Referater fra bestyrelsesmøder / generalforsamlinger

Her på siden finder du referater fra bestyrelses møderne. Referater fra indeværende år samt sidste år vil altdi være tilgængelige her. Ønsker du at se ældre referater bedes du henvende dig til bestyrelsen.

Referat af DSM bestyrelsesmøde den 5. oktober 2020

 

Mødested: Englodsvej 9, 2791 Dragør

Tilstede: Jan, Jesper, Felicia, Josefine, Neel og Stephan

Fraværende: Isabella

 

1. Økonomi

Jan forklarede at økonomien ser fin ud. Han pointerede, at vi har fået gode indtægter fra de to stævner som er blevet afholdt. Særligt juli stævnet har givet et pænt overskud. Bestyrelsen vil i den komne tid, løbende tjekke op på om alle som bruger DSM’s faciliteter har betalt medlemskontingent og ridehuskort.

 

Felicia og Stephan pointerede, at der mangler sikkerhedsholdere til spring, samt cavalettis. Kasseren godkendte, at der indkøbes flere sikkerhedsholdere, samt to sæt cavalettis.

 

2. Indkomne forslag

 

Udbedring af rotunden:

Et medlem har fremsendt forslag til at longeringsrotunden forbedres. Medlemmet foreslår, at der evt. bruges gummigranulat, som ikke fryser og dermed kan bruges hele året. Desuden har det ikke nogen støvgener, hvilket vil være en fordel i forhold til rideklubbens naboer. Medlemmet vil gerne undersøge sagen nærmere og indhente et endeligt tilbud.

 

Bestyrelsen diskuterede det indkomne forslag, herunder om der er økonomi til en evt. udbedring. Det blev besluttet, at takke ja til, at medlemmet indhenter et konkret tilbud på en evt. udbedring. Herefter vil bestyrelsen igen tage forslaget op.

 

Flytning af springning i forbindelse med Dennis Holst kursus:

Et medlem har fremsendt forslag til at Anna Svemarks undervisning aflyses/rykkes den 24. oktober hvor Dennis Holst kommer og giver kursus.

 

Bestyrelsen diskuterede det indkomne forslag. Bestyrelsen vil ikke aflyse Anna Svemarks undervisning den 24. oktober, da det er en fast underviser i klubben som har et indtægtsgrundlag på baggrund heraf. Det blev i stedet besluttet, at Anna lørdag den 24. oktober rykker sin undervisning til kl. 8.00-11.30 hvorefter kurset kan starte. Ridehallen er lukket for andre imens der er kursus og springning, og ryttere som ikke springer eller modtager undervisning i forbindelse med kursus, må benytte klubbens udendørs baner eller uden for tidsrummet hvor banerne er lukket denne lørdag.

 

Aflønning af stævneudvalg:

Et medlem har fremsendt forslag om, at stævneudvalget samt hjælpere til stævner skal have en form for aflønning for det arbejde de udfører.

 

Bestyrelsen diskuterede det indkomne forslag. Bestyrelsen sætter stor pris på det store arbejde, som stævneudvalget udfører, men pointerer også at DSM er en frivillig forening, som primært drives af frivilligt arbejde. Et medlem af stævneudvalget forklarede, at medlemmer af stævneudvalget på nuværende tidspunkt får gratis startgebyr til DSM’s stævner. Tidligere fik stævnehjælpere en madbillet pr. dag som kunne bruges i klubbens cafe til et måltid.

 

Det blev besluttet at medlemmer af stævneudvalget foruden gratis startgebyr, får fri logi i klubbens cafe i forbindelse med stævner, ligesom stævneudvalget en gang om året kan spise en middag sammen ”ude i byen”.

 

Madbilletter genindføres, og stævnehjælpere vil få en madbillet pr. dag til brug i klubbens cafe.

 

Ønske om mere tid til ponygames om søndagen

Flere medlemmer har ønsket mere tid til ponygames om søndagen, da tilslutningen hertil er vokset, og der nu er 12 deltagere hver søndag. På nuværende tidspunkt har ponygames tildelt en time mellem kl. 16-17 om søndagen.

 

Bestyrelsen diskuterede det indkomne forslag. Da ponygames holdet er vokset og der nu er 12 ryttere, tildeles holdet en time ekstra, således tiden udvides fra kl. 15.00-17.00 hver søndag. Dette vil være gældende første gang den 18. oktober 2020.

 

Ønske om mere tid til egenspring

Flere medlemmer har ønsket, at tiden for ”egenspring” udvides, da der er mange som ønsker at springe i det angivne tidsrum. Derudover ønskes det, at der kommer nogle flere regler omkring booking af ridehuset i forbindelse med ”egenspring”. På nuværende tidspunkt, kan alle benytte sig af tiden for ”egenspring”, dog må der maks være 6 springende ryttere i ridehallen. Desuden kan andre ”springe med” selvom der er en rytter som har booket tiden.  Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at dette kan være problematisk, da man springer på forskellige niveauer og der er afstandsforskelle om man rider på hest eller pony.

 

Bestyrelsen diskuterede det indkomne forslag. Da der er stor efterspørgsel for mere tid til egen spring, besluttes det, at der åbnes op for mere tid på yder tidspunkter, hvor det opleves, at der ikke er mange andre der benytter DSM’s baner. Det vil fra den 12. oktober derfor også være muligt, at booke tid til ”egenspring” onsdage mellem 20.00-22.00 og lørdage mellem 18.00-22.00 i ekvipage tiden.

 

Desuden indføres der krav til, at der ved booking oplyses hvilken højde man ønsker at springe, og om man rider på hest eller pony, således de som ønsker at springe med kan se om de ønsker at springe på samme niveau.

 

Derudover er det den der booker banen, som bestemmer hvilken højde der skal springes.

 

Alle bookinger skal ske på DSM’s hjemmeside senest 5 timer før.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at hallen fortsat er åben for andre ryttere i tider som er angivet til ”egen spring”.

 

Ønske om ekstra springtid til Anna Svemark lørdag

Flere medlemmer har fremsendt ønske om, at springtiden hos Anna udvides om lørdagen, da hun har mange ryttere på venteliste, som ønsker at ride springundervisning.

 

Bestyrelsen diskuterede det indkomne forslag. Det blev besluttet, at Annas undervisningstid udvides en halv time, og dermed slutter kl. 13.30 i stedet for kl. 13.00 om lørdagen for at tilgodese flere medlemmer. Det blev dog pointeret, at tiden ikke kan udvides yderligere.

 

Ønske om undervisningstid inden børnehold onsdag

Cecilie Gernager, som underviser børneholdet, ønsker undervisningstid fra 16.15 – 17.15 til eneundervisning om onsdagen før børneholdet starter. Dette vil ikke lukke ridehuset for andre, men betyder at hun kan undervise uden headset i dette tidsrum.

 

Bestyrelsen besluttede, at Cecilie kan undervise fra 16.15-17.15 før børnehold, da dette ikke lukker ridehuset for nogen andre.

 

Ændringerne til ridehusplanen træder i kraft den 12. oktober 2020.

 

 

Ønske om mere ”luft” i ridehusplanen om søndagen

Et medlem har fremsendt ønske om, at der kigges på ridehusplanen om søndagen, således der bliver mere tid hvor banen ikke er lukket til ponygames og ”egenspring”.

 

Bestyrelsen har truffet beslutning om, at dette desværre ikke kan lade sig gøre, da der er mange medlemmer der bruger banerne til de aktiviteter som lukker banerne om søndagen. Ridehallen er åben indtil kl. 15.00 søndag og efter kl. 21.00.

 

 

 

3. Sikkerhed

Jan gjorde opmærksom på, at der er flere ryttere som rider uden lys, når de rider frem og tilbage til DSM. Bestyrelsen opfordrer til at alle husker lygter og reflekser, nu vi går ind i den mørke tid.

 

Bestyrelsen oplever at mange medlemmer snakker i håndholdt telefon/SMS’er når de rider på DSM’s baner. Dette skaber en farlig situation for de som rider på banerne, da rytteren mangler fokus på de andre ryttere på banen og på sin hest. Bestyrelsen har derfor besluttet, at det IKKE er tilladt at snakke i håndholdt telefon eller sende SMS’er/tjekke facebook mm. når man befinder sig på DSM’s baner (i ridehallen, udendørs dressurbane og udendørs springbane). Hvis man har et vigtigt opkald eller andet, skal man bruge headset eller forlade banen, imens man snakker i telefon. Der vil komme skilte op herom. Det skal pointeres, at foregår telefonsamtaler, undervisning mm. i headset gælder forbuddet ikke.

 

4. Sponsoraftale

Stephan har undersøgt de nuværende sponsorpriser, samt produktionspriserne for sponsor skilte med A-sign som producerer sponsorskiltene. Da produktionsprisen på skilte er steget, siden sponsoraftalen sidste er blevet opdateret, foreslår Stephan at priserne for sponsorer som ønsker at købe sponsoraftale inkl. skilt, stiger tilsvarende det som produktionsprisen er steget. Dette vil betyde, at nye sponsorer skal betale kr. 1.000 ekstra såfremt de ønsker at købe sponsorat inkl. skilt.

 

For en 4 årig aftale bliver prisen sat op til kr. 8.500 inkl. skilt fra kr. 7.500 inkl. skilt og for en 1 årig aftale bliver prisen sat op for kr. 6.000 inkl. skilt fra kr. 5.000 inkl. skilt.

 

De nye priser blev besluttet af bestyrelsen. Det skal dog pointeres, at for allerede eksisterende sponsorer vil prisen være uændret.

 

5. Eventuelt

God tone og tag hensyn til hinanden

Flere medlemmer har rettet henvendelse til bestyrelsen, da de oplever, at der er en hård tone i mellem medlemmer. Bestyrelsen henstiller til, at alle holder den gode tone og tager hensyn til hinanden, særligt når vi nu går vinteren i møde og der kommer ekstra pres på ridehuset.   

 

Banekoordinator

Stephan foreslog, at der udpeges en banekoordinator i bestyrelsen, som kan træffe beslutninger i det daglige omkring kurser og hvis undervisere ønsker at rykke tider i forbindelse med ferier mm. Bestyrelsen udpegede Felicia som banekoordinator. Felicia kan træffes på mail feliciaoreilly91@gmail.com.

 

Faste undervisere

Bestyrelsen har på det seneste oplevet, at faste undervisere flytter rundt eller forlænger deres faste undervisningstid. Bestyrelsen gør opmærksom på, at faste undervisere kun kan undervise inden for deres tildelte tidsrum, og at undervisningstiden ikke kan forlænges fra gang til gang. Ønsker faste undervisere mere undervisningstid skal dette fremlægges skriftligt for bestyrelsen, som kan træffe beslutning herom. Ønsker faste undervisere, at flytte rundt på undervisning i tilfælde af ferie mm. skal dette ligeledes godkendes af bestyrelsen.

 

 

 

Referat  af bestyrelsesmøde i DSM Rideklub

27. juli 2020.

Tilstede: Formand Jesper, Næstformand Stephan, Kasserer Jan, Sekretær Josefine, Bestyrelsesmedlem Neel og Suppleant Felicia

Fraværende: Juniorrepræsentant Isabella

 

1.  Erhvervsskole STU låner rytterstue

Jesper Pedersen er blevet forespurgt om erhvervs skolen STU kan låne rytterstuen på hverdage (mandag til torsdag) fra ca. kl. 9.00-13.00. Fordelen ved dette, ville være, at eleverne ville hjælpe med at vedligeholde DSM’s faciliteter.

Det blev besluttet, at Jesper ville undersøge med Dragør kommune, om en sådan aftale kan indgås, uden DSM vil miste kommunens tilskud.

2. Salg af vandvogn

DSM’s bestyrelse er blevet spurgt, om vi vil sælge vores vandvogn som Andreas Leth i sin tid skaffede til klubben. Det blev diskuteret, at vandvognen bruges meget sjældent efter vi har fået nyt vandings anlæg.

Det blev vedtaget at sælge vandvognen.

3. Kørsel med vogn

Bestyrelsen er blevet forespurgt, om et medlem må træne med en pony og kørevogn på springbanen.

Fordele og ulemper herved blev diskuteret. Indtil videre er det kun én, som vil gøre brug af denne mulighed, og det blev besluttet, at det må man gerne. Dette er dog under forudsætning af, at det KUN er på springbanen, at det foregår uden for undervisnings tid, at der betales facilitets kort og at de som kører med vogn skal tage hensyn til andre ryttere. Såfremt der kommer ryttere, som ikke vil have at der køres med vogn på banen, må vognen forlade banen.

Viser det sig, at der er problemer herved, vil bestyrelsen genoverveje tilladelsen.

4. Eventuelt

Jan henledte opmærksomheden på, at vi skal minde alle medlemmer om, at der skal betales for facilitets kort  for 2. halvår senest den 1. august 2020.

Referat  af ekstraordinær generalforsamling i DSM Rideklub

29. juni 2020.

Fremmødte: 31 medlemmer inkl. bestyrelsen

Heraf 4 ikke-medlemmer.

 

1.  Valg af dirigent - Jeanette Øbo Glæsner blev valgt.

2. Valg af formand – Jesper Pedersen blev valgt som formand.

3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Stephan Hrynczuk blev valgt som næstformand, Neel Zibrandtsen blev valgt som bestyrelsesmedlem, Josefine Schmidt blev valgt som sekretær, Felicia O’Reilly blev valgt som suppleant og Isabella Schwartz blev valgt som junior repræsentant.

Der var ingen øvrige medlemmer der ønskede at stille op til bestyrelsen.

4. Valg af revisor og revisorsuppleant – Neel Guldbech og Mia Sander Schütt blev valgt.

Efter den nye bestyrelse var blevet valgt, lukkede dirigenten den ekstra ordinære generalforsamling.

Referat af generalforsamling i DSM Rideklub

21. juni 2020.

Fremmødte: 20 medlemmer inkl. bestyrelsen

Heraf 3 ikke-medlemmer samt 1 medlem under 16 år.

 

1. Valg af dirigent - Jeanette Øbo Glæsner blev valgt.

 2. Bestyrelsen aflægger beretning - Ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

3. Det reviderede regnskab - Blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

4. Indkommende forslag - Ingen.

5. Fastsættelse af kontingent. - Bestyrelsen valgte ikke at fremføre en evt. stigning set i lyset af Covid-19. Men forslog at den nye bestyrelse ser på en mulighed for en evt. stigning for at styrke økonomien fremadrettet.

6. Budget for kommende år fremlægges: - 10% nedgang i ridesporten i forhold til DRF. DSM har ikke mærket til det endnu, men har dog kalkuleret med det i budgettet.

Der er søgt om Covid-19 hjælpepakke på 31.050,- for tabt indtjening, stævner, Dragør marked og dagskort. DSM afventer svar.

7. Valg af formand: (lige år) - Der blev ikke valgt en ny formand

8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - frafaldt grundet pkt. 7.

Der var medlemmer, der ønskede at stille til de øvrige bestyrelsesposter, men da ingen ville stille op som formand, kan en ny bestyrelse ikke konstitueres.

 9.  Valg af juniormedlem af bestyrelsen - frafaldt grundet pkt. 7.

 10. Valg af suppleant til bestyrelsen - frafaldt grundet pkt. 7.  

 11. Valg af revisor og revisorsuppleant - frafaldt grundet pkt. 7.

 12. Eventuelt - generalforsamlingen valgte at gennemføre pkt. 12.1.

 12.1. Herunder kåring af årets Championat vindere samt kåring af flest kørte stævnekilometer. 

De flotte resultater kan ses under fanen Stævner/Championat på www - stort tillykke til de mange vindere.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen, der vil blive Indkaldelse til  ekstraordinær generalforsamling.

GRUNDET Covid-19

Bestyrelsens beretning i tiden mellem den oprindeligt planlagte generalforsamling og den aktuelle nuværende generalforsamling

Det har været en turbulent tid - intet har været som det plejer, ej heller i DSM. Det har krævet noget helt særligt af alle, og størstedelen har heldigvis taget det i stiv arm. Efter de første ugers frustration faldt alle til i de nye rammer, og mange har været rigtig gode til at hjælpe bestyrelsen med, at de midlertidige og omfattende regler er blevet overholdt - tusinde tak for det.

I denne mellem periode, hvor den nuværende bestyrelse siden 22. marts 2020 har siddet som en midlertidig forretningsbestyrelse, har vi ikke, grundet gældende regler for dette, kunne fortage større indkøb eller andre ikke allerede budgetteret tiltag, men vi har dog alligevel fået udrettet lidt med de materialer der var i forvejen.

Vi har som en naturlig del af det at være frivillig holdt området pænt for ukrudt mv. Som altid godt hjulpet på vej af Jan Petersen - endnu engang tak til Jan!

Vi har malet flaskepantholderen ved dressurbanen, og repareret det store skilt der henviser til Ridebaner. Vi har taget de udløbene sponsorskilte ned og flyttet rundt på de stadig aktive sponsorer, så det igen ser pænt ud.

Vi har desværre ikke kunne indkalde til arbejdsdag grundet forsamlingsforbuddet, og vi har ikke haft ressourcer til at sætte evt. hold i gang med div. opgaver, som der er budgetteret med, da vi alle - også grundet Covid-19 - har været ekstra udfordret i vores private. Planen var, at vognskur og dommerhus samt dressurbanehegn skulle males - men det kan nås endnu 🙂 -  inden klubmesterskaberne.

Bestyrelsen har valgt at frafalde eget forslag omhandlende stigning af facilitetskort under indkommende forslag ved generalforsamlingen, da vi ikke kender økonomien i samfundet fremadrettet eller den kommende bestyrelses ønsker og visioner. Det er dog fortsat vores anbefaling at lade det stige i et vist omfang, for fortsat at sikre solide faste indtægter i DSM.

I denne mellemlæggende periode har bestyrelsen ligeledes været i tæt dialog med DRF, bla. for at høre om der var en mulighed for, at vi kunne afholde generalforsamlingen. Dette viste sig desværre at være umuligt, da man i forenings regi ikke godkender delvis elektroniske generalforsamlinger, der ellers er mulige i andre selskabsformer. Kun fuldt elektroniske generalforsamlinger, med procedure beskrivelse medtaget i vedtægterne er ”lovlige”. Men i forbindelse med denne dialog, er vi af DRF’s jurist blevet gjort opmærksom på, at der er en tastefejl i vores vedtægter, og det på trods af at vedtægterne er godkendt af både DRF og Dragør Kommune… Bestyrelsen har dog valgt ikke at tage det med som punkt ved denne generalforsamling (21. juni 2020). Det har vi valgt, da det er en relativ omstændig procedure, som vi ikke vil pålægge den nye bestyrelse som noget af det første der skal gennemføres. Men i stedet opfordrer til, at man næste gang der skal indstilles til vedtægtsændringer, eller ved næste års generalforsamling, får det på som et punkt.

Det drejer sig om følgende afsnit:

§ 8 - Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ved afstemninger benyttes simpelt stemmeflertal, af de afgivne stemmer. Ved enstemmighed er forslaget ikke vedtaget.

Det skal lyde således:

§ 8 - Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ved afstemninger benyttes simpelt stemmeflertal, af de afgivne stemmer. Ved enstemmighed er forslaget vedtaget.

Slutteligt vil vi gerne henstille til at alle, så vidt muligt, benytter Strøbyvej frem for Brydevej når man kører til og fra DSM, da Strøbyvej er en offentlig vej der vedligeholdes af kommunen det er Brydevej ikke. Derudover henstilles yderligere til, at der vises naturligt hensyn til beboerne på Strøbyvej og Englodsvej. Englodsvej er også privat og har nu tilmed fået anlagt ny flot asfalt. Kør langsomt med respekt for børn, heste og andre dyr - når I skal til og fra Rideklubben. Rid én og én og inde i siden af vejen når der er trafik.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Formandens/Bestyrelsens beretning 2019

Denne beretning bliver noget anderledes og meget kort, det skyldes hovedsageligt, at vi står midt i en verdenskrise med Covid-19, og lige nu virker alt som så uendelig længe siden eller om uendelig lang tid. En anden ting der gør denne beretning anderledes er, at det bliver min sidste i denne omgang, da jeg ikke genopstiller til formandsposten, og jeg må indrømme, at den er ”lidt hård”. Jeg vil i den forbindelse gerne have lov til at takke bestyrelsen for det store arbejde, og rette en kæmpe tak til alle de frivillige, der gør det muligt at drive en så dejlig og velfungerende rideklub. De selv samme kræfter har igen og igen gjort det muligt at afholde klubstævner, sløjfestævner, fastelavn mv. tusinde, tusinde tak.

MEN der er desværre igen i år en nedgang i de frivillige kræfter, hvilket året 2019 også har afspejlet, blandt andet har vi ikke afholdt nogle C stævner, fået nogle nye sponsorer mv. Alt sammen tabt indtjening til alt det sjove, som nye spring og bomme, dommertårn til springbanen osv. Vi håber det vender og ridesporten igen finder sin ånd og at flere frivillige kræfter vender tilbage.

På det driftsmæssige kan vi, igen i år, tilskrive en ny bund i ridehallen samt en afretning af den udendørs dressurbane, ikke helt efter planen, men nu håber vi, og beder til, at vi har fundet ”de vise sten”. Vi har også indkøbt ny havetraktor, ny vander til banerne samt slanger, vi har fået efterfyldt og afrettet P – pladsen. Derudover har traktoren fået sit årlige eftersyn og lappet et dæk, et par brædder i barrierene er skiftet og lidt hegn er repareret, og så alt det ”løse” 

I skrivende stund er vi gået ind i den endelige fase i forhold til vejen. DSM har haft indkaldt vejberettiget/ lodsejere og beboer på til vejen til møde, hvor vi endte op med, at Ridecenteret som udgangspunkt betaler 40.000,- til projektet, men denne del af fasen er ikke slut i skrivende stund. Prisen for hele projektet er ca. 300.000,- og de øvrige parter ser gerne, at Ridecenteret (herunder DSM) betaler minimum 100.000,-. Men vi kæmper, alt hvad vi har lært for at få gennemført forhandlingerne, så vi kan glæde os over en ny vej, uden at gå helt i minus af den grund og en ny vej skal der til, da dens nuværende stand er livsfarlig at færdes på - hest som rytter.

Vi har været nødsaget til at lukke ned for Ridehus og undervisning, pga. Covid-19, hvilket har fyldt rigtig meget hos den enkelte og ikke mindst hos bestyrelsen. Vi håber inderligt, at dette snart er ovre, og vi igen kan genoptage en hverdag, der ser næsten ud som den plejer.

Jeg vil gerne her til slut, have lov at sige tak for 8 fantastiske år som formand og godt 15 år som aktivt bestyrelsesmedlem for verdens bedste rideklub. Jeg vil gerne have lov at rette en helt særlig tak til Jeanette Øbo Glæsner, der har holdt mig ud i modgang og medgang - du har gjort det godt - tak. Jeg vil også gerne have lov at takke Dragør St. Magleby Ridecenter ved Lene Brage, for et altid godt samarbejde og den store økonomiske støtte til alle DSM projekter.

På bestyrelsens vegne 

Neel Guldbech

                                                Referat af DSM bestyrelsesmøde 02.12.2019

Mødested: Englodsvej 9, 2791 Dragør.
Tilstede: Neel, Mia, Rikke og Felicia, Jeanette

Fraværende: Pia og Andreas


1. Økonomi:

Mia fremlagde regnskab og alle godkendte. Mia pointerede at økonomien stadig er fornuftig, men at nye investeringer i resten af 2019 skal overvejes og/eller begrænses så vidt muligt.


2. Baner og anlæg:

Banerne ser ud til at fungere fornuftigt pt.. Vi har fået lavet service på traktoren, som bl.a. fået ny manifold på, da udstødningen var knækket inden i. Vi haft elektriker på udendørslyset som var druknet pga. for meget vand i afbryderen. Sidst har Kim G skiftet pærer omme bagved, så der igen er lys ved møgvogn og skur.

Bestyrelsen har ydermere besluttet at få rettet P pladsen op. Samt igen at tage fat i kommunen mht. vejen til og fra DSM.


3. Indkomne forslag:

Et medlem har fremsendt ønske om, at bestyrelsen ser på om Michael Ladegaard opfylder sin rytter kvote, for at få lov at beholde en fast tid i ridehusplanen, da medlemmet ønsker ”egen springtid” om torsdagen (lige som om søndagen). Bestyrelsen kiggede tilslutningen igennem (FB oplag) og talte med den ansvarlige for Michaels undervisning som bekræftede at Michael pt. har 6 betalende ryttere og dermed kan opretholde sin springtid i ridehusplanen.

Bestyrelsen besluttede i stedet, at DSM som en forsøgsordning, åbner op for egenspring når Michaels undervisning slutter. Ridehallen kan derfor fremover være lukket fra Michael starter og resten af aftenen. Medlemmer skal skrive på hj. Siden på samme vis som om lør/søndagen og I den forbindelse en lille reminder til egenspring-rytterne. Ordningen kan kun bestå hvis ridehallen ryddes pænt hver gang! af de sidste der forlader den.


4. ”Ryst posen”

Neel fremsatte et ønske om, at DSM forsøger at tænke ud af boksen, vi har brug for, at få involveret medlemmerne i fællesskab/medansvar for DSM, ganske enkelt få alle mere inddraget i klubdriften.

Derfor indkaldes der til dialogmøde i februar, hvor dagsorden bl.a. kommer til at indeholde: Springmatriele, stævneudvalg, sponsorer og daglig vedligehold. Dette blot nogle af hovedpunkterne. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med input til mødet. Dato for mødet vil tilgå i januar.


5. Eventuelt:

Mia henledte opmærksomheden på persondataloven. For at vi er helt sikre på ikke at overtræde denne, skal vi oplyse, at senest 1. januar 2020 vil man ikke længere kunne finde sit navn på hjemmesiden . (Bestyrelsesmedlemmer der indberetter til DRF eller administrerer økonomi og offentlige tilskud har dog altid adgang til de fulde medlemslister, og kan dermed følge op på medlemmer i rideklubben).