Referater fra bestyrelsesmøder / generalforsamlinger

Her på siden finder du referater fra bestyrelses møderne. Referater fra indeværende år samt sidste år vil altdi være tilgængelige her. Ønsker du at se ældre referater bedes du henvende dig til bestyrelsen.

Referat af DSM bestyrelses møde d. 07/12-2017

Mødested: Rytterstuen Englodsvej 9, kl. 19.00

Til stede: Jeanette, Neel, Pia, Felicia, Rikke

Fraværende: Anne

 

Dagsorden:

 1. Økonomi
 2. Banerne, hvad rør sig i DSM
 3. Sponsor
 4. behandling af klage over DSM
 5. Skrivelser
 6. Amager udvalg
 7. Indkommende til bestyrelsen
 8. Fastsættelse af dato for generalforsamling.
 9. evt.

 

1.1 Økonomi:

Jeanette informerede om at Kommunen har kontaktet hende idet de har opdaget en regnefejl fra deres side hvilket betyder at der kommer lidt ekstra penge næste gang DSM får tilskud, hvor meget vides ikke helt endnu. Ellers ser økonomien ud som den skal.

 

2  Banerne:

2.1 Traktoren skal have et par nye tændrør men ellers alt fint med baner og maskiner.

 

2.2 Hvad rør sig i DSM:

Det går godt dog har Neel fået en del klager fra medlemmer over at medlemmer ikke samler op efter deres heste når den har gødet på fiber banerne, Neel skriver jævnligt på FB og på www.men det lader desværre ikke til at hjælpe, bestyrelsen kan kun opfordre medlemmerne til at overholde DSM’s regler inkl. at samle gødning op efter sin hest.

 

3.1 Sponsor:

Anne har fået en ny sponsor til DSM, Sadelmager Lars Nielsen ApS, dermed er årets mål nået idet DSM har genforhandlet to sponsorer (Mogens Elmer og Carsten Schwartz) samt et nyt som svare til de 2 DSM har som mål pr. år.

 

4.1 Behandling af klage over DSM:

Formanden informerer vedrørende indkommende klage over DSM til DRF, klagen er efterfølgende blevet behandlet af D1, som har afsluttet sagen til fordel for klager. D1 henstiller dog blot til at DSM fremover benytter en tydeligere retorik i deres propositioner og pålægger ingen yderligere sanktioner.

 

Det drejer sig om en episode i DSM ved klubstævnet den 9. september 2017.

Sagens indhold vedrører kort fortalt en underviser/træner, der følte sig forurettet efter en henvendelse fra stævneudvalget på stævne dagen. Hvad der er sket og sagt på dagen kan DSM’s bestyrelsen ikke kommentere på, da ingen fra bestyrelsen var til stede under episoden, bestyrelsen kan kun ud fra de to forklaringer fra henholdsvis underviser og DSM stævneudvalg samt den afsluttende skrivelse fra D1, agerer og dermed tage dette til efterretning og sørge for, at der fremadrettet i DSM propositioner vil stå:

 

Undervisning/træning i forbindelse med opvarmning til stævnet skal foregå under hensyntagen til de øvrige ryttere, og at hvis DSM finder, at dette ikke overholdes, vil DSM kræve brug af headset.

 

Det er ordret hvad D1 har bedt om, i det afdelingen for sport ikke kommer til at tage headset med i fællesbestemmelserne.

 

5. Diverse skrivelser:

5.1 Pia er ved at formulere et brev som hjælpemiddel til brug ved opsøgning af nye sponsorer   

 

5.2 Pia vil snarest tilpasse FB og www.til med ny sponsor.

 

5.3 Der vil snarest udkomme nye retningslinjer for afholdelse af kurser mv. disse vil være tilgængelige på www. Under linket: ridehusplan, dette vil blive annonceret på FB.

 

6.1 Amagerudvalget:

Har stillet et spørgsmål til samtlige klubber lydende på om klubberne kan have et fælles undervisnings/dagskort mellem alle Amager klubberne.

DSM’s umiddelbare svar er et spørgsmål: er der stor nok efterspørgsel, i forhold til det umiddelbare merarbejde der ligger rent administrativt. 

 

7. Indkommende til bestyrelsen:

7.1 Bestyrelsen har fået en forespørgsel om hvorfor der ikke må undervises med Headset mellem kl. 16.00 – 18.00 på hverdage?

      Svar: dette blev vedtaget for mere end et år siden, idet flere medlemmer klagede over der var for meget undervisning med Headset i den mest benyttede tid i ridehuset om vinteren hvilket flere gange havde givet uhensigtsmæssige situationer og enkelte gange direkte farlige situationer.

 

7.2 Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om at en underviser får tid i ridehusplanen til springundervisning om søndagen.

      Svar: bestyrelsen kan desværre ikke afsætte mere tid i ridehusplanen til springning end den i forvejen afsatte tid, men alle er velkommen på lige fod og jf. reglerne til at benytte den afsatte tid søndag mellem kl. 17.00 – 19.00 hvor egen instruktør kan medbringes, instruktøren må gerne stå på banen så længe at det ikke er til gene for evt. andre ryttere.

 

8.1 Fastsættelse af dato for generalforsamling: Søndag den 18. marts 2018 kl. 15.00

 

9.1 Evt. intet 

Referat af DSM bestyrelses møde d. 28/09 -2017

Mødested: Hovedgaden 23B (grundet Internetopkopling), Tid kl. 19.00

Til stede: Neel, Anne, Pia, Jeanette, Rikke og Felicia

Fraværende: Anne 

 

Dagsorden:

1. Økonomi

2. Ny betalingsform for dagskort

3. Faste kursusdage

4. Ridehusplan

5. Stævner/stævneudvalg

6. Sponsor

7. Ansvar

8. Indkommende forslag/spørgsmål fra medlemmer

9. Evt.

 

1..1 Økonomi: 

Der har desværre været en del uforudsete udgifter dette halvår bl.a. ny traktor, ekstra udfordringer med indendørsbanen, ny lovpligtig vandmåler, container til gødning, klub tlf. samt 19 færre medlemmer der har indløst facilitetskort pr.1.august. Det betyder at vi frem til 1. februar må sætte ny-investeringer på pause, så vi forsat har penge stående til de faste udgifter og den daglige drift i klubben.

 

1.2 Betaling af facilitetskort:

Jeanette er næsten i bund med restancelisten. 

 

1.3 Gennemgang af medlemsliste:

Vi er i tvivl om disse personer stadig ønsker at gøre brug af klubbens faciliteter.

 

A V Nielsen 

A Ladegaard

A Krabbe

C Kieffer

L Schmidt

L Sparre-Ulrik

M Thomsen

 

Kontakt Kassereren/Jeanette, hvis I fortsat ønsker facilitetskort. 

 

2.1 Dagskort via mobilepay

Fremadrettet skal dagskortet betales over mobilpay nuværende løsning med bankoverførsel er for svær at administrere. Dagskortet stiger til 65 kr. for at dække en del af de gebyrer klubben betaler til mobilpay, vi har valgt denne løsning, da den vil lette både kassereren og ryttere udefra der skal betale dagskort. se i øvrigt regler for dagskort på hjemmesiden.

 

 

3.1 Faste kursusdage i DSM: 

Vi i bestyrelsen er nødt til at tilgodese så mange medlemmer som muligt og vælger at holde en pause, pr. 01. december 2017, med kursusdage om onsdagen, da der ikke er mange DSM medlemmer som benytter sig af tilbuddet hos Dennis Holst. Sandra Starke der står for kurserne har naturligvis fået besked om dette.

 

4.1 Oprydning/tilpasning i ridehusplanen:

Der er blevet ”ryddet op” i ridehusplanen. Og der er således kommet 6 ekstra "fri" time i planen. Bestyrelsen vil gerne gøre deres til at ridehusplanen er dynamisk og ændre sig løbende efter flertallet af medlemmers behov. Husk at man også kan bruge sandbanen og der er lys derude. På 2/3 dele af banen kontakten sidder på sydsiden at rytterstuen. 

 

5.1 Stævner og stævneudvalget i fremtiden:

Stævneudvalgene ønskes om muligt som et samlet udvalg. 

Der vil arbejdes på at oprette en projektgruppe til distrikt stævner. 

 

6.1 Sponsor og sponsorertil stævner:

Vi vil rigtig gerne hente nye sponsorer og gøre mere for dem vi har. Her kan du som medlem hjælpe! Oktober måned bliver sponsor måned med konkurrence på Instagram. 

 

7.1 Ansvar:

Fremtidens forventninger vs. Inaktivitet.

Alle skal være bedre til at tage ansvar for alle klubbens materialer. Der er ”lavvande” på frivillig hjælp og det kan mærkes rigtig meget i klubben. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på at kontingent og facilitetskort er fastsat ud fra at medlemmerne bidrager til at holde klubben – via frivillighed og overholdelse af regler for at benytte DSM.!

 

8. Indkommende forslag/spørgsmål fra medlemmer:

 

8.1 Dagskort rammerne, efterspørgsel på om dagskort reglerne kan ændres. 

Dette er en vedtægtsændring der kun kan besluttes af klubbens medlemmer på generalforsamlingen og bestyrelsen kan derfor ikke tage stilling til det her og nu. Husk at det skal stilles som forslag jf. gældende vedtægter på klubbens www.

 

8.2 Et ekstra børnehold som Vickys. (Gerne med vicky som underviser hvis muligt.)

Der kan godt lægges en ekstra time ind en anden dag på ugen (søndag morgen er pt. en mulighed) med børnehold, hvis der er ryttere til det. Det er dog ikke noget bestyrelsen sætter op. Der skal selv tages initiativ til det fra børn og forældre. 

 

8.3 En uddannet berider en gang ugentlig, i stedet for så mange forskellige "billige" undervisere.

Bestyrelsen er åben overfor en evt. berider også, hvis der er minimum 6 medlemmer fra DSM som vil ride hver uge. Igen vil bestyrelsen gerne pointere at der selv skal tages initiativ til at sætte det i gang. Når vi modtager et mere konkret forslag, kigger vi gerne på det. 

 

8.3 En alternativ til Michael i spring.

Det er bestyrelsen åbne overfor, hvis der er minimum 6 medlemmer fra DSM som vil ride hver uge. Igen vil bestyrelsen gerne pointere at der selv skal tages initiativ til at sætte det i gang. 

 

8.4 Forbeholdte tider til børn i ridehusplanen.

Bestyrelsen mener at der altid skal være plads til børnene i ridehuset. Så bestyrelsen vil hellere finde en ekstra time med børnehold i ridehusplanen, hvis der er behov for det. 

 

8.5 Hurtigere stemmeret til nyt medlem.

Dette er en vedtægtsændring der kun kan besluttes af klubbens medlemmer på generalforsamlingen og bestyrelsen kan derfor ikke tage stilling til det her og nu. Husk at det skal stilles som forslag jf. gældende vedtægter på klubbens www.

 

8.6 Stemmeret til børn over 12 år/ forældre.

Den var oppe sidste år på generalforsamling, men blev nedstemt. Dette er ligeledes en vedtægtsændring der kun kan besluttes af klubbens medlemmer på generalforsamlingen og bestyrelsen kan derfor ikke tage stilling til det her og nu. Husk at det skal stilles som forslag jf. gældende vedtægter på klubbens www.

 

8.7 Stemmeret til alle medlemmer/ forældre.

Dette er en vedtægtsændring der kun kan besluttes af klubbens medlemmer på generalforsamlingen og bestyrelsen kan derfor ikke tage stilling til det her og nu. Husk at det skal stilles som forslag jf. gældende vedtægter på klubbens www.

Bestyrelsen vil dog gerne gøre opmærksom på at alle kan melde sig ind i klubben til 300 kr. årligt – se regler for medlemskab på hjemmesiden og dermed få stemmeret efter 6 måneder, samtidig støtter man så også klubben med et lille bidrag som vi altid sætter pris på J

 

8.8 Ungdomsrepræsentantens tilstedeværelse.

 Da DSM's ungdomsrepræsentant har flyttet klub og derfor naturligt ikke ligger de samme kræfter i erhvervet som før, er man velkommen til at tage kontakt til nuværende ungdomsrepræsentant med en forespørge om hun ønsker at blive løst før tid på sin post og derved finde en midlertidig ungdomsrepræsentant indtil næste generalforsamling, for at der kunne blive pustet liv i det igen.

Bestyrelsen gør også opmærksom på at der er et aktivitetsudvalg som gerne tager mod nye og nye idéer.  

 

9.1 Evt.  

DSM kommer på Instagram

 

 

Referat fra bestyrelses møde den 26/7

Til stede var: Neel, Rikke, Jeanette, Pia og Felicia (og lille Mason) fraværende: Anne

 

 

Økonomi:

Økonomien kører jævnt som den plejer. Det er tid til at betale kontingent kort. 

 

Stævnetilskud:

Skal synliggøres lidt mere på hjemmesiden. Men grundet klubbens størrelse er det ikke noget vi giver, men man er velkommen til at sende ansøgning også kigger bestyrelsen på det. 

 

Lys i hal:

Der indhentes tilbud på de nye lys i alle lamper. Da det vil spare på el regningen. Evt ny tænd og sluk ude foran.

 

Dysser:

Bliver lavet på lørdag. Ridehuset lukkes i mens. 

 

Traktor:

Der kigges stadig efter ny traktor. Neel og Stig skal ud og kigge på en.

 

Eventuelt:

Finn kommer og kigger på banerne da de er blevet hårde. 

Hjemmesiden, opdateres af Neel, Anne og Pia. 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18/5 2017

Deltagende: Neel, Jeanette, Pia, Rikke og Felicia

Fraværende: Anne  

 

 1. 1.     Rundt om bordet:

Jeanette – økonomien/budget ser fin ud, Og vi er oppe på det højeste antal medlemmer nogle sinde.

Neel - Nyt fra DRF, vi er nu i gang med certificeringsgodkendelsen for de næste to år.

-og Mogens Elmer har sagt ja til 4 år mere i form af et sponsorskilt.

 

 1. 2.     Belysning i ridehallen:

Der er indhentet forskellige tilbud på lys til ridehallen. Vi vil teste i løbet af de næste par uger en enkel pære og opfordre medlemmer til at melde tilbage på belysningen fra denne og så tager vi en vurdering ud fra dette.

 

 1. 3.     Traktor og Harve:

Vi er tæt på at have besluttet, ved hjælp af fagfolk, hvilken traktor og evt. harve vi vælger der vil snarest blive indkøbt ny traktor

 

 1. 4.     Indkommende ønsker og forslag fra medlemmer:

4.1

 Der er kommet ønske om at, ved kursusafholdelse skal tidsfristen for førsteret til DSM medlemmer sættes op til minimum en uge. Bestyrelsen har besluttet at lade dette ønske komme på prøve, og ud fra næstkommende kurser se om det kan bære.

 

4.2

Springudvalget har ønsket følgende: Veste for at synliggøre hjælpere, nyt dommertårn, mere strømkapacitet i køkkenet samt et køleskab mere.

-Veste er indkøbt og ankommet.

- Der arbejdes på mere kapacitet i køkken. Og tilbud indhentes

-Bestyrelsen er ved at få indhentet tilbud på dommertårn, og dette vil blive bygget i løbet

af sommeren.

- Et køleskab mere har bestyrelsen i første omgang ikke godkendt, da vi nu er så heldige, at have fået ny café mutter og bestyrelsen har derfor valgt at afvente tilbage meldinger fra Lene Nielsen.

 

4.3

Ønske om en Agilitybane/miljø træningsbane. Som pt. er på tilbud 7000 fra MøjlnerWood Neel tager kontakt

4.4

Ønske om 10 springbomme mere, tilbud indhentes og 10 bomme vil blive indkøbt. 

 

 1. 5.     Eventuelt:

Neel informerede om at vandings- dysser vil blive skiftet og repareret i starten af juni

Tilbagemeldingen fra vores entreprenør på banerne efter sidste service, er at de ser fine ud og at den lille skævhed der var (og som blev rettet) var som forventet efter 6 mdr. kørsel især i betrækning af at vandet har været lukket over vinteren.

 

Yderligere at indstilling af Simone Scherf Hansen, af bestyrelsen, til Mesterskabs Aften som afholdes af Dragør kommune, hvert år, hvor kommunen hylder idrætsudøvere der har opnået nationale og internationale resultater i det forgangene år, er modtaget.

 

Neel kom med forslag om at afholde åben rideklub den 26. august, i anledning af DRF 100 år. Den øvrige bestyrelse bakkede op, og der vil snarest udkomme mere om denne dag, som helt sikkert bliver anderledes. Dagen er stadig i brainstorm stadie!

 

Neel vil gerne opfordre alle medlemmer til at være med til at holde ukrudtet nede, der står haveredskaber lige inden for døren til ridehallen, til fri benyttelse i en god sags tjeneste.

 

Bestyrelsen besluttede at, fremover vil bestyrelsen, udover brugen af hjemmesiden, benytte sig mere af Facebook til daglige informationer, dog vil referater, nye regler/tiltag mv. kun blive lagt på hjemmesiden, men med en henvisning på Facebook.    

 

Næste bestyrelsesmøde er i august. – på gensyn.

 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag d. 2/4 -2017 kl 15:00

Dragør St. Magleby Rideklub (DSM)

Fremmødte: 5 medlemmer inkl. 4 fra bestyrelsen

Til stede fra bestyrelsen var Anne Schwartz Bergmann, Rikke Truberg, Pia Bjørnquist Andersen samt Felicia O´´Reilly.

 1. valg af dirigent og referent

       Felicia O’Reilly

 1. Ændring af prokura § 13 i DSM

       Afstemning om ændring af Prokura § 13 blev vedtaget. Alle stemte for. 

 1. Evt. -Ingen emner. 

(Det betyder at DSM, forhåbentligt, skal have godkendt ændringerne hos de forskellige instanser før vi kan fortage os yderligere )

 

ÅRSBERETNING FOR 2016

Velkommen til årets generalforsamling 2017

 

 

Bestyrelsen vil gerne takke, de medlemmer der igen i år har lagt mange timer, frivillige timer i DSM uden jer ville, DSM være af en hel anden størrelse. Jeg vil derfor også gerne minde om, at bestyrelsen OGSÅ er frivillige, og at den arbejder ud fra devisen, ”hvad er bedst for DSM”, derfor vil jeg gerne henstille til at tonen i DSM bevares sober og saglig, det være sig når man taler med hindanden såvel som ved henvendelser til bestyrelsen.

 

Et år er gået, og DSM har igen i år haft rigtig mange dejlige stævner, kurser og events.

Det er blevet til 7 stævner, hvor DSM åbnede sæsonen med C stævne i dressur, hvilket var en ilddåb, da det er mere end 12 år siden, vi sidst afholdte et sådan, og der var derfor lidt udfordringer, som stævneudvalget løste til topkarakter, og selvsagt har dette ikke rystet dem yderligere, idet DSM også i år vil kaste sig ud i C stævner både i dressur og spring. Et Amagermesterskab og selvfølgelig klubmesterskaber.

 

Vi har haft en håndfuld kurser med forskellige undervisere udefra i stort set alle discipliner inden for ridesporten, og så har vi haft Dennis Holst, som har afholdt kursus en gang om mdr. hele 2016.

 

 – til det kan jeg sige, at vi allerede i dette års første mdr. næsten har overgået dette antal, så 2017 ser allerede meget spændende ud. 

 

2016 var også året, hvor DSM fik et nyt udvalg, aktivitetsudvalget, et udvalg der arrangerer en masse spændene ting der ikke nødvendigvis involvere en hest. Men alt fra loppemarkeder til julefrokoster, desværre har opbakningen ikke været så stor som ønsket, og et par arrangementer har derfor været aflyst, men det er et sejt udvalg der ikke sådan giver op, og vi venter spændt på, hvad de finder på i 2017.

 

Og selvfølgelig skal vi ikke glemme tilløbsstykket – fællesspisningen, som er blevet en del af DSM, og som vi håber, vil forsætte, det er en god måde at mødes - og lære hinanden at kende på. Da det ikke er nogen hemmelighed, at det kan være svært at opbygge et fællesskab i en rideklub, hvor der ikke er opstaldede heste, men blot en klub, hvor man kommer og motionerer sin hest eller pony.

 

2016 var også året, hvor vi har sagt farvel og goddag til undervisere, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer.

Tina Nielsen som har været en del af DSM i mere end 12 år, Pernille Kühl som har været i DSM i mere end 7 år, har begge valgt nye udfordringer, til gængæld har vi fået Sandra Starke som har overtaget Tinas tid om mandagen og underviser i dressur, og Caroline Buur som har overtaget/genoptaget ponygames samt ryttermærke undervisning.

 

Vi sagde ved sidste generalforsamling farvel til Mette Allermann, Mette var en del af bestyrelsen i DSM i mere end 15 år, men Tina ”stjal” Mette med på nye eventyr i Kongelunden. Nye kom, og andre stoppede, og sådan er det, vi skal hele tiden huske, at det er et stykke frivilligt arbejde, som der skal findes tid til i en travl hverdag. Men bestyrelsen er fortrøstningsfulde og forventer en skov af hænder når vi senere skal vælge nye bestyrelsesmedlemmer…

 

Men en rideklub kan ikke løbe rundt alene ved hjælp af stævner, cafe salg, lille bror lodder salg og fællesspisning – desværre, derfor er der selvfølgelig sket en masse ”bag kulissen”.

For jer der ikke er klar over det, kan jeg nævne, at vi har 4 personer der dagligt sørger for at banerne bliver vedligeholdt, 312 dage om året bliver banderne kørt, revet, vandet og møg spande bliver tømt.

Derudover har vi et par handy fædre der ALTID står parate når noget går i stykker, det være sig brædder i barrieren, taget der er utæt, loft pære i ridehallen der skal skiftes, vandingsanlæg der driller, porte der binder, låger der hænger, døre der binder, traktor der skal repareres, udstyr der skal bestilles og hentes. WC der stopper osv.

Derfor vil jeg gerne rette en særlig tak til Jan Petersen og Stig Schwartz der i den grad har lagt MANGE frivillige timer i DSM.

- og så skal vi ikke glemme de flinke naboer, der også frivilligt sørger for at vores møg fra banerne bliver kørt væk, vejen der bliver udbedret i tide og utide, ting der bliver lavet, ting der skal bortskaffes, derfor en stor tak til vores naboer i særdeleshed Frits og Dragør hundeskole, som er en stor hjælp.

 

Hvilket føre mig til, hvad er der sket af udbedringer, tiltag og forbedringer i 2016:

 

Jeg håber inderligt, at 2017 er året, hvor vi ikke behøver at sige, at vi desværre ikke er tilfredse med dressurbanen udenfor. Den blev anlagt april 2014 og ikke mindre end 3 år og 5 omlægninger blev det til, før vi nået den standard vi havde indgået aftale om – så ja i starten af 2016 fik vi igen, igen nyt toplag på udendørsbanen, vi fik i den forbindelse kørt lidt toplag ind i ridehallen, i et håb om at det kunne holde til sommeren 2017, det kunne det desværre ikke, derfor har vi  i vinter fået lagt nyt toplag indendørs også, og har i den forbindelse indgået en vedligeholdelsesaftale, så vi ikke står i en lignende situation, hvor vi skal hekse for at få råd og overskud, til at vedligeholde de to fiberbaner.

 

Idet vi har undersøgt hvor stort et slid der er på banerne, og det viser sig, at det er langt større end vi forstillede os, uanset hvilket firma vi har forespurgt er meldingen den samme, ca. 2,5 ton forsvinder hvert år, i hestehove, møg der bliver samlet op, på traktoren og alm. slid, derfor skal banerne efterfyldes hvert år, og derfor har bestyrelsen besluttet at indgå denne vedligeholdelsesaftale så vi i fremtiden, løbende vedligeholder banerne og derfor kan holde en meget høj standard på banerne til en hver tid.

 

Det var banerne, men inden jeg går videre med hvad der ellers er sket, kan nævnes at til udendørs arealerne høre også den lille firkant som blev anlagt sidste år på denne tid, den skal fungere som alternativ til den rotunde, vi ikke har – endnu.

 

Men igen kan vi ikke holde den standard alene på førnævnte. Der er mange ting, der skal tænkes på, bl.a. forbedringer og udbygninger af faciliteterne, derfor har vi i 2016 virkelig kæmpet for at få så mange sponsorpenge ind som muligt, det gør vi hovedsageligt ved at sælge en skilte plads i ridehallen og 2016 var et fantastisk år. Vi har i bestyrelsen en meget ihærdig person som sidder med dette ansvarsområde. Dette har ført til ikke mindre end 3 fornyelser og et helt nyt sponsorrat, hvilket er det dobbelte af hvad bestyrelsen har budgetteret med.

Vi har en kasserer der i den grad arbejder hårdt på at få så meget ud af kommunestøtten som muligt, slås med DRF om medlemstal og kontingenter, og ikke mindst brugere af DSM, i form af kontingenter og opretholdelse af dette.    

 

Som derfor også har ført til, at vi i 2016 har kunnet gøre lidt ekstra i form af, køb af ekstra sikkerhedsholdere, nye spring, nye bogstaver, præmiere til lidt sjovere ting som kørsels konkurrencen, championatlister, afsætte til madkuponer til frivillige ved stævnerne i 2017

 

Ikke mindst har vi fået råd til en selvkørende græsslåmaskine, så det i fremtiden ikke tager 5 timer at slå græsset, men kun 2 timer og knap så lange arme og kan gøres af flere frivillige.

 

Vi har fået nyt komfur, nyt køleskab, friture gryde og andre køkkenredskaber.

 

Vi har ligeledes sat penge af til ny traktor og baneredskab, men har til dato ikke fundet det helt rigtige.

Vi har købt en del nye dyser og i det hele taget brugt penge på at vedligeholdelse af vandingsanlægget.

 

Desværre har 2016 ikke været noget lykke år hvad legat støtte angår, vi har søgt Jem og fiks, Carlsberg fonden, og nogle små legater, men vi har fået afslag på samtlige.

 

Vi skal huske på, at DSM er ung i nogle henseende, men desværre også ældre i andre, og 21 år sætter sine spor, og vi skal derfor se fremad. For tingene er begyndt at ældes, og vi skal derfor til at se på de større ting, vinduer og døre er trætte af vind og vejr, barrieren trænger til at blive skiftet, lyset i ridehallen er forældet, porten er slidt og tung, DERFOR skal vi igen i år ligge os i selen for at få så mange penge ind som muligt, DSM er en rideklub i rivende udvikling, ikke mindst fordi vi har fået mange nye medlemmer i 2016 hvilket er dejligt, derfor opfordrer bestyrelsen selvfølgelig alle til at komme med ideer og tiltag for at økonomien kan blive endnu bedre.

 

Jeg ved denne årsberetning har været lidt anderledes, vi har kigget tilbage på 2016, men vi kigger også frem, tiderne ændre sig og det gør DSM også, jeg vil derfor slutte af med, endnu en gang at sige tak til alle de frivillige der har lagt kræfter i DSM igennem 2016, uden jer kan DSM ikke fungere som den fantastiske rideklub den er, DSM glæder sig til 2017 - TAK

 

Med venlig hilsen

Formanden

 

Referat af generalforsamling lørdag d. 4/3-2017.

Fremmødte: 18 medlemmer inkl. bestyrelsen


1. Valg af dirigent:
Pia Bjørkquist Andersen vælges som dirigent.


2. Bestyrelsen aflægger beretning.

Se formandens beretning 2016.

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Regnskabet godkendt.


4. Behandling af indkomne forslag.

Ændring af vedtægter:
§ 8

Generalforsamlingen lukkes for andre end medlemmer i DSM:
3 for
12 imod
3 blank
Stk. 4. Stemmeret og valgbarhed: 

Stemmeret for medlemmer under 16 år gennem forældre/værge stemme
0 for
12 imod
6 blank.

§ 13

Afstemning om eneprokura – frafaldet, der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ændring af reglen 6 faste ryttere for undervisere med fast tid i ridehusplanen:
Trukket tilbage.
Problemstillingen vedrørende manglende cafemutter.
DSM søger stadig ny cafemutter – eventuelt mod betalt ridehuskort.
Betaling vs. frivillige kræfter, hvem og hvorfor?
Det er kun banepersonalet, der er betalt i klubben og sådan har det været siden september 1996 og sådan ønskes det fortsat at være, da det er en del af driften.


5. Fastsættelse af kontingent.
Medlemmerne ønskede en stigning, I afstemningen om stigningens størrelse startede afstemningen på 100,- kr. og flertal blev opnået ved 50,- kr.
100 kr.: 6 for,
75 kr.: 7 for.
50 kr.: 12 for.

Det vedtages derfor, at kontingentet stiger med 50 kr. fra 1. februar 2018.

6. Valg af bestyrelse: (grundet afgang i utide i 2016, var alle bestyrelsesmedlemmer på valg med undtagelse af formanden).
Anne Bergmann Schwartz genvalgt

Pia Bjørkquist Andersen er valgt
Felicia O'Reilly er valgt

 

Jeanette Øbo Glæsner genvalgt som kasserer. (ulige år)
Bestyrelsen konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen..

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Rikke Truberg

 

8. Valg af junior repræsentant:
Sandra Starke Pedersen genvalgt som juniorrepræsentant.


9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Helle Reimers Svensen genvalgt som revisor.
Mette Ahlfeldt Jensen, valgt som revisorsuppleant.

 

Der var ingen kampvalg til posterne, Alle er valgt med et flertal på 14 eller derover.

 

10. Eventuelt:

Kåring af årets Championat vindere samt kåring af flest kørte stævne kilometer.

Pony dressur:

 1. Isabella Schwartz 37 point
 2. Celina Staffeldt Jørgensen 26 point
 3. Cecilie Gernager Petersen 10 point

Hest dressur:

 1. Neel Zibrandtsen 36 point
 2. Maja Frederiksen 11 point
 3. Sofie Gydesen 5 point

Pony spring:

 1. Malou Houmark Hansen 75 point
 2. Mia Rex 15 point
 3. Smilla Oddershede 7 point

Hest spring:

 1. Katrine Ibsen 16 point
 2. Maria Stentebjerg 12 point
 3. Felicia O’Reilly 8 point

 

Kørselskonkurrencen blev vundet af Malou Houmark Hansen med imponerende 3040 kilometer.

 

DSM ønsker alle tillykke og takker for god ro og orden.

Referat fra bestyrelsesmøde 23/2 - 2017


Deltagende:
Neel, Anne og Rikke.
Fraværende: Jeanette.
Dagsorden:
1. Rundt om bordet:
Budget/økonomi.
2. Stævneudvalgene.
3. D1 krav om, at stævnerne skal søges sammen.
4. Ønsker fra springudvalget ( indkøb af mikrofon og højttaler)
Hjælpermad.
5. Liner og spring om tirsdagen i prime time.
6. Evt. hjælpepersoner i forb.m. facilitetskort.
7. Ponyundervisning HVIS: 
Man(Sandra)+ons(Vicki)+fre(Anders)+lør(Caroline)+søn(Sandra)
8. Når torsdagsspringningen bliver aflyst og flyttet til anden dag.
9. Generalforsamling.
10. Kørsel af baner.
11. Evt.


1. Økonomien ser fin ud.
2. Tine Nicolaisen er tilbage i dressurudvalget
3. Stævneudvalgene søger fremover stævnerne sammen (krav fra D1)
4.Stævneudvalgene indhenter tilbud på højttalere og mikrofon.
Hjælperne til stævnene får udleveret en madkupon.
5. Der må ikke køres med liner og springes på fiberbanerne før efter kl. 19.00 om tirsdagen.
6. Der er nu så få, der mangler, at betale facilitetskort, at bestyrelsen selv tager fat i dem.
7. Vi overvejer om søndagen kan bruges til undervisning.
8. Hvis torsdagsspringningen aflyses og/eller flyttes til søndag, udgår egenspring den søndag. Man kan så egenspringe den torsdag der er aflyst, dog først efter kl. 18.00.
9. Indkomne forslag til generalforsamlingen blev fremlagt og kan nu læses på hjemmesiden.
10. Der er igangsat dialog mellem banepersonalet og bestyrelsen.
11. Der er ændret lidt i sikkerhedsreglerne.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 4/10-2016.


Deltagende:
Neel, Jeanette, Anne og Rikke.
Fraværende: ingen.
Dagsorden:
1. Rundt om bordet:
a. Kassereren Jeanette:
Budget/økonomi.
2. Hjemmesiden.
3. Nyhedsbrev.
4. Henvendelser fra medlemmer:sandra Starke Pedersen: fast undervisning v. Dennis Holst 1 x ugentlig om onsdagen.
5. Evt.


1. Økonomien ser fin ud.

2. Bestyrelsen har besluttet, at hjemmesiden bør være i bestyrelsens regi, hvorfor den fremover administreres af formanden/næstformand og kassereren.


3. Det ved sidste summemøde omtalte nyhedsbrev, vil snarest blive sendt ud.

4. Sandra Starke Pedersens anmodning om fast undervisning v. Dennis Holst 1 x ugentlig om onsdagen afvises, da der kun er ledig undervisningstid om fredagen.
Dennis Holst fortsætter med undervisning 1 x om måneden om onsdagen.

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 2/8.-2016.

 

 

Deltagende:

Neel, Jeanette, Anne og Rikke.

Fraværende: Lykke.

Dagsorden:

1. Rundt om bordet:

a. Kassereren Jeanette:

Budget/økonomi.

2. Banerne/rotunden.

3. Lægge lidt til side til mad til hjælperne- springstævnet.

4. Selvkørende græsslåmaskine.

5. Evt.

 

 

1. Økonomien ser fin ud.

 

2. Flere medlemmer har henvendt sig med ønske om, at rotunden bliver harvet 2 x ugentlig.

Rotunden bliver nu harvet 2 x ugentlig, men det er svært, da ukrudtet er ved, at overtage .

Så, hvis nogen har lyst, skal man ikke holde sig tilbage for, at fjerne ukrudtet i rotunden.

Flere medlemmer har også ønsket, at trærammen rundt om dressurbanen bliver fejet, så den er mere synlig.

Banepersonalet vil feje så godt de kan, men her vokser ukrudtet også voldsomt.

Der er nu sat div. haveredskaber oppe på barrieren ved indgangen som kan benyttes.

 

3. Der aftales med udvalgene, at så længe cafeen giver overskud, styrer de det selv.

 

4. Klubben ønsker sig en selvkørende græsslåmaskine, da det tager 4-5 timer, at slå græsset med den nuværende .

 

5. Der er nu indkøbt veste som bestyrelsen kan have på, når de færdes i klubben, så de er mere synlige i det daglige.

 

Referat af bestyrelsesmøde D.6/5.-2016.

Deltagende: Neel,Jeanette, Anne og Rikke.
Fraværende: Lykke.
Dagsorden:
1. Rundt om bordet:
a. Kassereren Jeanette:
Budget/økonomi.
2. Cafeen.
3. Banepersonale.
4. Undervisere.
5. Ponygames.
6. Amagerudvalg.
7. Henvendelser fra medlemmer:
Tina G. Larsen: Dutter i ørene.
8. Evt.

1. Økonomien ser fin ud.
2. Cafeen.
Maria Stentebjerg tager sig af cafeen indtil en anden melder sig.
3. Banepersonale.
Bestyrelsen er glad for, at banerne nu kan harves mellem kl. 8.00 og 9.00.
4. Undervisere.
Der er et par af underviserne, der ikke opfylder kravene om min. 6 faste ryttere, da der pt. ikke er ønske om andre undervisere, ønsker bestyrelsen ikke, at gøre noget ved det.
Ønsker du en ny underviser i klubben med fast tid, er du velkommen til, at tage kontakt til bestyrelsen for, at høre, hvordan  og hvorledes dette fungerer.
5. Ponygames.
Ponygames starter op igen  lørdag formiddag efter sommerferien med Caroline Buur som træner.
6. Amagerudvalg.
DSM har 2 repræsentanter i Amagerudvalget, Tina G og Mia Sander.
Amagerudvalget ønsker en form for undervisningskort for Amagerryttere, så vi kan ride undervisning hos hinanden.
DSM har den ordning, at andre Amagerryttere, kan ride undervisning i DSM mod, at betale 60 kr. pr. gang og denne ordning ønsker vi, at fortsætte med, men er åbne overfor ændringer, der dog ikke må være billigere end den i forvejen fastsatte pris.
7. Henvendelser fra medlemmer:
Tina G. Larsen:
Der er flere ryttere, der rider med musik i ørene.
Det kan for nogle være svært både, at høre høj musik og samtidig orientere sig.
Vi henstiller til, at man har lydstyrken så lav, at man kan høre, hvad der foregår i ridehuset.
8. Evt.
Der vil blive købt veste som bestyrelsen kan have på, når de færdes i klubben, så medlemmerne kan henvende sig, hvis de har spørgsmål og dermed også synliggøre bestyrelsen mere i det daglige.

Der vil snarest komme en dato for det lovede Summemøde, som forventes, at ligge i starten af juni.
Dagsorden for Summemøde, vil i den forbindelse også blive tilgængelig.

General forsamling 2016

 

DSM ordinære generalforsamling, søndag den 13/3-16 kl. 14.

 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsen aflægger beretning.

 

Årsberetning 2015

 

Velkommen til generalforsamling 2016.  Jeg vil starte med at tale om banerne. Udendørsbanen, den har jo været bestyrelsens lille problembarn og den har i den grad været årsag til søvnløse nætter hos bestyrelsen, men NU efter 2 år og ikke mindre end fem udskiftninger, adskillige forsøg med nye og flere dræn og andet bund materiale, HÅBER OG TROR vi på at den bliver som en drøm at ride i. Det positive er at det IKKE har kostet os ekstra penge, kun lidt grå hår på hovedet og lidt ekstra rander under øjnene, vi har endvidere også fået lidt efter-fyld på inden dørs banen i starten af året så vi kunne holde den frem til nu.

 

Hvad er der ellers sket i DSM i 2015?

 

-Vi fået skiftet taget på materialeskuret, da det efter mere end 10 år i regn og blæst og ikke mindst haglangreb fra jægerne efterhånden var hullet som en si. Så Herreholdet var så flinke at skifte taget og rense tagrender på ridehallen,

 

-Stig Schwartz, Brydevej, har skiftet tænderne på harven da de var blevet så slidte at de var blevet halv størrelse, sørget for ny lås i postkassen og skuret, skiftet bredder i barrieren, renset og afmonteret vandingsanlægget til ridebanen, sat nyt lys op bag ved ridehallen mv.

 

-Alf Mortensens ligeledes Brydevej har været så flink at sætte nyt lys op i rytterstuen for os, Maja Frederiksen far har lavet den fine opstiger til ridehallen, og Finn Mortensen Englodsvej 5 har bygget en opstiger der IKKE LIGE FLYTTER SIG til udendørs sandbanen, han har kørt alt det gamle tag væk, kørt ødelagt/nedslidte materialer væk af flere omgange, sømmet udhænget fast rundt om hele ridehallen.

 

Den gode Frits der altid sørger for at vores møgvogn er tømt.

 

Lykke Harms og jeg har også været på sponsor jagt og DSM er så heldige at vi har fået 3 nye sponsorer i 2015, som har fået skilte op i ridehallen og som har sponsoreret vores stævner, uden sponsorer ville vores økonomi se helt anderledes ud. – og når der har været lidt timer i overskud har jeg søgt adskillelige legater uden held, vi har desværre fået afslag.

 

 

 

Vi har haft en udskiftning på undervisnings siden, et nyt hold ponygames trænere: Nanna, Stef og Caroline, en ny Springtræner: Michael Ladegaard samt Sandra Starke Pedersen som underviser i dressur.

 

Vi har også måtte sige farvel to trofaste undervisere igennem mere end 10 år, nemlig Kristine Follmann der er flyttet til fastlandet – Jylland, og Tina Nielsen som sammen med familien skal overtage Raagaarden HELT ude i kongelunden. Samt undertegnede som ponygames træner igennem 7 år. Også grundet flytning.

 

 

 

Vi har haft et FANTASTISK stævneudvalg der har arrangeret og gennemført nogle forrygende stævner med et super godt resultat, om det har noget at gøre med at vi også har skiftet den gamle havgasse af en café mutter ud (mig) med et KANON team der i den grad har givet caféen et løft ud over det sædvanlige er ikke til at sige, men hold da op vi har fået DK bedste stævne café.

 

Derudover har vi haft rigtig mange kurser og events som dressurundervisning, springundervisning, programundervisning med undervisere som, Sanne Henningsen, Michael Aabo, Lasse Kasparak, Dennis Holst, Stine Lyngsø, Christine Prip, Michael Ladegaaard, samt Leif Tørnblad

 

Vi har haft Lucia optog af Børneholdet og så har Sandra Starke taget den fantastiske fællesspisning op igen, hvilket er rigtig dejligt og med stor opbakning fra medlemmerne.

 

Vi har da også få ryttere da der har været under tunnelen, og været ude og starte stævner med flotte resultater og igen kunne DSM for tredje år i træk bryste sig af en Amagermester i dressur for ponyer nemlig Celina Staffeldt Jørgensen. – stort tillykke til alle vores ryttere der har fået flotte placeringer rundt om i landet.

 

Med det vil jeg gerne have lov at sige en ubetinget og kæmpe stor tak til de FÅ men ukuelige frivillige både medlemmer og ikke mindst vores gode naboer. Uden frivillige kan vi ikke få det til at fungere hverken i det daglige eller rent økonomisk, også en stor tak til vores sponsorer, vi er og bliver en idrætsklub som alle andre, hvor fællesskab og ikke mindst FÆLLESFØLELSE SKAL OG MÅ STÅ øverst på dagsorden. Derfor appellere bestyrelsen endnu engang til at flere medlemmerne vil deltage i klubben i frivillighedens tjeneste.  

 

Neel Guldbech

Formand i DSM


3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4.  Behandling af indkomne forslag:
Forslag 1:

Tilføjelse til ridehusreglerne: Børn under 12 år må ikke færdes til hest/pony på klubbens område, uden der er følgeskab af person over 18 år uden hest.
5.  Fastsættelse af medlemskontingent.

6.  Budget for det kommende år fremlægges.

- Information om stigning af facilitetskort

7.  Valg af formand: Neel Guldbech. Ønsker genvalg.

8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Lykke Harms. Ønsker genvalg.

Tina G. Larsen. Ønsker genvalg.

Mette Allermann. Ønsker ikke genvalg.

(bestyrelsesposten er for 1 år)

 

9.  Valg af juniormedlem som repræsentat til bestyrelsen.


10. Valg af suppleant til bestyrelsen.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

12. Eventuelt.

 

Fremmøde: 13 medlemmer inklusiv bestyrelsen.

 

1. Anne bergman blev valgt. Anne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Påmindede om at generalforsamlingen kun er for klubbens medlemmer og bad ikke medlemmer om at forlade møde.

2. Neel fremlagte beretning om året der gik. Se Formandens beretning.

3. Jeanette fremlagde det reviderede regnskab for året der gik. Der er nogle poster som er faldet eller steget markant. Sponsor/legater: I 2014 fik vi et legat fra ridecenter 50.000, det fik vi ikke i 2015. Møder: Tine Nicolajsen deltog i et møde i jylland som var et møde vi skulle deltage i. Neel er blevet fløjet hjem fra Østrig for at deltage i møder i klubben og andre steder bla. i banken. Derfor blev der brugt en del penge på den post. Stævner: 2015 har været et rigtig godt stævne år. Der er kommet mange penge i kassen. Caféen: Caféen har også haft et rigtig godt år, den har været meget besøgt, det er dejligt. Banevedligeholdelse: Da vi har fået ny bane, har det være nødvendigt at køre banerne mere. Vedligeholdelse/reperationer: Vi har fået nyt tag på matrialeskuret. Kontorartikler: kasseren har fået en computer med internetadgang. Ny udendørsbane: 2014 fik vi den nye udendørsdressurbane.

Regnskabet blev godkendt.

4. Der er i år kun kommet et forslag. Se hele forslaget længere ned.

Jeanette: Det må være forældrenes ansvar om børnene må ride alene.

Birgit: Hvor mange børn der er i klubben under 12 år, der er 13 børn.

Jeanette: Når en regel indføres skal den også håndhæves, hvem skal føre tilsyn, der bør i stedet være en anbefaling hvor der henstilles til at børn ikke rider alene.

Sanne: Der bør ikke være en regel, men i stedet en kraftig anbefaling.

Anne: Vi skal læne os op af drf. Drf har ikke beskevet i deres sikkerhedsreglerne noget omkring dette. Jeg synes det samme som Jeanette og sanne som mener at der ikke skal være en regel men i stedet en kraftig anbefaling.

Forslaget blev ikke vedtaget med stemmerne 4 for i mod 8.

Bestyrelsen vil ligge en anbefaling ind i ordensreglerne.

5. Det blev vedtaget at kontingentet ikke skal stige, det forbliver 300 kr pr. år.

6. I budgetet for 2016 er der budgetteret med at Neel flyves hjem fra østrig 2 gange.

Vi har fået to nye fiberbunde. Det er en stor post på budgettet vedligeholdelse af baner. Det er noget som vi skal spare op til. To gange om året skal banerne rettes af, det koster 22.000 kr pr. bane pr. gang. Ca. hver 5-6 år, alt efter behov, skal bundene på banerne opfyldes, det koster 300.000 kr pr. gang. Bunden i ridehuset blev sidst efterfyldt i 2015.

Vi har to fiberbaner, de skal køres, der skal samles lorte. Grundet dårlig fællesfølelse samler folk ikke lort op, der gør at banen er blevet gammel før tid, og bundene skal skiftes før tid.

Når medlemmerne ikke ønsker at bruge tid på at hjælpe i klubben med vedligeholdelse, ødelagte ting og andre praktiske gøremål, så må klubben fremover betale sig fra det. Går noget i stykker, så melder folk det generalt ikke til bestyrelsen så det kunne blive repereret. Når tingene ikke bliver ordnet med det samme, så går det mere i stykker og kan i sidste ende være umuligt at reparere og vi skal i stedet købe nyt. Medlemmerne passer ikke ordenligt på tingene. Bla. Ligger der ofte springbomme på jorden på springbanen, som bliver våde og ødelagte og lågen på udendørsbanen bliver ikke lukket og står og hænger og bliver skæv.

Vi kan ikke afholde springstævner da der kun sidder to i springstævneudvalget. Ved at man ikke afholder springstævner, kan vi heller ikke afholde kvalifikationer til amagermesterskabet i spring. Afholder vi ikke kvalifikationerne, risikere vi at ryge ud af amagersamarbejdet og dsm´s medlemmerne ikke deltage i amagermesterskabet, både kvalifikationer eller finale.

Afholder vi ikke springstævner i det hele taget, vil klubben miste endnu flere penge og vi risikere at facilitetkortet stiger igen i 2017. Neel har talt med Henrik fra distriktet, melder vi stævner fra i år, vil vi, når vi får et nyt stævneudvalg engang, kun kunne få de stævnedatoer som de andre klubber i distrikt 1 ikke vil have og ikke de datoer som vi ønsker.

Alting koster, klubben mister penge. Derfor stiger facilitetskortet pr. 1/8-16.

7. Neel ønskede at forsætte som formand. Neel er valgt.

8. Tina valgte at trække sig, da hun ikke ønskede genvalg alligevel. Lykke ønsker genvalg og er valgt. Anne Bergman og Rikke Truberg er valgt.

9. Sandra Starke Petersen er valgt.

10. Sanne Feldstein er valgt.

11. Helle R. Svendsen er valgt. Mette Allerman er valgt til suppleant.

12.

Lykke: Hjemmesiden har fået et lille løft. Der er Lykke som har overtaget hjemmsiden. Skriv endelig hvis nogen vil have noget på hjemmesiden.

Jannie: Der er mange klik på den nye hjemmeside.

Anne: Har hørt at der er noget med at Dragør kommune planlægger at indlede et større samarbejdet med div. Idrætsforeninger i kommunen. Hvor man f.eks man få hjælp til hjemmesider og lign.

Neel: Der er planlagt et arbejdsdag. Denne skal ligge inden der er C-stævne i dressur. Arbejdsdagen bliver Søndag d. 3/4-16. Tidspunkt følger, da der er kursus den dag og de to aktiviteter ikke skal ligge samtidigt.

Neel: Der vil blive anlagt en midlertidig rotunde ude på græsset i målene 22x22 m. Medlemmer har så et sted hvor de trygt kan longere, øve horsemanship og andet. Der vil blive sat nogle stolper hvorpå der vil blive sat noget elastikled på. Hullerne bliver boret af Finn, vi sætter selv stolperne. Resten af rotunden vil blive lavet på arbejdsdagen.

Indkørslen til rideklubben ser skrækkelig. Neel har fundet ud af at en af naboer som kører ned med sin lastbil med hænger og vender på klubbens område. Neel har taget kontakt til vedkommende om bedt pænt om at lade vær. Der vil blive sat en stor sten således at store lastbiler ikke kan vende på klubbens område.

Normalt bliver årets championatsvindere udråbt og hyldet på generalforsamlingen. I år vil de blive udråbt senere da Maria Stenteberg ikke var til stede.

Tak til Mette som nu går ud af bestyrelsen og flytter til kongelunden. Tak for godt samarbejde. Mette har hjulpet og siddet i bestyrelsen i 17 år.

Formanden takker for god ro og orden.

 

 

Indkommende forslag til generalforsamlingen i dsm d.13/3-16.

Forslag 1:

Tilføjelse til ridehusreglerne: Børn under 12 år må ikke være til hest/pony på klubbens område, uden der er følgeskab af person over 18 år uden hest.

Begrundelse:

DSM er privat rideklub og ikke en rideskole, hvor der er en ridelærer eller forældre hele tiden. DSM ligger øde og der er stor risiko for at man, i ydertiderne, er alene.

Jeg synes ikke det er forsvarligt at børn under 12 år rider alene rundt uden voksent opsyn. Jeg synes ikke børn skal stå alene hvis uheldet er ude. Alle levende væsner kan blive bange/forskrækket og forsøge at frygte. Falder et barn af, mener jeg ikke at de er i stand til at bevare et køligt overblik og handle fornuftigt. Vil et barn kunne overskue en ulykkessituation, tilkalde relevant hjælp og evt. yde førstehjælp til et andet menneske eller et dyr? Det mener jeg ikke at et barn under 12 år kan og jeg synes overhovedet ikke at et barn skal pålægges det ansvar. Her skal der være en voksen som kan tage over.

Jeg er godt klar over at både større børn og voksne også kan falde af og komme til skade, men større børn og voksne har noget mere erfaring i livet og kan bedre bevare roen.

Børn under 12 år er ikke vant til at skulle klare sig selv. De er vant til at de voksne tager beslutninger for dem og fortæller dem hvad de skal gøre. Børn i den alder må dårligt færdes alene i trafikken. Står de i en akut situation tror jeg ikke at de ved hvad de skal gøre. De vil sandsynligvis blive bange og gå i panik. Børn er børn, tænker ikke på at heste/ponyer kan være farlige dyr hvis de bliver bange. Børn tænker ikke på konsekvenserne.

Mit forslag har intet med ridemæssige færdigheder at gøre, det handler om sikkerhed for børnene.

I DRF skal man have ridefærdigheder svarende til ridemærke 2 for at måtte ride alene. I følge en ridemærkeunderviser jeg kender så kræver det ikke ret meget for at få ridemærket. En flink pony=ridemærke.

Jeg mener at DSM har et ansvar som rideklub. Vi er certifiseret i sikkerhed og skal derfor have fokus på sikkerheden, også for de mindre ryttere.

Jeg synes vi skal være på forkant med og vedtage denne tilføjelse. Vi skal ikke vente til der sker noget og et børn kommer til skade og ligger alene i ridehuset.

Selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe hvis nogen falder af, men jeg vil ikke pålægges ansvaret for andres børn når de rider alene i ridehuset eller på ridebanen. Falder et barn af, kan jeg jo ikke bare lade vedkommende ligge eller nægte at hjælpe. Falder et barn af mens jeg er i ridehuset og vedkommende kommer alvorligt til skade, så bliver det mit ansvar at sørge for at barnet får hjælp og ponyen kommer hjem, og det kan godt være en smule vanskeligt når man selv står med en hest, som f.eks. ikke er så rutineret. Derfor skal der være en voksne med.

Rideklubberne KTR og KRK har allerede indført reglen.

Jeg håber at medlemmerne i DSM er enige og stemmer for mit forslag.

Mvh Tina G. Larsen.

 

Bestyrelsesmøde 25 januar 2016

 
 

Deltagende: Neel, Jeanette, Lykke, Mette, Tina og Sanne.

Fraværende: Ingen.

 

Dagsorden:

1. Rundt om bordet:

a. Formanden Neel.

Banerne.

b. Næstformand Mette.

Klubtøj.

Hjemmesiden.

c. Kasserer Jeanette.

Budget.

Klubbens økonomi.

Fremtidige indkøb/projekter.

d. Bestyrelsesmedlem Lykke.

Sponsorskilte.

Ridehuskort.

e. Sekratær Tina.

Henvendelser fra medlemmer:

Maria Stenteberg. Klubtøj, hjemmesiden, kurser på forsiden, springning, info om herrehold.

Anne. Ny underviser. Klubmodul.

Desirée. Hesteeventhjemmeside.

Liselotte. Kørselsindberetning.

2. Generalforsamling.

3. Løsninger ved kurser.

4.Ridehusplanen.

Vickis undervisning.

Tina N. stopper.

5. Evaluering af hundeskolen.

6. Nøgler.

7. Headsæt.

8. overdragelse af nøgle og opfylder tjansen.

9. klubliv.

10. Evt.

udførelse af opgaver i dsm.

Administration og information.

 

1.

a. Finn er gået i gang med banen. Banen er lige nu frosset og arbejdet fortsætter når frosten er væk fra jorden. Der lægges nye dræn.

Der er lavet en opstiger til ridehuset, den er på vej. Der er lavet en opstiger til springbanen, den er også på vej.

 

b. Mette har talt med 24ride som har noget klubtøj, de har veste og jakker. Man sender klubbens logo ind og folk vil have mulighed for også at få deres navn på. Der er ikke mulighed for at få noget tilsendt. 24Ride kommer til herning og der vil medlemmer kunne komme og se og mærke varene. Bestyrelsen tager kontakt med til medlemmer som skal til herning og beder dem tilse varene på vegne af klubben.

Hjemmesiden bliver med jævne mellemrum gennemgået og Mette forsøger konstant at forbedre den. Bestyrelsen vurdere at den nyværende hjemmesiden fungere som den skal. Ønsker man at få lagt noget på hjemmesiden, er man altid velkommen til at henvende sig til Mette.

 

c. Klubbens kontakt på kommunen Jane Spurv er gået på pension. Der er endnu ikke kommet en ny.

Økonomien i klubben ser fin ud, der er kontingentopkrævning 1/2-16. 1/9 har klubben betalt et pantebrev ud og klubben vil få frigivet nogle penge. Vi vil i samarbejde med ridecenteret, se på budget for disse.

Budgettet for 2016 overholdes indtil videre.

Klubben undersøger jævnligt markedet for banemaskiner og tilbehør-

Fremtidige indkøb/projekter er:

 1. Vandingsanlæg til udendørsdressurbane, Neel vil gå videre med et indhentet tilbud.

 2. Nyt toplag i ridehuset. Toplaget skal lægges i år da det nuværende trænger til at skiftet.

 3. Rotunde. Da denne er dyr, vil klubben spare op til dette. Der vil blive søgt legater mv.

 

d. Lykke vil snarest gennemgå listen over sponsorskilte for at se om der er nogle som fornyes. Der vil blive kigget på hvor nye skilte skal hænge, da den ene langside i ridehuset er fyldt. Der er solgt et sponsorskilt til vores bank, Lykke tager det videre samarbejde til banken. Der er talt med Charlotte Knigge som kunne være interesseret i et skilt. Charlotte vil få lov til at have kundebesøg i ridehuset, de skal adviseres på chatten og de må ikke lægges i primetime. Neel vil tage kontakt til hende.

Der stilles forslag om at ridehuskortet skal stige 100 kr pr. halvår for seniore og 200 kr for juniore. Grunden for dette er stigende udgifter, forbedring af faciliteter og nedgang af stævner. Forslaget er vedtaget, stigning vil gælde pr. 1/8-16. Forslaget er vedtaget i bestyrelsen og vil blive fremlagt på den kommende generalforsamlingen.

 

e. Maria: Bestyrelsen vil tage kontakt til Maria og tale med hende om hendes henvendelse.

Anne: Anne har oplevet klubmodulet i kongelunden og foreslår at klubben også får dette. Bestyrelsen afventer med at undersøge sagen da kommunen er på vej med noget tilsvarende.

Sandra: Sandra vil gerne afholde fastelavn i samarbejde med juniorudvalget. Dato for dette bliver lørdag d. 16/2. Bestyrelsen bakker op om arrangementet.

Desriée: Vi har fået en henvendelse fra en som har en hjemmeside med hesteevent i hele danmark. Lykke undersøger noget mere om det.

Liselotte: Kørselsinberetning. Ved at indberette kørsel kan klubben få nogle penge ind, som kan bruges på bla. ny baner, indkøb til klubben og betaling af ydelser. Ved indberetning af kørsel undgår klubben at skulle ud og finde pengene et andet sted såsom salg af lillebror loder. Der er ikke stor opbakning omkring dette. Der vil blive kigget for på tekten for hjemmesiden. Emnet vil blive taget op på generalforsamlingen.

 

2. Det er blevet tid til årets generalforsamling. Dato for denne bliver søndag d. 13/3-16 kl. 14. Forslag sendes til Tina på mail senest 7 dage før.

Det er Neel som formand som er på valg, Lykke og Tina er også på valg. Mette flytter og vælger derfor at trække sig til generalforsamlingen, der skal derfor vælges en ny i stedet for Mette som skal sidde frem til næste år, hvor Mette ellers skulle have været på valg. Sanne er på valg, da supleanter er på valg hvert år.

 

3.

 

4. Grundet nedgang i antal af deltagere til ponygames, ønsker de at holde en pause i februar og marts. Ponygames vil starte op igen til april, tiden er ændret i samarbejde med ponygames til lørdag 11-12.

Vicki ønsker at afkorte sin undervisningstid, så hun stopper kl. 18.30. Dette er godkendt.

Tina Nielsen er stoppet om mandagen. Nuværende underviser om fredagen Pernille Kühl, har ønsket at flytte sin undervisning til mandag, dette ønske er imødekommet.

 

5. Hundeskolen ser ud til at fungere og der har kun været en hevendelse/klage fra et medlem, derfor får hundeskolen lov til fortsat at leje sig ind fredag aften mellem 20.30-22-00.

 

6. For at få et overblik over hvem som har nøgler til klubben og til hvad, så der vil blive lavet nøglekvitteringer som folk underskriver, samt omfordelingen af nøgler.

 

7. Opsummering på at der undervises med headset fra barriereren. Ingen medlemmer er kommet med indvendinger, derfor ingen ændringer.

 

8. Anne Bergman overtager tjansen med opfyldning i tag-selv-kaffeboden i rytterstuen og tømning af postkassen.

 

9. DGI har trukket sig ud af samarbejdet med klubliv. Derfor er klubliv stoppet og linket er fjernet fra hjemmesiden.

10. evt.

Intet.