Referater fra bestyrelsesmøder / generalforsamlinger

Her på siden finder du referater fra bestyrelses møderne. Referater fra indeværende år samt sidste år vil altdi være tilgængelige her. Ønsker du at se ældre referater bedes du henvende dig til bestyrelsen.

 

Referat DSM bestyrelsesmøde den 11/8 2022
 
 
Mødested : Englodsvej 9, 2791 Dragør kl. 19.00

Tilstede : Kristina, Jan, Neel, Morten, Karina.
 
Fraværende : Susanne, Josefine og Gry.
 
1. Økonomi:
● Økonomien i DSM rideklub ser god og sund ud.
● Dog er der nogle som ikke får betalt deres facilitetskort/medlemskab til tiden i rideklubben, så vi beder venligst folk om at stramme op om dette!
● Hvis man ønsker at melde sig ud facilitetskort eller lign. i DSM, så er man forpligtet til at give bestyrelsen/kassereren besked om dette.
 
2. Indkomne forslag:
● Mette Brandt starter i DSM som fast dressur underviser om tirsdagen. Hun er på 2 måneders prøvetid.
● Selvom Sabine til vinter flytter til fyn, så fortsætter som fast spring underviser i DSM om torsdagen.
 
3. Fokuspunkter til renovering i DSM
● Bestyrelsen har mange planer og mål med forbedringer af DSM rideklub, så vi er stadig i fuld sving med at indsamle tilbud om diverse renoveringer, og planlægge prioriteringer af disse renoveringer.
 
4. Baner og anlæg:
● Lyset på dressurbanen bliver snart skiftet ud til LED lys.
● Vores fælles kultur med at samle lort op efter sin hest MED DET SAMME, den skal vi lige alle stramme op om. Det er vigtigt for bunden på ridebanen at man samler op efter sin hest med det samme den har lavet noget. HUSK også at samle op efter din hest ude på “gårdspladsen”/ udenfor porten ind til ridehuset.
 
5. Eventuelt:
● Intet at berette.
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6/10 2022 kl. 19.00 Indkomne forslag til drøftelse i bestyrelsen modtages senest d. 5/10 2022 (karina@orionsalle.dk)

 

Referat af DSM bestyrelsesmøde den 8/6 2022.
 
 
Mødested : Englodsvej 9, 2791 Dragør kl. 20.00
Tilstede : Jan, Kristina, Josefine, Morten, Susanne og Karina.
Fraværende : Neel.
 
 
1. Økonomi:
Jan og Kristina forklarer, at på trods af aflysning af sidste stævne, så ser økonomien stadig fin og sund ud i DSM.
 
 
2. Indkomne forslag:
Vores alles kære cafe mutter Lene, har arrangeret at DSM repræsenteres (via salg af mad/drikke) og støtter et velgørenhedsløb til fordel for Parkinson. Dette finder sted d. 6/8-2022 på parkeringspladsen i Kongelunden. Vi siger tusind tak til Lene for dette.
 
 
3. Fokuspunkter til renovering i DSM
Bestyrelsen diskuterede atter hvilke projekter der skal bruges penge på i den kommende tid, og det blev besluttet, at vi vil indhente tilbud på følgende:
 
● Der er indhentet et komplet tilbud mere på ny rotunde, med dræn og gummigranulat (da det ikke støver) men dette er en større udskrivning, så der er snak om hvorvidt rotunden måske skal flyttes ned mod springbanen, af hensyn til naboerne.
 
● Indhenter tilbud til bænke langs barrieren, samt renovering af vinduer i rytterstuen.
 
● Indhenter tilbud om rooter ophæng i ridehuset, så der bliver bedre mulighed for musik/internet i DSM.
 
● Indhenter flere tilbud om lys på springbanen langs siderne.
 
 
4. Baner og anlæg: 
Den observante rytter har måske bemærket, at der er hængt et kamera op inde i ridehuset. Dette har været brugt til stævne afholdelse, og er slukket i hverdagen. Så ingen grund til smiley ansigter når i rider forbi kameraet - det er slukket ;-)
 
En lille reminder på at vi alle skal være bedre til at samle efterladenskaber op i ridehuset/dressurbanen. Underlaget bliver ødelagt af at efterladenskaberne ligger og spredes rundt, så derfor SKAL man huske at stige af sin hest/pony og samle op med det samme den har lagt noget - vi er godt klar over at dette er en ny kultur der skal skabes i DSM… og vi hjælper hinanden med at få den skabt, så vores baner forbliver gode.
 
 
5. Eventuelt:
Bestyrelsen drømmer om at DSM bliver et sted med flere kurser, så vi opfordrer til at man kontakter os hvis man har nogle gode ideer til kurser - gerne i forskellige prisklasser, niveauer og discipliner. Især her i sommerperioden hvor ridehuset ikke er booket af undervisere i dagligdagen, kan der være mulighed for at opsætte kurser.
 
Haugaard & Omegnens VVS A/S har sponsoreret en ny varmtvandsbeholder til rideklubben der vil blive monteret snarest, så den gamle der har hængt der i "100 år" kan blive skiftet ud til en mere energibesparende/café mutter kan få hurtigere/mere varmt vand :-)
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11/8 2022 kl. 19.00 Indkomne forslag til drøftelse i bestyrelsen modtages senest den 5/8 2022 (karina@orionsalle.dk)
 
Referat af DSM bestyrelsesmøde den 21. april 2022.
 
Mødested : Englodsvej 9, 2791 Dragør.
 
Tilstede : Jan, Susanne, Kristina, Josefine, Neel, Morten og Karina.
 
Fraværende : Gry (junior repræsentant)
 
1. Økonomi:
Jan og Kristina forklarer at Økonomien ser fin og sund ud i rideklubben.
 
2. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag denne gang.
 
3. Fokuspunkter til renovering i DSM:
Bestyrelsen diskuterede hvilke projekter der skal bruges penge på i den kommende tid, og det blev besluttet,
at vi vil indhente tilbud på følgende:
● Indhenter nye tilbud på rotunden.
● Indhenter tilbud til bænke langs væggen på barrieren, samt skab på
endevæggen i rytterstuen.
● Indhenter tilbud på ny og større varmtvandsbeholder til cafeen.
● Undersøges bedre mulighed for musik/internet i DSM.
● Indhenter tilbud om lys på springbanen langs siderne.
 
4. Baner og anlæg:
Banerne er overordnet fine. Udendørs banerne trænger dog snart til et lille skyl vand.
 
5. Påske-ungdoms-hygge den 8/4-2022:
Bestyrelsen takker alle de skønne unge deltagere som var med til at gøre påske-hygge-aftenen i DSM cafeen til
en dejlig, dejlig oplevelse. Vi ser frem til mange flere arrangementer for klubbens medlemmer. Hertil vil
bestyrelsen gerne opfordre folk til at komme med forslag til evt. arrangementer/foredrag/aktiviteter osv. som
kan være spændende for klubbens ungdom. (forslag sendes til Karina@orionsalle.dk)
 
6. Eventuelt:
intet at tilføje.
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2/6 2022 kl. 20.00
Indkomne forslag til drøftelse i bestyrelsen modtages senest den 1/6 2022 (karina@orionsalle.dk)

Referat  af Generalforsamling i DSM Rideklub

14. marts 2022.

Fremmødte: 25 inkl. bestyrelsen

Heraf 7 ikke-medlemmer.

 

1. Valg af dirigent – Katja Heyde blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 2. Bestyrelsen aflægger beretning - Ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

3. Det reviderede regnskab - Blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

4. Indkommende forslag –

4.1 Tilføjelse til § 10

Tilføjelse vil medføre, følgende ændring i § 10 og blive § 10 stk. 10.:

Medlemmer af DSM’s bestyrelse, tilbydes råderet over et facilitetskort i valgperioden. Bestyrelsesmedlemmet kan undlade at modtage dette, men kan ikke kapitalisere facilitetskortet.

Der tildeles ét facilitetskort til stævneudvalgets formand. Dette kort kan deles af op til 2 personer, eksempelvis skiftevis forår/efterår.

Bestyrelsen har desuden mulighed for at tilbyde facilitetskort til andre klubmedlemmer, som udfører arbejde for DSM

 

Forslaget blev ikke vedtaget, 6 ja stemmer og 12 nej stemmer.

 

  4.2 Ændring af § 5 stk. 3

Nuværende ordlyd:

§ 5 stk. 3 Bestyrelsen kan udmelde et medlem, der ikke har betalt ridekort/medlemskab rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget 2. rykker.

 

Foreslået ændret til:

§ 5 stk. 3 Bestyrelsen kan udmelde et medlem, der ikke har betalt ridekort/medlemskab rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget 2. rykker.

Endvidere kan bestyrelsen kræve, at et medlem der har benyttet klubbens faciliteter, uden at betale dagskort 2 gange, skal betale for et fuldt facilitetskort for den indeværende periode (det halvår som er i gang). Modtager klubben fortsat ikke betaling, kan medlemmet ikke benytte klubbens faciliteter før facilitetskortet er betalt.

 

Forslaget blev vedtaget. 18 ja stemmer og ingen stemte imod.

 

5. Fastsættelse af kontingent. – kontingentet forbliver uændret.

6. Budget for kommende år fremlægges: - Jan gennemgik de poster, som det forventes at være udgifter til i 2022. Budgettet blev ikke gennemgået i sin helhed. Ingen bemærkninger hertil.

7. Valg af formand: (lige år) – Jesper Petersen ønskede ikke genvalg og Jan Cornelius Petersen blev valgt som ny formand.

8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Felicia O’Reilly og Stephan Hrynczuk ønskede ikke genvalg. Susanne Helgstrand, Kristina Buch, Karina Rishede, og Morten Thyrsgaard stillede op til bestyrelsen og blev alle valgt. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

9.  Valg af juniormedlem af bestyrelsen - Gry Nielsen blev valgt.

10. Valg af suppleant til bestyrelsen - Josefine Schmidt blev valgt.

 11. Valg af revisor og revisorsuppleant - Katja Heyde blev genvalgt som revisor. Tanja Hyldgaard Jensen blev valgt som revisorsuppleant.

 12. Eventuelt – generalforsamlingen gennemførte punktet som nedenfor:

12.1.

 

-          Et medlem appellerer til at bestyrelsen undersøger mulighederne for at veje omkring DSM rideklub fejes for hestelort, da det er generende for beboere på vejene. Bestyrelsen vil kigge nærmere på dette

 

-          Et medlem opfordrer til, at man husker lys. Reglementeret lygte på ben, refleks vest, refleks dækken, refleks på hestens ben osv. Det samme gør sig gældende for medhjælpere der går ved siden af hestene. HUSK LYS

 

-          Et medlem appellerer til at der køres langsomt på vejene omkring DSM- Mange kører alt for stærkt, og der er børn, hunde osv. som færdes på vejene. SÅ – sænk farten.

 

-          Bestyrelsen husker alle på, at man ikke må ride på fortovene rundt i byen. Folk klager over hestelort på fortovene. HUSK at rid på vejene og ikke fortovene.

 

-          HUSK arbejdsdag den 26/27 marts. 2022 fra Kl. 9-15 begge dage

 

Lene fik blomster for sit store arbejde som ”Cafemutter”

Felicia fik blomster for sit store arbejde i bestyrelsen igennem mange år.

 

12.2. Herunder kåring af årets Championat vindere

Emilia Gometz blev kåret som årets Championat vinder for pony spring med 14 point

Isabella Schwartz blev kåret som årets Championat vinder for hest dressur med 84 point

Der var ikke meldt nogen point ind i de øvrige kategorier.

De flotte resultater kan ses under fanen Stævner/Championat på www - stort tillykke til de mange vindere.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen.                                                                                                              

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i DSM Rideklub
 
Englodsvej 9, 2791 Dragør
Mandag den 14. marts 2022. kl. 19.00
 
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til vedtægtsændring:
 
4.1 Tilføjelse til § 10
Tilføjelse vil medføre, følgende ændring i § 10 og blive § 10 stk. 10.:
Medlemmer af DSM’s bestyrelse, tilbydes råderet over et facilitetskort i valgperioden. Bestyrelsesmedlemmet kan undlade at modtage dette, men kan ikke kapitalisere facilitetskortet.
Der tildeles ét facilitetskort til stævneudvalgets formand. Dette kort kan deles af op til 2 personer, eksempelvis skiftevis forår/efterår.
Bestyrelsen har desuden mulighed for at tilbyde facilitetskort til andre klubmedlemmer, som udfører arbejde for DSM
 
Medlemmets begrundelse for indstilling:
Den nuværende bestyrelse, har igennem de sidste 2 år været tilbudt tildeling af facilitetskort. Det var en enstemmig beslutning, for at skabe anerkendelse og engagement. Lad mig lige understrege, at selvom min holdning taler for det, var det ikke mit forslag.
 
Et flertal i bestyrelsen har netop ændret dette, således at den kommende bestyrelse ikke umiddelbart får tilbudt facilitetskort.
Den foreslåede vedtægts tilføjelse, kan skabe en positiv påvirkning på interessen til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Ved en beslutning om vedtægtstilføjelsen, sendes en direkte anerkendelse af bestyrelsesarbejdet, fra klubbens aktive medlemmer – Bestyrelsesarbejdet er som bekendt altafgørende for DSM’s drift og eksistens.
Man kan ikke påstå, at medlemmer har stået i kø for frivilligt at tage det ansvar overfor myndigheder m.fl, som følger med.
Det bør ikke være op til bestyrelsen alene at styre denne tildeling, som kan være baseret på personlige holdninger, men derimod af medlemmerne som via vedtægterne, bestemmer at varetagelse af DSM’s overordnede ansvar, skal have denne mulighed.
 
Det bør være medlemmernes beslutning.
Det er vigtigt at understrege, at det ikke har noget reel betydning for DSM’s økonomi. Jeg er desuden blevet oplyst, at det har været praktiseret tidligere, dvs. før nuværende bestyrelse, til ridende medlemmer af bestyrelsen.
I forhold til stævneudvalget, skal det på samme måde opfattes, som en anerkendelse for det store arbejde i DSM’s interesse.
Det er i dag alment praksis, at medlemmer i idrætsforeningers bestyrelser, bliver tilgodeset for deres varetagelse af bestyrelsesansvar.
 
Mvh
Stephan Hrynczuk
Medlem.
 
 
4.2 Ændring af § 5 stk. 3
Nuværende ordlyd:
§ 5 stk. 3 Bestyrelsen kan udmelde et medlem, der ikke har betalt ridekort/medlemskab rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget 2. rykker.
 
Foreslået ændret til:
§ 5 stk. 3 Bestyrelsen kan udmelde et medlem, der ikke har betalt ridekort/medlemskab rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget 2. rykker.
Endvidere kan bestyrelsen kræve, at et medlem der har benyttet klubbens faciliteter, uden at betale dagskort 2 gange, skal betale for et fuldt facilitetskort for den indeværende periode (det halvår som er i gang). Modtager klubben fortsat ikke betaling, kan medlemmet ikke benytte klubbens faciliteter før facilitetskortet er betalt.
 
5. Fastsættelse af medlemskontingent
6. Budget for det kommende år fremlægges
7. Valg af formand (lige år – ønsker ikke genvalg)
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år 3 medlemmer efter tur – 2 medlemmer ønsker ikke genvalg)
9. Valg af juniormedlem af bestyrelsen (hvert år)
10. Valg af suppleant til bestyrelsen (hvert år)
11. Valg af revisor og revisor suppleant (hvert år)
12. Eventuelt
12.1 Herunder kåring af årets Championat vindere
 
NB: Husk arbejdsdag den 26. og 27. marts 2022

Referat af DSM bestyrelsesmøde den 24. januar 2022

 

Mødested: Virtuelt grundet COVID19 samt i rytterstuen

Tilstede: Jan, Felicia, Josefine, Neel og Stephan

Fraværende: Jesper og Isabella (juniorrepræsentant)

 

1. Økonomi

Jan gjorde opmærksom på, at han er ved at udarbejde det endelige regnskab for 2021, men at det ser fornuftigt ud.

Der har i 2021 været flere store poster såsom tilretning af bane, nyt lydanlæg og udskiftning af loftpære i ridehallen, hvorfor det forventes at vi har et underskud for regnskabsåret 2021.

2. Baner og anlæg

Banerne er fine, og ridehusbunden er blevet god efter den er blevet tilrettet.

Bestyrelsen er opmærksom på, at lyset på udendørsbanen driller, da der går en sikring og en elektriker vil blive kontaktet.

Udendørsbanerne bliver selvsagt påvirket af vejret – banerne køres fortsat de dage, de ikke er frosne.

3. Indkomne forslag

Ingen

4. Eventuelt

Betaling af medlemskab

Jan gør opmærksom på, at alle skal huske at betale senest den 1. februar 2022.

Bestyrelsen minder om, at hvis man ikke har betalt kan man ikke anvende klubbens faciliteter og man kan blive bortvist.

Springmateriale

Alt springmateriale skal samles nede i enden ved porten, og der må ikke stå støtter og bomme på barrieren oppe ved rytterstuen. Der arbejdes på, at man kan finde et system hvor bommene kan hænge på væggen.

Arbejdsdag

Stævneudvalget vil gerne stå for nogle arbejdsdage inden de komne stævner i foråret. Hold derfor øje med facebook og hjemmesiden for datoer.

Ridelejr

Der vil blive afholdt ridelejr i klubben 18-19 juni 2022 for alle junior ryttere. Nærmere info vil blive meldt ud af ridelejr teamet på facebook.

Fastelavn

Der vil blive afholdt fastelavn i rideklubben den 13. februar, hvor der vil være tøndeslagning på kæpheste. Nærmere info vil blive meldt ud på facebook.

 

Generalforsamling

Bestyrelsen drøftede afholdelsen af generalforsamling, som vil blive afholdt 14. marts 2022 kl. 19.00 i rytterstuen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar 2022 jf. foreningens vedtægter.

Rideklubbens formand, samt øvrige 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker ikke genvalg, og bestyrelsen opfordrer derfor til, at de som kunne være interesseret, stiller op til bestyrelsen på generalforsamlingen. For at stille op skal man være over 18 år og have været medlem (passivt medlemskab er tilstrækkeligt) i minimum 12 måneder.

Endelig indkaldelse følger.  

 

Summemøde d. 20/9-2021

Bestyrelsen havde inviteret medlemmerne til summemøde med forplejning. Den bedste cafémutter Lene havde kokkereret lækker aftensmad, med drikkelse, og dejlig æblekage og kaffe til dessert alt imens vi kunne drøfte forslag til forbedringer og tiltag til klubben.
 
Nogle af de punkter som blev drøftet var:
 
- Opdatering af hjemmesiden. Kan denne gøres mere brugervenlig og lækker? Måske der sidder en forældre eller et medlem som er god til lidt webdesign, som vil hjælpe os? Hvis der er, må de meget gerne tage fat i en fra bestyrelsen. 
 
- Vi vil rigtig gerne holde flere kurser, men hvad er interessant? alle er velkommen til at stille forslag eller prøve at arrangere nogle kurser. Der bliver også nævnt Ryttermærker kurser. Der er mange børn, unge og måske også forældre, som kunne have glæde af sådanne kurser. Det vil vi i bestyrelsen undersøge.
 
- Arrangementer for unge. Kan vi skabe et bedre fællesskab ved nogle rytterfester, lejrskoler, fælles rideture, overnatning i ridehuset m.m. Er der nogle medlemmer som kunne være tovholder på dette og prøve at stable nogle arrangementer på benene. 
 
- Konkurrencer eller arrangementer med de andre Amagerklubber 
 
Vi håber at gentage succesen igen om et halvt års tid og håber at mange flere vil deltage. 
 
Mvh Bestyrelsen. 

Referat af Bestyrelsesmøde 5/8 – 2021

Til stede: Neel, Jesper og Felicia

 

Økonomi: ser umiddelbart fin ud. Der er lagt penge til siden til nyt lydanlæg og afretning af banerne.

 

Banerne: Springbanen er blevet afrettet og er blevet lidt hård i kanterne. Bestyrelsen er opmærksomme på det og holder øje med det. De to andre baner skal også afrettes.

 

Arbejdsdagen nærmer sig og vi fik besluttet hvilke opgaver der skal laves. Alle opgaver er lagt ud på unitii appen, hvor man kan melde sig på.

 

Vi går (desværre) snart indendørs sæsonen i møde og har derfor taget et kig på Ridehusplanen.

Mandag, onsdag og fredag er træningstiderne åbne. Så har man en underviser, som man gerne vil have en til fast undervisning eller andet, så hiv fat i Felicia som står for undervisningsplanen.

I forhold til torsdags springning kommer Ann Langgaard til at få tiden 15.30-18.30 og Michael Ladegaard fra 18.30 til slut. Det kommer til at gælder fra den 9. september.

 

På generalforsamlingen blev der efterspurgt et summemøde, hvor man som medlem kan engagere sig mere i klubben eller der kan blive lavet nogle små udvalg til blandt andet arrangementer, børn og unge, kursuser osv. Vi kombinerer det med noget fællesspisning i klubben og håber at se mange af jer til en hyggelig aften d. 20/9, hvor vi kan diskutere fremtiden i DSM.

 

Referat  af generalforsamling i DSM Rideklub

20. juni 2021.

Fremmødte: 16 inkl. bestyrelsen

Heraf 3 ikke-medlemmer.

 

1. Valg af dirigent – Neel Guldbech blev valgt.

 2. Bestyrelsen aflægger beretning - Ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

3. Det reviderede regnskab - Blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

4. Indkommende forslag –

Ændring af § 8 stk. 4

 

Lydende:

Medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at kontingentet er betalt.

Ændres til:

Medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret og medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Forældre til børn under 16 år, der er aktive juniormedlemmer, har stemmeret med en stemme pr. barn under 16 år. Disse forældre er samtidig valgbare til bestyrelsen efter juniormedlemmet har været medlem i 12 måneder. Stemmeret og valgbarhed skal bortfalde når barnet fylder 16 år, medmindre forældrene indmelder sig som aktivt medlem. Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at kontingentet er betalt.

 

Forslaget blev ikke vedtaget. 1 blank stemme, 1 ja stemme og 11 nej stemmer.

 

Ændring af § 8 stk. 4

Lydende:

Medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at kontingentet er betalt.

Ændres til:

Ethvert medlem har stemmeret. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, udøves stemmeretten af en forælder. Medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Medlemmer, der er i restance senere end 14 dage inden afstemningen eller valget, kan ikke stemme eller opnå valg.

 

Forslaget blev ikke vedtaget. 1 blank stemme, 3 ja stemmer og 9 nej stemmer.

 

5. Fastsættelse af kontingent. – kontingentet forbliver uændret.

6. Budget for kommende år fremlægges: - Budgettet blev fremlagt. Ingen bemærkninger hertil.

7. Valg af formand: (lige år) - Der blev ikke valgt en ny formand

8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Kasseren var på valg – Jan Cornelius Petersen blev genvalgt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Der var ikke nogen andre medlemmer, der ønskede at stille op til de øvrige bestyrelsesposter.

 9.  Valg af juniormedlem af bestyrelsen - Isabella Schwartz blev genvalgt.

 10. Valg af suppleant til bestyrelsen - Felicia O’Reilly blev genvalgt.

 11. Valg af revisor og revisor suppleant - Mia Sander Schütt ønskede ikke genvalg, og Katja Heyde blev valgt som revisor. Rikke Truberg blev valgt som revisor suppleant.

 12. Eventuelt – generalforsamlingen gennemførte punktet som nedenfor:

12.2. Herunder kåring af årets Championat vindere samt kåring af flest kørte stævnekilometer. 

De flotte resultater kan ses under fanen Stævner/Championat på www - stort tillykke til de mange vindere.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen.                                                                                                              

 

 

 

Referat af generalforsamling i DSM Rideklub

20. juni 2021.

Fremmødte: 16 inkl. bestyrelsen

Heraf 3 ikke-medlemmer.

 

1. Valg af dirigent – Neel Guldbech blev valgt.

 2. Bestyrelsen aflægger beretning - Ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

3. Det reviderede regnskab - Blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

4. Indkommende forslag –

Ændring af § 8 stk. 4

 

Lydende:

Medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at kontingentet er betalt.

Ændres til:

Medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret og medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Forældre til børn under 16 år, der er aktive juniormedlemmer, har stemmeret med en stemme pr. barn under 16 år. Disse forældre er samtidig valgbare til bestyrelsen efter juniormedlemmet har været medlem i 12 måneder. Stemmeret og valgbarhed skal bortfalde når barnet fylder 16 år, medmindre forældrene indmelder sig som aktivt medlem. Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at kontingentet er betalt.

 

Forslaget blev ikke vedtaget. 1 blank stemme, 1 ja stemme og 11 nej stemmer.

 

Ændring af § 8 stk. 4

Lydende:

Medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at kontingentet er betalt.

Ændres til:

Ethvert medlem har stemmeret. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, udøves stemmeretten af en forælder. Medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Medlemmer, der er i restance senere end 14 dage inden afstemningen eller valget, kan ikke stemme eller opnå valg.

 

Forslaget blev ikke vedtaget. 1 blank stemme, 3 ja stemmer og 9 nej stemmer.

 

5. Fastsættelse af kontingent. – kontingentet forbliver uændret.

6. Budget for kommende år fremlægges: - Budgettet blev fremlagt. Ingen bemærkninger hertil.

7. Valg af formand: (lige år) - Der blev ikke valgt en ny formand

8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Kasseren var på valg – Jan Cornelius Petersen blev genvalgt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Der var ikke nogen andre medlemmer, der ønskede at stille op til de øvrige bestyrelsesposter.

 9.  Valg af juniormedlem af bestyrelsen - Isabella Schwartz blev genvalgt.

 10. Valg af suppleant til bestyrelsen - Felicia O’Reilly blev genvalgt.

 11. Valg af revisor og revisorsuppleant - Mia Sander Schütt ønskede ikke genvalg, og Katja Heyde blev valgt som revisor. Rikke Truberg blev valgt som revisorsuppleant.

 12. Eventuelt – generalforsamlingen gennemførte punktet som nedenfor:

12.2. Herunder kåring af årets Championat vindere samt kåring af flest kørte stævnekilometer. 

De flotte resultater kan ses under fanen Stævner/Championat på www - stort tillykke til de mange vindere.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen.                                                                                                              

 

 

Formandens beretning 2021:

Allerførst skal lyde en kæmpe tak til alle medlemmer for den kæmpe store tålmodighed I har udvist i en svær tid. Der er ingen tvivl om alle er ved at være godt trætte af covid-19 og restriktioner. Ligesom i det øvrige samfund har der været forskellige opfattelser af, hvordan man skal agere i forhold til disse restriktioner. I en tid, hvor frirummet med ens hest måske i endnu højere grad var vigtigt,  var det til stor gene at ridehallen skulle lukkes  i en kold vinterperiode. Det gav ekstra arbejde til bestyrelsen at skulle holde sig konstant opdateret og forsøge at finde de bedste muligheder for alle samtidig med at restriktioner blev overholdt. Det ser ud som om der nu er lys for enden af tunnelen og vi kan gå en normal sommer i møde.

På grund af covid- 19 har vi jo hverken kunne holde sociale arrangementer, arbejdsdage eller stævner. Vi er så småt igang med stævnerne igen og her skal der også lyde en stor tak til de mange deltagere, stævneuvalget og de frivillige. Mon ikke alle har nydt at komme igang igen.

Ingen beretning uden et hjertesuk. Jeg bliver rigtig ærgelig når jeg læser at børnehold ikke bliver til noget på grund af manglende opbakning. Jeg bliver rigtig ærgelig når vi modtager mails om at der er voksen ryttere, der har fyldt, så der ikke har været plads til børnene. DSM skal være en klub med plads til alle- det kræver dels, der er tilslutning til sådan noget som børneholdet. Så vi kan få skabt et sammenhold og fællesskab i klubben. Men det kræver også vi som voksenryttere tager godt imod børnene så de kan få en god og tryg ridetur på deres bedste ven. Lad os alle være eksempler på dygtige ryttere som de kan se op til. Vi har jo alle været nye i ridesporten og det kræver så lidt, lige at give en sød kommentar med på vejen.

Referat af DSM bestyrelsesmøde den  1  juni  2021

 

Mødested:  V irtuelt møde grundet COVID19

Tilstede: Jan, Jesper, Felicia, Josefine, Neel   og Stephan

Fraværende:  Isabella (juniorrepræsentant)

 

1. Økonomi

Jan informerede om, at økonomien generelt ser fin ud, og at der er et overskud for 2020. Regnskabet vil blive endeligt fremlagt på generalforsamlingen. 

Ridecenteret har investeret i en vejhøvl, som er blevet brugt til at udrette huller på parkeringspladsen. Parkeringspladsen er blevet bedre, men er endnu ikke  helt god .

Bestyrelsen mangler svar på nogle af de tilbud der indhentes til at udbedre rotunden,  samt mere lys på springbanen,  men  vil rykke for disse ,  så der kan træffes en beslutning  herom .

Klubbens lydsystem er gået i stykker , og det er nødvendigt at der investeres i et nyt . Bestyrelsen diskuterede hvorvidt der skal investeres i e  anlæg der er etableret permanent eller et mobilt anlæg som kan flyttes rundt ved stævner mm. efter behov. Bestyrelsen afholder snarest et møde med  en lydmand som vil komme med et tilbud på begge dele. 

 

2  Baner  og anlæg

Banerne er overordnet fine, men udendørsspringbanen er meget tung langs siderne, og hård midt på. Jan undersøger om vi kan få a frettet banen hurtigst muligt, og om dette eventuelt kan blive gjort fast en gang om året. 

Bestyrelsen vil snarest finde en dato for arbejdsdag. Særligt hegnet omkring udendørs dressurbanen trænger til maling , og der skal luges ukrudt i hjørnerne mm. 

Bestyrelsen ser gerne at flere medlemmer fejer barrieren, rytterstuen mm. en gang i mellem. 

Husk,  at  ridehallen  ikke  kan bookes søndag kl. 19.00-20.00 da den køres i dette tidsrum .

3 . Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag. 

5. Eventuelt

Møde med cafeudvalg

Der afholdes et møde mellem cafeudvalget, bestyrelsen og  stævneudvalget snarest muligt. 

Generalforsamling

Bestyrelsen drøftede afholdelsen af g eneralforsamling , som  vil blive afholdt 2 0  juni  kl. 1 6 .00 i rytterstuen. 

 

Referat af DSM  bestyrelsesmøde  den 9februar 2021 

 

Mødested  V irtuelt møde grundet COVID19  

Tilstede : Jan, Jesper, Felicia, Josefine, Neel   og Stephan  

Fraværende  Isabella (juniorrepræsentant)  

 

1.  Økonomi  

 

Jan  gjorde opmærksom på, at han er ved at udarbejde det endelige regnskab for 2020, men at det ser fornuftigt ud . Regnskabet vil blive sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

Bestyrelsen diskuterede hvilke  projekter der skal bruges penge på i 2021, og det blev besluttet, at vi vil indhente tilbud på følgende:  

 

  • Vejhøvl således vi selv kan rette huller ud på parkeringspladsen

  • Hækkeklipper

  • Lys på springbanen langs med siderne  

  • Cavalettis  og sikkerhedsholdere  

  • Udbedring af rotunden (Vi har modtaget et tilbud, som bestyrelsen kiggede nærmere på. For at undersøge markedet vil bestyrelsen indhente flere tilbud, inden der træffes endelig beslutning , da det er en større  investering).  

 

 

2  Baner  og anlæg  

 

Ridehusbunden har fået salt, således den ikke fryser. Udendørsdressurbanen fik i samme omgang også noget  salt, men det har ikke været nok. Der er derfor bestilt mere salt hjem, som vil blive spredt på udendørsdressurbanen. Grundet stor efterspørgsel, er der længere levering på salt fra leverandøren, og dette vil derfor blive spredt ud ,  så snart det er muligt.  

Ridehus  bunden bliver ikke vandet så længe det er frostvejr.  

Udendørsbanerne bliver selvsagt påvirket af vejret – banerne køres fortsat de  dage , de ikke er frosne.   

Husk, at b anen ikke kan bookes søndag kl. 19.00-20.00 da den køres i dette tidsrum .  

 

 

3. Booking af ridehus under gældende COVID19 restriktioner  

 

Bookingsystemet fungerer godt, og det virker til, at medlemmer er tilfredse.   

Bookingsystemet fortsætter derfor så længe COVID19 restriktioner gør sig gældende.  

Det blev præciseret, at det ikke er tilladt at booke to tider i streg til samme hest mellem kl. 14.00 til 19.00  hvor der er meget ”run” på ridehuset.   

Bestyrelsen minder desuden om, at ALT undervisning skal foregå på udendørsbanerne.   

 

 

4  Indkomne   forslag  

 

Flytning af Anne  Svemarks dressurundervisning  

Anna  Svemark har desværre meddelt, at hun ikke længere har mulighed for at undervise om mandagen.  

Anna ønsker i stedet at rykke sin dressurundervisning til lørdag eller søndag.  

Mange medlemmer har  overfor bestyrelsen  ønsket ,  at Anna får lov at undervise lørdag eller søndag i dressur. Medlemmerne er klar over, at undervisningen må aflyses i de weekender der er kurser, stævner eller andet.  

Da Anna har mange ryttere, har bestyrelsen besluttet at gå i dialog med Anna, og finde ud af hvornår i weekenden undervisningen vil kunne ligge. Ridehallen vil være åben for andre ryttere imens  undervisningen finder sted   

Når der er faldet en endelig aftale på plads, vil  der  blive meldt  mere information  ud  til klubbens medlemmer .  

 

Undervisning i ridehallen under COVID19  

Medlemmer har  spurgt , om der kan gives tilladelse til  at der undervises i ridehallen med  headset under COVID19.  

Bestyrelsen kan ikke give lov til dette, da de gældende  COVID19  restriktioner betyder , at ridehallen KUN må være åben for motion af heste. Dette inkluderer ikke undervisning. Deterogsåslået fast af DRF.

 

 

5.  Eventuelt  

 

Betaling af medlemskab  

Mange medlemmer har fortsat ikke betalt medlemskab samt facilitetskort selvom deadline var den 1. februar 2021.   

Bestyrelsen minder om, at hvis man  ikke  har betalt kan man ikke anvende klubbens faciliteter og man kan blive bortvist.   

Bestyrelsen vil i den komne tid tage stikprøver, og medlemmer som benytter faciliteterne skal kunne fremvise kvittering for betaling.  

 

Generalforsamling  

 

Bestyrelsen drøftede afholdelsen af g eneralforsamling , som  vil blive afholdt 21. marts kl. 15.00 i rytterstuen.   

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i h ænde  senest den 20. februar 2021 jf. foreningens vedtægter.  

Endelig indkaldelse følger.   

 

 

 Næste bestyrelsesmøde  afholdes  den 9 . marts  2021    

 

Referat af DSM bestyrelsesmøde den 11. januar 2021

 

Mødested: Virtuelt møde grundet COVID19

Tilstede: Jan, Jesper, Felicia, Josefine, Neel, Isabella og Stephan

Fraværende: Ingen

 

1. Økonomi

Jan forklarede, at økonomien ser fin ud. Likvider er steget i 2020 i forhold til 2019, da der i 2020 ikke har været lige så mange omkostninger grundet COVID19. Desuden blev der brugt flere omkostninger til bl.a. banen mm. i 2019.

2. Baner og anlæg

Banerne fungerer fornuftigt.

Udendørsbanerne bliver selvsagt påvirket af vejret – banerne køres fortsat de dage, de ikke er frosne.

Banerne i ridehuset køres regelmæssigt som hidtil – banerne vandes ikke de dage hvor der er udsigt til frost, da banen så fryser. Hvis banen bliver for tør og der er vedvarende frost, vil banepersonalet kigge på det og evt. få den saltet for at holde på fugten, som det har været gjort før i tidligere år.

Jan minder om, at banen under COVID19 fortsat ikke kan bookes søndag kl. 19.00-20.00 da den køres i dette tidsrum.

3. Booking af ridehus under gældende COVID19 restriktioner

Efter regeringen har indført forsamlingsforbud på 5 personer foreløbigt frem til 17. januar 2021, har bestyrelsen indført et bookingsystem af ridehallen.

Indtil videre har bookingsystemet kun været brugt som en ”hjælp” således, ryttere kunne se hvornår der ville være andre i ridehuset og om der er ”plads” til at man kan komme ned og ride. Samtidig har hjælpere også kunne skrive sig på, da hjælpere også tæller med i forsamlingsforbuddet på 5 personer.

Bestyrelsen har fået tilbagemeldinger fra klubbens medlemmer på hvordan systemet fungerer. Generelt gælder det, at de fleste medlemmer synes det er problematisk, at de som har booket tid, ikke har førsteret til hallen, ligesom nogen medlemmer oplever, at forsamlingsforbuddet på 5 personer ikke overholdes.

Bestyrelsen diskuterede mulige løsninger, for at bookingsystemet kommer til at fungere bedst muligt, og lagde vægt på, at alle, også medlemmer der ikke er på facebook skal have adgang til systemet. Bestyrelsen kom frem til at følgende regler er gældende:

- Bookingsystemet kommer til at ligge på hjemmesiden og på facebook fra dags dato således alle kan bruge systemet.

- De som har booket en tid, har førsteret til at bruge ridehallen i det tidsrum hvor de har booket tiden. De som ikke har booket tid, må derfor vige for de ryttere som har booket tid. Dette gælder eksempelvis også, hvis den der har booket tid først kommer 10 min. inde i tiden. Hvis der ikke er 5 personer i ridehallen, må alle medlemmer benytte hallen også selvom man ikke har booket tid, dog vil man da skulle forlade hallen, hvis medlemmer der har booket tid i tidsrummet kommer, og antallet af personer i hallen overstiger 5 personer.

- Der kan ikke bookes tid til ”hjælpere”, men ridehallen inddeles i to zoner, således at der må være MAKS 5 ryttere på ridebanen og MAKS 5 hjælpere på barrieren. Det betyder, at hvis det er nødvendigt, kan børn have en ”hjælper” med inde i ridehallen. ”Hjælperen” skal opholde sig på barrieren, og såfremt der er flere end 5 ”hjælpere” på barrieren, må ”hjælperen” vente uden for hallen imens der rides. ”Hjælpere” på barrieren er kun tilladt hvis det er strengt nødvendigt. ”Hjælpere” skal holde sig uden for afspærringen og må IKKE benytte stolene. Hvis ikke reglerne overholdes med MAKS 5 personer i hver zone (barrieren og ridebanen), er bestyrelsen nødsaget til at lukke opdelingen af zoner igen.

- Bestyrelsen henstiller til, at en ”hjælper” hjælper flere børn ad gangen, så der er plads til så mange ryttere som muligt i hallen.

Bestyrelsen minder desuden om, at ALT undervisning skal foregå på udendørsbanerne.

Desuden har der været problemer med bookingsystemet, og vi vil hurtigst muligt overgå til et nyt bookingsystem som skal være nemmere at tilgå. Dette bliver lagt på facebook og hjemmesiden, når det er klart.

4. Indkomne forslag

Glemmekasse:

Et medlem har foreslået at der laves en glemmekasse i DSM – denne findes allerede. Den er dog i rytterstuen som pt. er aflåst. Denne vil blive sat på barrieren under COVID19.

Bookingsystem under COVID19 restriktioner:

Flere medlemmer har foreslået, at bookingtider er ”faste” således, at de som har booket tid, har førsteret til at ride i det bookede tidsrum. Desuden har flere medlemmer efterspurgt mere uddybende regler for booking af tider til hjælpere. Bestyrelsen har drøftet de indkomne forslag, og der henvises til referatets pkt. 3.

Brug af faciliteter uden medlemskab

Et medlem har foreslået, at man kan benytte klubbens faciliteter uden medlemskab, men ved betaling af dagskort.

Bestyrelsen har drøftet det indkomne forslag. Det er normalt og i tråd med andre rideklubber, at det kun er medlemmer, der kan benytte faciliteter, da DSM er en klub/forening. Desuden er medlemskab med til at støtte klubben økonomisk. En sådan ændring kræver en vedtægtsændring og medlemmet kan derfor fremstille forslag herom til generalforsamlingen.

Opsætning af skilte i fuglereservatet

Et medlem har foreslået, at der opsættes færdselskilte i fuglereservatet, som skal gøre opmærksom på ryttere, da der er kommet flere biler og cyklister på vejene omkring fuglereservatet.

Bestyrelsen har drøftet det indkomne forslag. Da vejene omkring fuglereservatet er private, og lodsejeres veje, kan vi ikke sætte skilte op. Vi henstiller til, at alle ryttere i reservatet overholder gældende færdselsregler og tager hensyn til ejere af marker osv.

Fejning af hestelort på vejene omkring DSM

En beboer har spurgt bestyrelsen, om det er muligt at få fejet vejene omkring DSM, da der er meget hestelort på vejene, hvilket kan være generende for beboerne.

Bestyrelsen kontakter Dragør kommune, og hører om de kan være behjælpelige med at feje vejene.

Ændring af gældende ridehusplan

Medlemmer har spurgt hvor mange der må ride i ridehuset samtidig (spørgsmål er stillet før nuværende COVID19 restriktioner). Der er ingen nedskrevne regler om, hvor mange der må være i ridehuset samtidig (under normale omstændigheder), men bestyrelsen henstiller til, at der ikke er flere end det er forsvarligt sikkerhedsmæssigt.

Medlemmer har foreslået, at der ændres i ridehusplanen.

Da den ”normale” ridehusplan pt. ikke er gældende grundet COVID19, vil bestyrelsen kigge nærmere på dette forslag, når der ikke er restriktioner længere.

Stemmerettigheder for forældre/værge for medlemmer under 16 år

Medlemmer har foreslået, at forældre/værger skal have stemmerettigheder for medlemmer under 16 år, således medlemmer under 16 år kan stemme på lige fod med andre medlemmer.

Bestyrelsen kan ikke alene træffe beslutning herom, da det kræver en vedtægtsændring, og medlemmerne kan derfor stille forslag om denne vedtægtsændring til generalforsamling.

5. Eventuelt

God tone

Flere medlemmer har igen rettet henvendelse til bestyrelsen, da de oplever, at der er en hård tone imellem medlemmer. Bestyrelsen henstiller endnu engang til, at alle holder den gode tone og tager hensyn til hinanden, særligt i disse tider, hvor der er pres på banerne og vi er underlagt særlige restriktioner.

Generalforsamling

Generalforsamling vil blive afholdt 21. marts kl. 15.00 i rytterstuen. Vi håber det kan lade sig gøre, og at der ikke er restriktioner, som begrænser afholdelsen. Neel og Josefine sender information om generalforsamlingen ud, når vi nærmer os. Indkomne forslag skal dog være bestyrelsen i henne senest den 20. februar 2021 jf. foreningens vedtægter.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9/2 2021 kl. 19.00

Referat af DSM bestyrelsesmøde den 5. oktober 2020

 

Mødested: Englodsvej 9, 2791 Dragør

Tilstede: Jan, Jesper, Felicia, Josefine, Neel og Stephan

Fraværende: Isabella

 

1. Økonomi

Jan forklarede at økonomien ser fin ud. Han pointerede, at vi har fået gode indtægter fra de to stævner som er blevet afholdt. Særligt juli stævnet har givet et pænt overskud. Bestyrelsen vil i den komne tid, løbende tjekke op på om alle som bruger DSM’s faciliteter har betalt medlemskontingent og ridehuskort.

 

Felicia og Stephan pointerede, at der mangler sikkerhedsholdere til spring, samt cavalettis. Kasseren godkendte, at der indkøbes flere sikkerhedsholdere, samt to sæt cavalettis.

 

2. Indkomne forslag

 

Udbedring af rotunden:

Et medlem har fremsendt forslag til at longeringsrotunden forbedres. Medlemmet foreslår, at der evt. bruges gummigranulat, som ikke fryser og dermed kan bruges hele året. Desuden har det ikke nogen støvgener, hvilket vil være en fordel i forhold til rideklubbens naboer. Medlemmet vil gerne undersøge sagen nærmere og indhente et endeligt tilbud.

 

Bestyrelsen diskuterede det indkomne forslag, herunder om der er økonomi til en evt. udbedring. Det blev besluttet, at takke ja til, at medlemmet indhenter et konkret tilbud på en evt. udbedring. Herefter vil bestyrelsen igen tage forslaget op.

 

Flytning af springning i forbindelse med Dennis Holst kursus:

Et medlem har fremsendt forslag til at Anna Svemarks undervisning aflyses/rykkes den 24. oktober hvor Dennis Holst kommer og giver kursus.

 

Bestyrelsen diskuterede det indkomne forslag. Bestyrelsen vil ikke aflyse Anna Svemarks undervisning den 24. oktober, da det er en fast underviser i klubben som har et indtægtsgrundlag på baggrund heraf. Det blev i stedet besluttet, at Anna lørdag den 24. oktober rykker sin undervisning til kl. 8.00-11.30 hvorefter kurset kan starte. Ridehallen er lukket for andre imens der er kursus og springning, og ryttere som ikke springer eller modtager undervisning i forbindelse med kursus, må benytte klubbens udendørs baner eller uden for tidsrummet hvor banerne er lukket denne lørdag.

 

Aflønning af stævneudvalg:

Et medlem har fremsendt forslag om, at stævneudvalget samt hjælpere til stævner skal have en form for aflønning for det arbejde de udfører.

 

Bestyrelsen diskuterede det indkomne forslag. Bestyrelsen sætter stor pris på det store arbejde, som stævneudvalget udfører, men pointerer også at DSM er en frivillig forening, som primært drives af frivilligt arbejde. Et medlem af stævneudvalget forklarede, at medlemmer af stævneudvalget på nuværende tidspunkt får gratis startgebyr til DSM’s stævner. Tidligere fik stævnehjælpere en madbillet pr. dag som kunne bruges i klubbens cafe til et måltid.

 

Det blev besluttet at medlemmer af stævneudvalget foruden gratis startgebyr, får fri logi i klubbens cafe i forbindelse med stævner, ligesom stævneudvalget en gang om året kan spise en middag sammen ”ude i byen”.

 

Madbilletter genindføres, og stævnehjælpere vil få en madbillet pr. dag til brug i klubbens cafe.

 

Ønske om mere tid til ponygames om søndagen

Flere medlemmer har ønsket mere tid til ponygames om søndagen, da tilslutningen hertil er vokset, og der nu er 12 deltagere hver søndag. På nuværende tidspunkt har ponygames tildelt en time mellem kl. 16-17 om søndagen.

 

Bestyrelsen diskuterede det indkomne forslag. Da ponygames holdet er vokset og der nu er 12 ryttere, tildeles holdet en time ekstra, således tiden udvides fra kl. 15.00-17.00 hver søndag. Dette vil være gældende første gang den 18. oktober 2020.

 

Ønske om mere tid til egenspring

Flere medlemmer har ønsket, at tiden for ”egenspring” udvides, da der er mange som ønsker at springe i det angivne tidsrum. Derudover ønskes det, at der kommer nogle flere regler omkring booking af ridehuset i forbindelse med ”egenspring”. På nuværende tidspunkt, kan alle benytte sig af tiden for ”egenspring”, dog må der maks være 6 springende ryttere i ridehallen. Desuden kan andre ”springe med” selvom der er en rytter som har booket tiden.  Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at dette kan være problematisk, da man springer på forskellige niveauer og der er afstandsforskelle om man rider på hest eller pony.

 

Bestyrelsen diskuterede det indkomne forslag. Da der er stor efterspørgsel for mere tid til egen spring, besluttes det, at der åbnes op for mere tid på yder tidspunkter, hvor det opleves, at der ikke er mange andre der benytter DSM’s baner. Det vil fra den 12. oktober derfor også være muligt, at booke tid til ”egenspring” onsdage mellem 20.00-22.00 og lørdage mellem 18.00-22.00 i ekvipage tiden.

 

Desuden indføres der krav til, at der ved booking oplyses hvilken højde man ønsker at springe, og om man rider på hest eller pony, således de som ønsker at springe med kan se om de ønsker at springe på samme niveau.

 

Derudover er det den der booker banen, som bestemmer hvilken højde der skal springes.

 

Alle bookinger skal ske på DSM’s hjemmeside senest 5 timer før.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at hallen fortsat er åben for andre ryttere i tider som er angivet til ”egen spring”.

 

Ønske om ekstra springtid til Anna Svemark lørdag

Flere medlemmer har fremsendt ønske om, at springtiden hos Anna udvides om lørdagen, da hun har mange ryttere på venteliste, som ønsker at ride springundervisning.

 

Bestyrelsen diskuterede det indkomne forslag. Det blev besluttet, at Annas undervisningstid udvides en halv time, og dermed slutter kl. 13.30 i stedet for kl. 13.00 om lørdagen for at tilgodese flere medlemmer. Det blev dog pointeret, at tiden ikke kan udvides yderligere.

 

Ønske om undervisningstid inden børnehold onsdag

Cecilie Gernager, som underviser børneholdet, ønsker undervisningstid fra 16.15 – 17.15 til eneundervisning om onsdagen før børneholdet starter. Dette vil ikke lukke ridehuset for andre, men betyder at hun kan undervise uden headset i dette tidsrum.

 

Bestyrelsen besluttede, at Cecilie kan undervise fra 16.15-17.15 før børnehold, da dette ikke lukker ridehuset for nogen andre.

 

Ændringerne til ridehusplanen træder i kraft den 12. oktober 2020.

 

 

Ønske om mere ”luft” i ridehusplanen om søndagen

Et medlem har fremsendt ønske om, at der kigges på ridehusplanen om søndagen, således der bliver mere tid hvor banen ikke er lukket til ponygames og ”egenspring”.

 

Bestyrelsen har truffet beslutning om, at dette desværre ikke kan lade sig gøre, da der er mange medlemmer der bruger banerne til de aktiviteter som lukker banerne om søndagen. Ridehallen er åben indtil kl. 15.00 søndag og efter kl. 21.00.

 

 

 

3. Sikkerhed

Jan gjorde opmærksom på, at der er flere ryttere som rider uden lys, når de rider frem og tilbage til DSM. Bestyrelsen opfordrer til at alle husker lygter og reflekser, nu vi går ind i den mørke tid.

 

Bestyrelsen oplever at mange medlemmer snakker i håndholdt telefon/SMS’er når de rider på DSM’s baner. Dette skaber en farlig situation for de som rider på banerne, da rytteren mangler fokus på de andre ryttere på banen og på sin hest. Bestyrelsen har derfor besluttet, at det IKKE er tilladt at snakke i håndholdt telefon eller sende SMS’er/tjekke facebook mm. når man befinder sig på DSM’s baner (i ridehallen, udendørs dressurbane og udendørs springbane). Hvis man har et vigtigt opkald eller andet, skal man bruge headset eller forlade banen, imens man snakker i telefon. Der vil komme skilte op herom. Det skal pointeres, at foregår telefonsamtaler, undervisning mm. i headset gælder forbuddet ikke.

 

4. Sponsoraftale

Stephan har undersøgt de nuværende sponsorpriser, samt produktionspriserne for sponsor skilte med A-sign som producerer sponsorskiltene. Da produktionsprisen på skilte er steget, siden sponsoraftalen sidste er blevet opdateret, foreslår Stephan at priserne for sponsorer som ønsker at købe sponsoraftale inkl. skilt, stiger tilsvarende det som produktionsprisen er steget. Dette vil betyde, at nye sponsorer skal betale kr. 1.000 ekstra såfremt de ønsker at købe sponsorat inkl. skilt.

 

For en 4 årig aftale bliver prisen sat op til kr. 8.500 inkl. skilt fra kr. 7.500 inkl. skilt og for en 1 årig aftale bliver prisen sat op for kr. 6.000 inkl. skilt fra kr. 5.000 inkl. skilt.

 

De nye priser blev besluttet af bestyrelsen. Det skal dog pointeres, at for allerede eksisterende sponsorer vil prisen være uændret.

 

5. Eventuelt

God tone og tag hensyn til hinanden

Flere medlemmer har rettet henvendelse til bestyrelsen, da de oplever, at der er en hård tone i mellem medlemmer. Bestyrelsen henstiller til, at alle holder den gode tone og tager hensyn til hinanden, særligt når vi nu går vinteren i møde og der kommer ekstra pres på ridehuset.   

 

Banekoordinator

Stephan foreslog, at der udpeges en banekoordinator i bestyrelsen, som kan træffe beslutninger i det daglige omkring kurser og hvis undervisere ønsker at rykke tider i forbindelse med ferier mm. Bestyrelsen udpegede Felicia som banekoordinator. Felicia kan træffes på mail feliciaoreilly91@gmail.com.

 

Faste undervisere

Bestyrelsen har på det seneste oplevet, at faste undervisere flytter rundt eller forlænger deres faste undervisningstid. Bestyrelsen gør opmærksom på, at faste undervisere kun kan undervise inden for deres tildelte tidsrum, og at undervisningstiden ikke kan forlænges fra gang til gang. Ønsker faste undervisere mere undervisningstid skal dette fremlægges skriftligt for bestyrelsen, som kan træffe beslutning herom. Ønsker faste undervisere, at flytte rundt på undervisning i tilfælde af ferie mm. skal dette ligeledes godkendes af bestyrelsen.

 

 

 

Referat  af bestyrelsesmøde i DSM Rideklub

27. juli 2020.

Tilstede: Formand Jesper, Næstformand Stephan, Kasserer Jan, Sekretær Josefine, Bestyrelsesmedlem Neel og Suppleant Felicia

Fraværende: Juniorrepræsentant Isabella

 

1. Salg af vandvogn

DSM’s bestyrelse er blevet spurgt, om vi vil sælge vores vandvogn som Andreas Leth i sin tid skaffede til klubben. Det blev diskuteret, at vandvognen bruges meget sjældent efter vi har fået nyt vandings anlæg.

Det blev vedtaget at sælge vandvognen.

2. Kørsel med vogn

Bestyrelsen er blevet forespurgt, om et medlem må træne med en pony og kørevogn på springbanen.

Fordele og ulemper herved blev diskuteret. Indtil videre er det kun én, som vil gøre brug af denne mulighed, og det blev besluttet, at det må man gerne. Dette er dog under forudsætning af, at det KUN er på springbanen, at det foregår uden for undervisnings tid, at der betales facilitets kort og at de som kører med vogn skal tage hensyn til andre ryttere. Såfremt der kommer ryttere, som ikke vil have at der køres med vogn på banen, må vognen forlade banen.

Viser det sig, at der er problemer herved, vil bestyrelsen genoverveje tilladelsen.

3. Eventuelt

Jan henledte opmærksomheden på, at vi skal minde alle medlemmer om, at der skal betales for facilitets kort  for 2. halvår senest den 1. august 2020.

Referat  af ekstraordinær generalforsamling i DSM Rideklub

29. juni 2020.

Fremmødte: 31 medlemmer inkl. bestyrelsen

Heraf 4 ikke-medlemmer.

 

1.  Valg af dirigent - Jeanette Øbo Glæsner blev valgt.

2. Valg af formand – Jesper Pedersen blev valgt som formand.

3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Stephan Hrynczuk blev valgt som næstformand, Neel Zibrandtsen blev valgt som bestyrelsesmedlem, Josefine Schmidt blev valgt som sekretær, Felicia O’Reilly blev valgt som suppleant og Isabella Schwartz blev valgt som junior repræsentant.

Der var ingen øvrige medlemmer der ønskede at stille op til bestyrelsen.

4. Valg af revisor og revisorsuppleant – Neel Guldbech og Mia Sander Schütt blev valgt.

Efter den nye bestyrelse var blevet valgt, lukkede dirigenten den ekstra ordinære generalforsamling.

Referat af generalforsamling i DSM Rideklub

21. juni 2020.

Fremmødte: 20 medlemmer inkl. bestyrelsen

Heraf 3 ikke-medlemmer samt 1 medlem under 16 år.

 

1. Valg af dirigent - Jeanette Øbo Glæsner blev valgt.

 2. Bestyrelsen aflægger beretning - Ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

3. Det reviderede regnskab - Blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

4. Indkommende forslag - Ingen.

5. Fastsættelse af kontingent. - Bestyrelsen valgte ikke at fremføre en evt. stigning set i lyset af Covid-19. Men forslog at den nye bestyrelse ser på en mulighed for en evt. stigning for at styrke økonomien fremadrettet.

6. Budget for kommende år fremlægges: - 10% nedgang i ridesporten i forhold til DRF. DSM har ikke mærket til det endnu, men har dog kalkuleret med det i budgettet.

Der er søgt om Covid-19 hjælpepakke på 31.050,- for tabt indtjening, stævner, Dragør marked og dagskort. DSM afventer svar.

7. Valg af formand: (lige år) - Der blev ikke valgt en ny formand

8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - frafaldt grundet pkt. 7.

Der var medlemmer, der ønskede at stille til de øvrige bestyrelsesposter, men da ingen ville stille op som formand, kan en ny bestyrelse ikke konstitueres.

 9.  Valg af juniormedlem af bestyrelsen - frafaldt grundet pkt. 7.

 10. Valg af suppleant til bestyrelsen - frafaldt grundet pkt. 7.  

 11. Valg af revisor og revisorsuppleant - frafaldt grundet pkt. 7.

 12. Eventuelt - generalforsamlingen valgte at gennemføre pkt. 12.1.

 12.1. Herunder kåring af årets Championat vindere samt kåring af flest kørte stævnekilometer. 

De flotte resultater kan ses under fanen Stævner/Championat på www - stort tillykke til de mange vindere.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen, der vil blive Indkaldelse til  ekstraordinær generalforsamling.

GRUNDET Covid-19

Bestyrelsens beretning i tiden mellem den oprindeligt planlagte generalforsamling og den aktuelle nuværende generalforsamling

Det har været en turbulent tid - intet har været som det plejer, ej heller i DSM. Det har krævet noget helt særligt af alle, og størstedelen har heldigvis taget det i stiv arm. Efter de første ugers frustration faldt alle til i de nye rammer, og mange har været rigtig gode til at hjælpe bestyrelsen med, at de midlertidige og omfattende regler er blevet overholdt - tusinde tak for det.

I denne mellem periode, hvor den nuværende bestyrelse siden 22. marts 2020 har siddet som en midlertidig forretningsbestyrelse, har vi ikke, grundet gældende regler for dette, kunne fortage større indkøb eller andre ikke allerede budgetteret tiltag, men vi har dog alligevel fået udrettet lidt med de materialer der var i forvejen.

Vi har som en naturlig del af det at være frivillig holdt området pænt for ukrudt mv. Som altid godt hjulpet på vej af Jan Petersen - endnu engang tak til Jan!

Vi har malet flaskepantholderen ved dressurbanen, og repareret det store skilt der henviser til Ridebaner. Vi har taget de udløbene sponsorskilte ned og flyttet rundt på de stadig aktive sponsorer, så det igen ser pænt ud.

Vi har desværre ikke kunne indkalde til arbejdsdag grundet forsamlingsforbuddet, og vi har ikke haft ressourcer til at sætte evt. hold i gang med div. opgaver, som der er budgetteret med, da vi alle - også grundet Covid-19 - har været ekstra udfordret i vores private. Planen var, at vognskur og dommerhus samt dressurbanehegn skulle males - men det kan nås endnu 🙂 -  inden klubmesterskaberne.

Bestyrelsen har valgt at frafalde eget forslag omhandlende stigning af facilitetskort under indkommende forslag ved generalforsamlingen, da vi ikke kender økonomien i samfundet fremadrettet eller den kommende bestyrelses ønsker og visioner. Det er dog fortsat vores anbefaling at lade det stige i et vist omfang, for fortsat at sikre solide faste indtægter i DSM.

I denne mellemlæggende periode har bestyrelsen ligeledes været i tæt dialog med DRF, bla. for at høre om der var en mulighed for, at vi kunne afholde generalforsamlingen. Dette viste sig desværre at være umuligt, da man i forenings regi ikke godkender delvis elektroniske generalforsamlinger, der ellers er mulige i andre selskabsformer. Kun fuldt elektroniske generalforsamlinger, med procedure beskrivelse medtaget i vedtægterne er ”lovlige”. Men i forbindelse med denne dialog, er vi af DRF’s jurist blevet gjort opmærksom på, at der er en tastefejl i vores vedtægter, og det på trods af at vedtægterne er godkendt af både DRF og Dragør Kommune… Bestyrelsen har dog valgt ikke at tage det med som punkt ved denne generalforsamling (21. juni 2020). Det har vi valgt, da det er en relativ omstændig procedure, som vi ikke vil pålægge den nye bestyrelse som noget af det første der skal gennemføres. Men i stedet opfordrer til, at man næste gang der skal indstilles til vedtægtsændringer, eller ved næste års generalforsamling, får det på som et punkt.

Det drejer sig om følgende afsnit:

§ 8 - Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ved afstemninger benyttes simpelt stemmeflertal, af de afgivne stemmer. Ved enstemmighed er forslaget ikke vedtaget.

Det skal lyde således:

§ 8 - Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ved afstemninger benyttes simpelt stemmeflertal, af de afgivne stemmer. Ved enstemmighed er forslaget vedtaget.

Slutteligt vil vi gerne henstille til at alle, så vidt muligt, benytter Strøbyvej frem for Brydevej når man kører til og fra DSM, da Strøbyvej er en offentlig vej der vedligeholdes af kommunen det er Brydevej ikke. Derudover henstilles yderligere til, at der vises naturligt hensyn til beboerne på Strøbyvej og Englodsvej. Englodsvej er også privat og har nu tilmed fået anlagt ny flot asfalt. Kør langsomt med respekt for børn, heste og andre dyr - når I skal til og fra Rideklubben. Rid én og én og inde i siden af vejen når der er trafik.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Formandens/Bestyrelsens beretning 2019

Denne beretning bliver noget anderledes og meget kort, det skyldes hovedsageligt, at vi står midt i en verdenskrise med Covid-19, og lige nu virker alt som så uendelig længe siden eller om uendelig lang tid. En anden ting der gør denne beretning anderledes er, at det bliver min sidste i denne omgang, da jeg ikke genopstiller til formandsposten, og jeg må indrømme, at den er ”lidt hård”. Jeg vil i den forbindelse gerne have lov til at takke bestyrelsen for det store arbejde, og rette en kæmpe tak til alle de frivillige, der gør det muligt at drive en så dejlig og velfungerende rideklub. De selv samme kræfter har igen og igen gjort det muligt at afholde klubstævner, sløjfestævner, fastelavn mv. tusinde, tusinde tak.

MEN der er desværre igen i år en nedgang i de frivillige kræfter, hvilket året 2019 også har afspejlet, blandt andet har vi ikke afholdt nogle C stævner, fået nogle nye sponsorer mv. Alt sammen tabt indtjening til alt det sjove, som nye spring og bomme, dommertårn til springbanen osv. Vi håber det vender og ridesporten igen finder sin ånd og at flere frivillige kræfter vender tilbage.

På det driftsmæssige kan vi, igen i år, tilskrive en ny bund i ridehallen samt en afretning af den udendørs dressurbane, ikke helt efter planen, men nu håber vi, og beder til, at vi har fundet ”de vise sten”. Vi har også indkøbt ny havetraktor, ny vander til banerne samt slanger, vi har fået efterfyldt og afrettet P – pladsen. Derudover har traktoren fået sit årlige eftersyn og lappet et dæk, et par brædder i barrierene er skiftet og lidt hegn er repareret, og så alt det ”løse” 

I skrivende stund er vi gået ind i den endelige fase i forhold til vejen. DSM har haft indkaldt vejberettiget/ lodsejere og beboer på til vejen til møde, hvor vi endte op med, at Ridecenteret som udgangspunkt betaler 40.000,- til projektet, men denne del af fasen er ikke slut i skrivende stund. Prisen for hele projektet er ca. 300.000,- og de øvrige parter ser gerne, at Ridecenteret (herunder DSM) betaler minimum 100.000,-. Men vi kæmper, alt hvad vi har lært for at få gennemført forhandlingerne, så vi kan glæde os over en ny vej, uden at gå helt i minus af den grund og en ny vej skal der til, da dens nuværende stand er livsfarlig at færdes på - hest som rytter.

Vi har været nødsaget til at lukke ned for Ridehus og undervisning, pga. Covid-19, hvilket har fyldt rigtig meget hos den enkelte og ikke mindst hos bestyrelsen. Vi håber inderligt, at dette snart er ovre, og vi igen kan genoptage en hverdag, der ser næsten ud som den plejer.

Jeg vil gerne her til slut, have lov at sige tak for 8 fantastiske år som formand og godt 15 år som aktivt bestyrelsesmedlem for verdens bedste rideklub. Jeg vil gerne have lov at rette en helt særlig tak til Jeanette Øbo Glæsner, der har holdt mig ud i modgang og medgang - du har gjort det godt - tak. Jeg vil også gerne have lov at takke Dragør St. Magleby Ridecenter ved Lene Brage, for et altid godt samarbejde og den store økonomiske støtte til alle DSM projekter.

På bestyrelsens vegne 

Neel Guldbech

                                                Referat af DSM bestyrelsesmøde 02.12.2019

Mødested: Englodsvej 9, 2791 Dragør.
Tilstede: Neel, Mia, Rikke og Felicia, Jeanette

Fraværende: Pia og Andreas


1. Økonomi:

Mia fremlagde regnskab og alle godkendte. Mia pointerede at økonomien stadig er fornuftig, men at nye investeringer i resten af 2019 skal overvejes og/eller begrænses så vidt muligt.


2. Baner og anlæg:

Banerne ser ud til at fungere fornuftigt pt.. Vi har fået lavet service på traktoren, som bl.a. fået ny manifold på, da udstødningen var knækket inden i. Vi haft elektriker på udendørslyset som var druknet pga. for meget vand i afbryderen. Sidst har Kim G skiftet pærer omme bagved, så der igen er lys ved møgvogn og skur.

Bestyrelsen har ydermere besluttet at få rettet P pladsen op. Samt igen at tage fat i kommunen mht. vejen til og fra DSM.


3. Indkomne forslag:

Et medlem har fremsendt ønske om, at bestyrelsen ser på om Michael Ladegaard opfylder sin rytter kvote, for at få lov at beholde en fast tid i ridehusplanen, da medlemmet ønsker ”egen springtid” om torsdagen (lige som om søndagen). Bestyrelsen kiggede tilslutningen igennem (FB oplag) og talte med den ansvarlige for Michaels undervisning som bekræftede at Michael pt. har 6 betalende ryttere og dermed kan opretholde sin springtid i ridehusplanen.

Bestyrelsen besluttede i stedet, at DSM som en forsøgsordning, åbner op for egenspring når Michaels undervisning slutter. Ridehallen kan derfor fremover være lukket fra Michael starter og resten af aftenen. Medlemmer skal skrive på hj. Siden på samme vis som om lør/søndagen og I den forbindelse en lille reminder til egenspring-rytterne. Ordningen kan kun bestå hvis ridehallen ryddes pænt hver gang! af de sidste der forlader den.


4. ”Ryst posen”

Neel fremsatte et ønske om, at DSM forsøger at tænke ud af boksen, vi har brug for, at få involveret medlemmerne i fællesskab/medansvar for DSM, ganske enkelt få alle mere inddraget i klubdriften.

Derfor indkaldes der til dialogmøde i februar, hvor dagsorden bl.a. kommer til at indeholde: Springmatriele, stævneudvalg, sponsorer og daglig vedligehold. Dette blot nogle af hovedpunkterne. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med input til mødet. Dato for mødet vil tilgå i januar.


5. Eventuelt:

Mia henledte opmærksomheden på persondataloven. For at vi er helt sikre på ikke at overtræde denne, skal vi oplyse, at senest 1. januar 2020 vil man ikke længere kunne finde sit navn på hjemmesiden . (Bestyrelsesmedlemmer der indberetter til DRF eller administrerer økonomi og offentlige tilskud har dog altid adgang til de fulde medlemslister, og kan dermed følge op på medlemmer i rideklubben).