen nødsaget til at lukke opdelingen af zoner igen.

- Bestyrelsen henstiller til, at en ”hjælper” hjælper flere børn ad gangen, så der er plads til så mange ryttere som muligt i hallen.

Bestyrelsen minder desuden om, at ALT undervisning skal foregå på udendørsbanerne.

Desuden har der været problemer med bookingsystemet, og vi vil hurtigst muligt overgå til et nyt bookingsystem som skal være nemmere at tilgå. Dette bliver lagt på facebook og hjemmesiden, når det er klart.

4. Indkomne forslag

Glemmekasse:

Et medlem har foreslået at der laves en glemmekasse i DSM – denne findes allerede. Den er dog i rytterstuen som pt. er aflåst. Denne vil blive sat på barrieren under COVID19.

Bookingsystem under COVID19 restriktioner:

Flere medlemmer har foreslået, at bookingtider er ”faste” således, at de som har booket tid, har førsteret til at ride i det bookede tidsrum. Desuden har flere medlemmer efterspurgt mere uddybende regler for booking af tider til hjælpere. Bestyrelsen har drøftet de indkomne forslag, og der henvises til referatets pkt. 3.

Brug af faciliteter uden medlemskab

Et medlem har foreslået, at man kan benytte klubbens faciliteter uden medlemskab, men ved betaling af dagskort.

Bestyrelsen har drøftet det indkomne forslag. Det er normalt og i tråd med andre rideklubber, at det kun er medlemmer, der kan benytte faciliteter, da DSM er en klub/forening. Desuden er medlemskab med til at støtte klubben økonomisk. En sådan ændring kræver en vedtægtsændring og medlemmet kan derfor fremstille forslag herom til generalforsamlingen.

Opsætning af skilte i fuglereservatet

Et medlem har foreslået, at der opsættes færdselskilte i fuglereservatet, som skal gøre opmærksom på ryttere, da der er kommet flere biler og cyklister på vejene omkring fuglereservatet.

Bestyrelsen har drøftet det indkomne forslag. Da vejene omkring fuglereservatet er private, og lodsejeres veje, kan vi ikke sætte skilte op. Vi henstiller til, at alle ryttere i reservatet overholder gældende færdselsregler og tager hensyn til ejere af marker osv.

Fejning af hestelort på vejene omkring DSM

En beboer har spurgt bestyrelsen, om det er muligt at få fejet vejene omkring DSM, da der er meget hestelort på vejene, hvilket kan være generende for beboerne.

Bestyrelsen kontakter Dragør kommune, og hører om de kan være behjælpelige med at feje vejene.

Ændring af gældende ridehusplan

Medlemmer har spurgt hvor mange der må ride i ridehuset samtidig (spørgsmål er stillet før nuværende COVID19 restriktioner). Der er ingen nedskrevne regler om, hvor mange der må være i ridehuset samtidig (under normale omstændigheder), men bestyrelsen henstiller til, at der ikke er flere end det er forsvarligt sikkerhedsmæssigt.

Medlemmer har foreslået, at der ændres i ridehusplanen.

Da den ”normale” ridehusplan pt. ikke er gældende grundet COVID19, vil bestyrelsen kigge nærmere på dette forslag, når der ikke er restriktioner længere.

Stemmerettigheder for forældre/værge for medlemmer under 16 år

Medlemmer har foreslået, at forældre/værger skal have stemmerettigheder for medlemmer under 16 år, således medlemmer under 16 år kan stemme på lige fod med andre medlemmer.

Bestyrelsen kan ikke alene træffe beslutning herom, da det kræver en vedtægtsændring, og medlemmerne kan derfor stille forslag om denne vedtægtsændring til generalforsamling.

5. Eventuelt

God tone

Flere medlemmer har igen rettet henvendelse til bestyrelsen, da de oplever, at der er en hård tone imellem medlemmer. Bestyrelsen henstiller endnu engang til, at alle holder den gode tone og tager hensyn til hinanden, særligt i disse tider, hvor der er pres på banerne og vi er underlagt særlige restriktioner.

Generalforsamling

Generalforsamling vil blive afholdt 21. marts kl. 15.00 i rytterstuen. Vi håber det kan lade sig gøre, og at der ikke er restriktioner, som begrænser afholdelsen. Neel og Josefine sender information om generalforsamlingen ud, når vi nærmer os. Indkomne forslag skal dog være bestyrelsen i henne senest den 20. februar 2021 jf. foreningens vedtægter.


Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9/2 2021 kl. 19.00

Nedenstående regler gældende pt. Frem til 17/1-2021

RIDEHALLEN ER ÅBEN.

Dog MAX ialt 5 personer indendørs.


INGEN UNDERVISNING INDENDØRS.

For at kunne holde ridehuset åbent så meget som muligt/sprede folk så vidt muligt ændres “egen spring - booking tiderne” pt. frem til 17/1-2021.
Det vil således kun være muligt at booke onsdage /torsdage fra Kl. 20:00 - 22:00 til egen spring UDEN UNDERVISNING.
Ekvipage tid lørdag og egen spring søndag er derfor IKKE muligt pt.


🔴Undervisning på udendørs banerne:🔴

Der må undervises på udendørs banerne. 
⛔️Undervisning i ridehuset er strengt forbudt grundet corona reglerne.❗️

Kun 1 underviser pr. Bane.  

Faste undervisere har første priotet.
Så står der en fast underviser og underviser på dressur banen og kommer man med sin egen underviser må man altså gå ned på spring banen, hvis ikke der allerede bliver undervist der. Dette er for at der stadig er plads til alle da der maks må være 5 personer pr bane.  

HUSK reflekser og lygte når du rider ud i denne mørke tid !! 😀

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at alle holder en god tone samt tager hensyn til hinanden i DSM.
Der er ekstra pres på ridehuset i vinterperioden - så lad os alle få det bedste ud af det  😉 🙃


DSM er også medlem af Parasport Danmark 


 TAK TIL VORES SPONSORER
I GØR EN STOR FORSKEL! 
Læs meget mere om alle vores
fantastiske sponsorer på Facebook 


Vil du være sponsor? Læs mere vores sponserteam HERSe den aktuelle ridehusplan HERALT HVAD DU SKAL VIDE NÅR DU FÆRDES I DSM :


  Følg DSM på FACEBOOK og INSTAGRAM