Referater fra bestyrelsesmøder / generalforsamlinger

Her på siden finder du referater fra bestyrelses møderne. Referater fra indeværende år samt sidste år vil altdi være tilgængelige her. Ønsker du at se ældre referater bedes du henvende dig til bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i DSM Rideklub

21. juni 2020.

Fremmødte: 20 medlemmer inkl. bestyrelsen

Heraf 3 ikke-medlemmer samt 1 medlem under 16 år.

 

1. Valg af dirigent - Jeanette Øbo Glæsner blev valgt.

 2. Bestyrelsen aflægger beretning - Ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

3. Det reviderede regnskab - Blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

4. Indkommende forslag - Ingen.

5. Fastsættelse af kontingent. - Bestyrelsen valgte ikke at fremføre en evt. stigning set i lyset af Covid-19. Men forslog at den nye bestyrelse ser på en mulighed for en evt. stigning for at styrke økonomien fremadrettet.

6. Budget for kommende år fremlægges: - 10% nedgang i ridesporten i forhold til DRF. DSM har ikke mærket til det endnu, men har dog kalkuleret med det i budgettet.

Der er søgt om Covid-19 hjælpepakke på 31.050,- for tabt indtjening, stævner, Dragør marked og dagskort. DSM afventer svar.

7. Valg af formand: (lige år) - Der blev ikke valgt en ny formand

8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - frafaldt grundet pkt. 7.

Der var medlemmer, der ønskede at stille til de øvrige bestyrelsesposter, men da ingen ville stille op som formand, kan en ny bestyrelse ikke konstitueres.

 9.  Valg af juniormedlem af bestyrelsen - frafaldt grundet pkt. 7.

 10. Valg af suppleant til bestyrelsen - frafaldt grundet pkt. 7.  

 11. Valg af revisor og revisorsuppleant - frafaldt grundet pkt. 7.

 12. Eventuelt - generalforsamlingen valgte at gennemføre pkt. 12.1.

 12.1. Herunder kåring af årets Championat vindere samt kåring af flest kørte stævnekilometer. 

De flotte resultater kan ses under fanen Stævner/Championat på www - stort tillykke til de mange vindere.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen, der vil blive Indkaldelse til  ekstraordinær generalforsamling.

GRUNDET Covid-19

Bestyrelsens beretning i tiden mellem den oprindeligt planlagte generalforsamling og den aktuelle nuværende generalforsamling

Det har været en turbulent tid - intet har været som det plejer, ej heller i DSM. Det har krævet noget helt særligt af alle, og størstedelen har heldigvis taget det i stiv arm. Efter de første ugers frustration faldt alle til i de nye rammer, og mange har været rigtig gode til at hjælpe bestyrelsen med, at de midlertidige og omfattende regler er blevet overholdt - tusinde tak for det.

I denne mellem periode, hvor den nuværende bestyrelse siden 22. marts 2020 har siddet som en midlertidig forretningsbestyrelse, har vi ikke, grundet gældende regler for dette, kunne fortage større indkøb eller andre ikke allerede budgetteret tiltag, men vi har dog alligevel fået udrettet lidt med de materialer der var i forvejen.

Vi har som en naturlig del af det at være frivillig holdt området pænt for ukrudt mv. Som altid godt hjulpet på vej af Jan Petersen - endnu engang tak til Jan!

Vi har malet flaskepantholderen ved dressurbanen, og repareret det store skilt der henviser til Ridebaner. Vi har taget de udløbene sponsorskilte ned og flyttet rundt på de stadig aktive sponsorer, så det igen ser pænt ud.

Vi har desværre ikke kunne indkalde til arbejdsdag grundet forsamlingsforbuddet, og vi har ikke haft ressourcer til at sætte evt. hold i gang med div. opgaver, som der er budgetteret med, da vi alle - også grundet Covid-19 - har været ekstra udfordret i vores private. Planen var, at vognskur og dommerhus samt dressurbanehegn skulle males - men det kan nås endnu 🙂 -  inden klubmesterskaberne.

Bestyrelsen har valgt at frafalde eget forslag omhandlende stigning af facilitetskort under indkommende forslag ved generalforsamlingen, da vi ikke kender økonomien i samfundet fremadrettet eller den kommende bestyrelses ønsker og visioner. Det er dog fortsat vores anbefaling at lade det stige i et vist omfang, for fortsat at sikre solide faste indtægter i DSM.

I denne mellemlæggende periode har bestyrelsen ligeledes været i tæt dialog med DRF, bla. for at høre om der var en mulighed for, at vi kunne afholde generalforsamlingen. Dette viste sig desværre at være umuligt, da man i forenings regi ikke godkender delvis elektroniske generalforsamlinger, der ellers er mulige i andre selskabsformer. Kun fuldt elektroniske generalforsamlinger, med procedure beskrivelse medtaget i vedtægterne er ”lovlige”. Men i forbindelse med denne dialog, er vi af DRF’s jurist blevet gjort opmærksom på, at der er en tastefejl i vores vedtægter, og det på trods af at vedtægterne er godkendt af både DRF og Dragør Kommune… Bestyrelsen har dog valgt ikke at tage det med som punkt ved denne generalforsamling (21. juni 2020). Det har vi valgt, da det er en relativ omstændig procedure, som vi ikke vil pålægge den nye bestyrelse som noget af det første der skal gennemføres. Men i stedet opfordrer til, at man næste gang der skal indstilles til vedtægtsændringer, eller ved næste års generalforsamling, får det på som et punkt.

Det drejer sig om følgende afsnit:

§ 8 - Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ved afstemninger benyttes simpelt stemmeflertal, af de afgivne stemmer. Ved enstemmighed er forslaget ikke vedtaget.

Det skal lyde således:

§ 8 - Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ved afstemninger benyttes simpelt stemmeflertal, af de afgivne stemmer. Ved enstemmighed er forslaget vedtaget.

Slutteligt vil vi gerne henstille til at alle, så vidt muligt, benytter Strøbyvej frem for Brydevej når man kører til og fra DSM, da Strøbyvej er en offentlig vej der vedligeholdes af kommunen det er Brydevej ikke. Derudover henstilles yderligere til, at der vises naturligt hensyn til beboerne på Strøbyvej og Englodsvej. Englodsvej er også privat og har nu tilmed fået anlagt ny flot asfalt. Kør langsomt med respekt for børn, heste og andre dyr - når I skal til og fra Rideklubben. Rid én og én og inde i siden af vejen når der er trafik.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Formandens/Bestyrelsens beretning 2019

Denne beretning bliver noget anderledes og meget kort, det skyldes hovedsageligt, at vi står midt i en verdenskrise med Covid-19, og lige nu virker alt som så uendelig længe siden eller om uendelig lang tid. En anden ting der gør denne beretning anderledes er, at det bliver min sidste i denne omgang, da jeg ikke genopstiller til formandsposten, og jeg må indrømme, at den er ”lidt hård”. Jeg vil i den forbindelse gerne have lov til at takke bestyrelsen for det store arbejde, og rette en kæmpe tak til alle de frivillige, der gør det muligt at drive en så dejlig og velfungerende rideklub. De selv samme kræfter har igen og igen gjort det muligt at afholde klubstævner, sløjfestævner, fastelavn mv. tusinde, tusinde tak.

MEN der er desværre igen i år en nedgang i de frivillige kræfter, hvilket året 2019 også har afspejlet, blandt andet har vi ikke afholdt nogle C stævner, fået nogle nye sponsorer mv. Alt sammen tabt indtjening til alt det sjove, som nye spring og bomme, dommertårn til springbanen osv. Vi håber det vender og ridesporten igen finder sin ånd og at flere frivillige kræfter vender tilbage.

På det driftsmæssige kan vi, igen i år, tilskrive en ny bund i ridehallen samt en afretning af den udendørs dressurbane, ikke helt efter planen, men nu håber vi, og beder til, at vi har fundet ”de vise sten”. Vi har også indkøbt ny havetraktor, ny vander til banerne samt slanger, vi har fået efterfyldt og afrettet P – pladsen. Derudover har traktoren fået sit årlige eftersyn og lappet et dæk, et par brædder i barrierene er skiftet og lidt hegn er repareret, og så alt det ”løse” 

I skrivende stund er vi gået ind i den endelige fase i forhold til vejen. DSM har haft indkaldt vejberettiget/ lodsejere og beboer på til vejen til møde, hvor vi endte op med, at Ridecenteret som udgangspunkt betaler 40.000,- til projektet, men denne del af fasen er ikke slut i skrivende stund. Prisen for hele projektet er ca. 300.000,- og de øvrige parter ser gerne, at Ridecenteret (herunder DSM) betaler minimum 100.000,-. Men vi kæmper, alt hvad vi har lært for at få gennemført forhandlingerne, så vi kan glæde os over en ny vej, uden at gå helt i minus af den grund og en ny vej skal der til, da dens nuværende stand er livsfarlig at færdes på - hest som rytter.

Vi har været nødsaget til at lukke ned for Ridehus og undervisning, pga. Covid-19, hvilket har fyldt rigtig meget hos den enkelte og ikke mindst hos bestyrelsen. Vi håber inderligt, at dette snart er ovre, og vi igen kan genoptage en hverdag, der ser næsten ud som den plejer.

Jeg vil gerne her til slut, have lov at sige tak for 8 fantastiske år som formand og godt 15 år som aktivt bestyrelsesmedlem for verdens bedste rideklub. Jeg vil gerne have lov at rette en helt særlig tak til Jeanette Øbo Glæsner, der har holdt mig ud i modgang og medgang - du har gjort det godt - tak. Jeg vil også gerne have lov at takke Dragør St. Magleby Ridecenter ved Lene Brage, for et altid godt samarbejde og den store økonomiske støtte til alle DSM projekter.

På bestyrelsens vegne 

Neel Guldbech

                                                Referat af DSM bestyrelsesmøde 02.12.2019

Mødested: Englodsvej 9, 2791 Dragør.
Tilstede: Neel, Mia, Rikke og Felicia, Jeanette

Fraværende: Pia og Andreas


1. Økonomi:

Mia fremlagde regnskab og alle godkendte. Mia pointerede at økonomien stadig er fornuftig, men at nye investeringer i resten af 2019 skal overvejes og/eller begrænses så vidt muligt.


2. Baner og anlæg:

Banerne ser ud til at fungere fornuftigt pt.. Vi har fået lavet service på traktoren, som bl.a. fået ny manifold på, da udstødningen var knækket inden i. Vi haft elektriker på udendørslyset som var druknet pga. for meget vand i afbryderen. Sidst har Kim G skiftet pærer omme bagved, så der igen er lys ved møgvogn og skur.

Bestyrelsen har ydermere besluttet at få rettet P pladsen op. Samt igen at tage fat i kommunen mht. vejen til og fra DSM.


3. Indkomne forslag:

Et medlem har fremsendt ønske om, at bestyrelsen ser på om Michael Ladegaard opfylder sin rytter kvote, for at få lov at beholde en fast tid i ridehusplanen, da medlemmet ønsker ”egen springtid” om torsdagen (lige som om søndagen). Bestyrelsen kiggede tilslutningen igennem (FB oplag) og talte med den ansvarlige for Michaels undervisning som bekræftede at Michael pt. har 6 betalende ryttere og dermed kan opretholde sin springtid i ridehusplanen.

Bestyrelsen besluttede i stedet, at DSM som en forsøgsordning, åbner op for egenspring når Michaels undervisning slutter. Ridehallen kan derfor fremover være lukket fra Michael starter og resten af aftenen. Medlemmer skal skrive på hj. Siden på samme vis som om lør/søndagen og I den forbindelse en lille reminder til egenspring-rytterne. Ordningen kan kun bestå hvis ridehallen ryddes pænt hver gang! af de sidste der forlader den.


4. ”Ryst posen”

Neel fremsatte et ønske om, at DSM forsøger at tænke ud af boksen, vi har brug for, at få involveret medlemmerne i fællesskab/medansvar for DSM, ganske enkelt få alle mere inddraget i klubdriften.

Derfor indkaldes der til dialogmøde i februar, hvor dagsorden bl.a. kommer til at indeholde: Springmatriele, stævneudvalg, sponsorer og daglig vedligehold. Dette blot nogle af hovedpunkterne. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med input til mødet. Dato for mødet vil tilgå i januar.


5. Eventuelt:

Mia henledte opmærksomheden på persondataloven. For at vi er helt sikre på ikke at overtræde denne, skal vi oplyse, at senest 1. januar 2020 vil man ikke længere kunne finde sit navn på hjemmesiden . (Bestyrelsesmedlemmer der indberetter til DRF eller administrerer økonomi og offentlige tilskud har dog altid adgang til de fulde medlemslister, og kan dermed følge op på medlemmer i rideklubben).

Referat af DSM bestyrelsesmøde 01.09.2019

Mødested: Englodsvej 9, 2791 Dragør.
Tilstede: Neel, Mia, Rikke og Felicia,

Fraværende: Pia, Jeanett og Andreas

 1. Økonomi:

Mia fremlagde regnskab for 2. kvartal og alle godkendte. Mia pointerede at økonomien stadig er fornuftig,
men at nyinvesteringer i resten af 2019 skal overvejes og/eller begrænses så vidt muligt.

2. Banerne:

Banerne er langt om længe færdige, og vi har fået ny vandingspersonale, Birgit Mehlsen er tiltrådt 1. august.
Vi (Neel) er stadig opmærksomme på måden de nye baner ”arbejder” på og justere vedligehold hvis nødvendigt.

 3. Sponsorer:

vi har desværre ikke fået nye siden sidste møde trods der ligger flere følere ude. Neel har fået Peugeot Amager til at sponsorere klubmesterskaberne og vi forsætter kampen med skiltesponsorer.Vi h

4. Nye undervisningstider og underviser:

Der har været ny underviser på bud, efter Vicky stoppede og valget faldt på Isabella Schwartz der fremadrettet vil undervise både enetimer og børnehold om onsdagen i tidsrummet 15.30 – 19.30.
Herreholdet samme dag er rykket frem til mellem 19.30-20.30.
Da der ikke var generel stemning for at flytte tiden til weekenden er hallen er stadig lukket mellem 17 og 18 til”børne”holdet.

5. Eventuelt: 

Bestyrelsen har fået tre henvendelser fra medlemmer der ønsker nyt materiale, en henvendelse vedr. skum-bomme, én på nye cavalettis og på ponybane bogstaver til udendørs dressurbanen.

Bestyrelsen har vurderet at bruge penge på bogstaver og en ”cavaletti-pakke”, her kigger vi på løsninger der gavner flest mulige medlemmer.

Referat af DSM bestyrelsesmøde 30/05-2019

Mødested: Englodsvej 9, 2791 Dragør.
Tilstede: Neel, Mia, Rikke, Felicia og Jeanette
Fraværende: Pia og Andreas

 1. Økonomi:

Mia fremlagde regnskab for 1. kvartal som alle godkendte. Mia gennemgik ligeledes betalingsbetingelserne til leverandøren i forbindelse med den forstående vedligeholdelse af banerne samt indkøb af ny vander og nyt baneredskab.

2. Banerne:

Bestyrelsen er gået ind i fase 6, nemlig iværksættelse af selve anlægsarbejdet. Hvis alt går som planlagt, finder dette sted den 3-6 juni. Disse dage vil banerne være helt eller delvist lukket. Hold øje med FB!

 3. Sponsorer:

Vi har desværre intet nyt siden sidste møde, men vi er stadig ”på sagen” og forsætter kampen med skilte sponsor.
Neel arbejder også på at få Peugeot Amager til at sponsorere klubmesterskaberne.

4. Vicki Haaber Lorente stopper:

Bestyrelsen er blevet informeret om, at Vicki har valgt at stoppe som underviser i DSM. Vicki har i hele 20 år, være en fast del af DSM som junior underviser, rytter, tidligere formand, bestyrelsesmedlem og stævneudvalgsmedlem. Bestyrelsen vil I den anledning gerne have lov at takke Vicki for hendes kæmpe arbejde og arrangement! Vicki har sidste undervisning den 26. juni kl. 17.15 og vi vil opfordre alle, der har mulighed for det, til at kigge forbi klubben denne dag og ønske hende god vind. Giv også gerne beskeden videre til gamle klubkammerater og tidligere børneholdsryttere, der ikke længere har deres daglig gang i DSM. Kunne være SÅ hyggeligt at mødes gamle og nuværende medlemmer og sammen sige ”pænt farvel” til Vicki.

Bestyrelsen slår op på FB, at holdet nu skal bruge en ny underviser og alle kan naturligvis søge efter gældende regler (reglerne for undervisere kan læses i klubbens reglement på www.’en). Bestyrelsen vil, som altid, når en fast underviser stopper, ”ryste posen” og kigge på om ridehusplanen kan optimeres. Bestyrelsen vil som udgangspunkt fx åbne op for at holdet kan flyttes enten til fredag eftermiddag eller søndag morgen, da DSM-bestyrelsen igennem årene rigtig mange gange har fået ønsker fra de øvrige medlemmer, om at få det flyttet væk fra onsdag eftermiddag. Hovedsageligt grundet den meget ”trafik” der er i hallen i det tidsrum, særligt om vinteren. Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er vigtigt for processen at medlemmerne melder tilbage og opfordre både de nye undervisere der søger, de ryttere (forældre) der ønsker at fortsætte på børneholdet og klubbens øvrige medlemmer om at kontakte bestyrelsen med ønsker og forslag, helt som vi plejer, så tager vi den derfra og kigger på at finde en demokratisk løsning der tilgodeser flest muligt, se mere om tidsfrister og info på FB.

5. Eventuelt: 

Bestyrelsen fik lækker kage af Mia, da vi har fået solgt den gamle bund og baneredskab J et lille vædemål mellem formand og kasserer, ellers IAB.

 

Opsummering fra orienteringsmøde om ny ridehusbund

den 4. april 2019

Rytterstuen Englodsvej 9

Fremmødte: Bestyrelsen 5 – Medlemmer 0

 

Bestyrelsen havde inden orienteringsmødet fulgt op på de emner og uafklarede spørgsmål, der blev rejst på Generalforsamlingen. Vi brugte derfor lidt tid, da vi alligevel var samlet, til at tage en god og konstruktiv debat, der førte til følgende beslutning:

 

Vi har vedtaget at anlægges en ny fiberbane i ridehallen, arbejdet udføres af Skibby HC.

Siden vi renoverede banen i ridehallen sidst, er der sket en del nyt på ”fiberområdet”, fx er stort set alle leverandører begyndt at arbejde med nye bedre sandblandinger uden ler. Dette giver os, i samråd med den valgte leverandør, tiltro til at vi denne gang vil få en mere optimal fiberløsning end tidligere. Banen bliver til info lagt som en ALL AROUND bane.

 

Vi har valgt Skibby HC som entreprenør af følgende årsager:

Skibby HC kom samlet set med det tilbud, vi vurdere er mest fordelagtigt både økonomisk og på den efterfølgende service. Ligeledes præsenterede de en god tillægsløsning på også at få efterfyldt og rettet udendørsbanen, et anlægsarbejde der ligeledes skal udføres i 2019. Skibby HC gav ydermere et godt indtryk da deres repræsentant, sammen med Neel var ude og bese banerne inden tilbudsgivning.

 

Skibby HC skal i samme periode renovere baner i både Kongelundens Rideklub og på en privat gård i lokal området, vi vurdere som bestyrelse at det giver os en, minimal men ikke uvæsentlig, sikkerhed for kvaliteten i arbejdet at entreprenøren arbejder flere steder i lokalområdet her i 2019.

 

NEEL HAVDE SAMLET SET INDHENTET TILBUD FRA 4 LEVERANDØRER:

3 fiberbaner: Neergaard, Ridebaner.dk og Skibby HC. 1 gummigranulat bane: Riders4season

Vi har ligeledes på fiberdelen konsulteret Walber der dog var langt over vores budget på alle områder.

Skibby lå i midten af tilbuddene på selve ridehusbunden med et budget ca. 220.000,- inkl. Moms.

Tilbuddene lå mellem ca. 190.00-300.000 inkl. moms

 

Udslagsgivende blev også at Skibby HC gav et rigtig fornuftigt og økonomisk opnåeligt bud på nyt vandingssystem og baneredskab. Nyt vandingssystem var et krav fra alle 3 fiberleverandører hvis deres garantier skulle dække, da vores sidevandingssystem er forældet og giver en for ujævn vanding. Vores baneredskab er ganske enkelt slidt og skulle uanset anlæg af bane, skiftes i år. Vandingssystemet bliver en tromle som dermed også kan bruges på udendørsbanen.

 

Vi har ligeledes afsat budget til nyt stenmel i mellemlaget på ridehusbunden hvis Skibby HC vurdere at dette er nødvendigt (forventes).

 

DSM arbejder derfor på, at få solgt den gamle bund samt baneredskab. Kontakt Neel for nærmere info omkring priser og afhentning ved interesse.

 

Banerne er lukket fra den 3. juni til ca. den 6-7. juni 2019 hvor arbejdet står på.

Mere info følger i tiden op til på www og fb.

 

 

Fravalg af gummibane blev taget på følgende grundlag:

Der kun ét firma i DK der levere denne type baner, så hvis uheldet er ude og de lukker, kan vi ikke få efterfyldt.

 

Vi har kun kunne få oplyst en rideklub i DK der har lagt materialet indendørs, vi har forsøgt uden held at opnå dialog med dem. Deres indendørs gummibane er i øvrigt at nyere dato (ca 2 mdr gammel)

 

Firmaet oplyser at gummi toplaget, når det skal udskiftes, anses som ikke organisk affald og skal afleveres på genbrugsstationen. Vi har dog ikke kunne få bekræftet at genbrugs stationerne aftager så store mængder dæk affald blandet med sand. Under alle omstændigheder vil det blive en betalt erhvervs aflevering, hvilket giver en ubekendt større udgift i fremtiden, hvis det brugt toplag ikke til den tid vil kunne sælges.

 

Der kan læses på udenlandske fora, at mange er vældig glade for deres udendørs gummigranulat bane, men vi kan ikke finde erfaringer på indendørs baner. Vi kan se at der, specielt fra Australien, nævnes flere steder at materialet kræver opfyldning oftere end andre typer toplag. Vi har ikke kunne finde danske referencer til holdbarheden.

 

Der blev på generalforsamlingen spurgt ind til om gummi toplag kunne fremkalde allergiske reaktioner:

Dette kan vi hverken af- eller bekræfte 100%, da der ikke forligger specifikke undersøgelser på området. Firmaet skriver i deres info materiale at materialet er miljøgodkendt (bla. grundet størrelsen på gummistykkerne) men henviser ikke til offentlige dokumentation derom.

 

Mia har ydermere lagt et stort stykke arbejde i at undersøge allergi-delen og har fundet frem til følgende:

Der er ikke lavet decideret undersøgelser på gummigranulat ridebaner, de undersøgelser der forligger omhandler fx fodboldbaner hvor granulatstrukturen er mindre. Miljøstyrelsen anbefaler i en rapport om disse boldbaner bla:

Vask hænder efter boldspil. Rens hurtigt eventuelle sår og hudafskrabninger. Undgå at få granulat indendørs, ryst sko og tøj før baner forlades. Hvis man får en allergisk reaktion på huden, så lad være med at benytte banerne, søg læge hvis reaktionen ikke forsvinder. Derudover har Mia konsulteret Seniorforsker Matthias Ketzel hos Aarhus Universitet pr. mail. Matthias Ketzel skriver, at det med hans erfaring, ikke lyder som en god idé at genbruge bildæk i nogen som helst sammensætning "indendørs" pga. mulige emissioner, både som gas og partikler.

 

Vi anser derfor gummimaterialet som værende for usikker en løsning i klubregi, trods at materiale som udgangspunkt lyder interessant.

 

 

Bestyrelsen vil efter anlægsarbejdet er afsluttet, i samråd med Skibby HC, overveje om imprægnering af ridehusbunden vil være et bedre alternativ end den nuværende vintersaltning. Vi har pt. ikke et økonomisk overslag på løsningen. Mere info følger til efteråret.

 

 

Vi håber flertallet bliver glade for denne løsning og glæder os til at åbne indendørssæsonen 2019 med ny bund!

Referat af DSM bestyrelsesmøde 28/03-2019

Mødested: Hovedgaden 26 a, 2791 Dragør.
Tilstede: Neel, Mia, Rikke og Felicia, Pia og Andreas
Fraværende: Jeanette

 1. Økonomi:

Da det er 4 dage siden kassererposten blev overdraget, blev budget og økonomi generelt, af naturlige årsager, ikke fremlagt.

2. Banerne:

Bestyrelsen er gået ind i face 5. mht. iværksættelse af en plan for indendørsbanen. Neel har haft andet møde og fået fremsendt tilbud på en fiberbane inkl. opfyldning af udendørsbanen, nyt baneredskab samt nyt vandingssystem, fra H.C. Skibby, dette tilbud vil blive fremlagt på orienteringsmødet den 4. april kl. 19.30 i rytterstuen. Endvidere har Neel forsøgt at få etableret kontakt til den privat - person der har fået anlagt gummigranulat banen inde, men firmaet der har leveret banen har ikke vendt tilbage. Mia aflagde research resultaterne for gummigranulatbanen, også dette vil blive fremlagt på orienteringsmødet. Hvorefter materialet kan rekvireres hos kassereren

 3. Sponsorer:

Vi har desværre fået afslag fra EDC Bøgevald og Nybolig Dragør afdeling, mht. et skilt i hallen. Men vi giver ikke op, vi forsætter kampen.

4. Eventuelt: 

Bestyrelsen blev konstitueret, og Andreas Leth blev sat ind som junior repræsentant, idet vi er blevet gjort opmærksomme på at en junior repræsentant skal være under 25 år jf. DSM vedtægter, en lille tvist vi beklageligvis havde overset. Andreas vil dog forsat benytter Susanne som sparingspartner.

Referat af generalforsamling i DSM Rideklub

søndag d. 24/3 2019.

Fremmødte: 15 medlemmer inkl. bestyrelsen


1. Valg af dirigent:
Tina Grip Larsen blev valgt som dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

Se formandens beretning 2018

3. Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.

Regnskabet godkendt

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen oplyste, at de ikke vurderede en kontingentstigning var nødvendig i år. Ingen medlemmer havde indvendinger.

5. Budget for kommende år fremlægges:

Budgettet blev fremlagt af klubben kasserer, Ingen kommentar fra klubbens medlemmer

6. Valg af formand: (lige år)

Bortfalder da vi er i ulige år 

7. Valg af kasserer (ulige år) Jeanette Øbo Glæsner ønskede ikke genvalg.

Mia Schütt blev enstemmigt valgt.

 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: (hvert år 3 efter tur)

Anne Schwartz ønskede ikke genvalg. Rikke Truberg blev enstemmigt valgt, øvrig bestyrelse blev enstemmigt genvalgt 

 9. Valg af juniormedlem af bestyrelsen (hvert år)

Susanne Helgstrand blev enstemmigt genvalgt 

 10. Valg af suppleant til bestyrelsen: (hvert år)

 Jeanette Øbo Glæsner blev enstemmigt valgt 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant: (hvert år)

Helle Reimer Svensen ønskede ikke genvalg, Diana Frisk blev enstemmigt valgt som revisor, Marie Oddershede blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant.

 

12. Eventuelt:

12.1

Kåring af årets Championat vindere samt kåring af flest kørte stævne kilometer.

Pony dressur:

Isabella Schwartz 204 point

Smilla Oddershede 17 point

Cecilie Karlsson 6 point

 

Hest dressur:

Isabella Schwartz 56 point

Janni Holst 42 point

Berit Karlsson 25 point

 

Pony spring:

Cecilie Gernager Petersen 10 point

Cecilie Karlsson 5 point

 

Hest spring:

INGEN

 

 Kørselskonkurrencen blev vundet af Isabella Schwartz med ubeskrivelig imponerende 8.360 kilometer.

DET ER MEGET VIGTIGT i ALLE INDBERETTER KØRTE KM OG OVERNATNING VED STÆVNER DA VI FÅR KOMUNALT TILSKUD PR. KØRTE KM ,SAMT OVERNATNING. HUSK DET ER UANSET OM DU KØRE 8 ELLER 8000 KM 

 

Øvrige indkommende under eventuelt.

12.2

Bestyrelsen fremlagde budgetter for to forskellige bane typer en fiber bane og en gummigranulat bane, ud fra mange måneders undersøgelser, samt diverse research omkring de to baner, bestyrelsen mangler stadig et par ubesvaret spørgsmål og vil derfor indkalde til summemøde i løbet af april for at fremlægge de sidste resultater. Derefter tager bestyrelsen en beslutning om hvilken bane der skal ligges som udgangspunkt sommeren 2019. 

ÅRSBERETNING FOR 2018

Velkommen til årets generalforsamling 2019

 

Bestyrelsen vil gerne igen i år takke de medlemmer og deres pårørende der endnu en gang har lagt mange frivillige timer i DSM. Her skal i særdeleshed nævnes stævneudvalget, og ikke mindst vores nye cafe mutter Lene Nielsen der har haft en rekord høj omsætning.

 

Og vi kan ikke undlade at takke vores trofaste banemandskab, de kører banen 312 dage om året, om det er juleaften eller nytår, så er banerne blevet kørt, det er så fantastisk tusinde tak for jeres enorme arbejde.

 

Bestyrelsen vil også have lov at takke vores trofaste sponsorer, som gør det muligt for DSM at holde den standard vi har.

 

I 2018 havde vi igen en lille ridelejr for nogle af de yngste, hvilket var så hyggeligt, og det håber vi selvfølgelig også kan lade sig gøre at stable på benene igen i år. Vi har haft et par hyggelige aftner med fællesspisning, hvilket vi også håber der bliver meget mere af i 2019.

 

Så har vi haft et enkelt terræn kursus og et enkelt horsemanship kursus, og så er det blevet til tre dressur kurser.

 

Der har også været større efterspørgsel på lån af rytterstuen efter den er blevet sat i stand hvilket også er positivt.

 

Stævneudvalget har været særdeles effektivt i 2018, og der skal lyde en stor tak for det store træk I har trukket, og igen ikke mindst også til Lene for de utallige kg. flæskesteg der er blevet stegt.

Det blev til tre klubstævner inkl. klubmesterskaber

Et sløjfestævne

to distrikt stævner, et i dressur og et i spring.

 

Vi kan ikke lade være at nævne, at vi jo har fået en del nye medlemmer på én gang, som træner flittigt hver formiddag, men med så mange nye medlemmer, der skulle sættes ind i reglerne på én gang, har det selvfølgelig også givet lidt start vanskeligheder, men det har løst sig nu J.

 

På vedligeholdelses delen, fik vi malet dressurhegn og ny indkøbt vandvogn blev malet samt vinduerne mod vest i rytterstuen.

Alt sammen på arbejdsdagen samtidig med, at vi fik lavet de fine DSM skilte, der står på springbanen. Vi fik også trukket ny snor om springbanen, nyt led og bekostet at få banen gravet fri langs kanterne, den er blevet 8 meter bredere og 6 meter længe, så den nu måler 55x75 meter.

Dernæst har der været en del små – reparationer på barriere dørene, brædder er blevet skiftet, ny postkasse er opsat og låge på udendørsbanen er blevet justeret. Der er blevet hældt 500 kg granulat i banen (i håb om at det kunne holde på fugten over vinteren).

 

I 11 time fik vi de to budgetteret sponsor skilte i hus, da Holger danske og Orla Hansen & søn a/s sagde ja til at forny yderligere i fem år.

 

Alt i alt har der ikke været de store investeringer, da vi jo har forsøgt at spare op til en ny indendørsbane. Men det emne kommer vi ind på senere.

 

Bestyrelsen føler det desværre nødvendigt at komme med en ”lille opsang”.

 

Der er en stigende tendens, blandt nogle medlemmer, en tendens og en opførsel der er upassende, bedst beskrevet som ligegyldighed og manglende respekt for såvel medlemmer som materiel. Det giver sig udtryk i, at man ikke samler op efter sin hest, ikke benytter skraldespandene men lader skrald ligge på barrieren mv., at man ikke kontakter bestyrelsen når noget går i stykker, og at man i stigende grad ikke tager hensyn til andre end sig selv.

DET SKAL vi væk fra MED DET SAMME!!

 

Vi har alle lige ret til at være her, men følger man ikke reglerne, eller opføre man sig usportsligt og bliver gjort opmærksom på dette på en konstruktiv og sober måde, skal man tage ved lære i stedet for at fare i forsvars/angrebs position. Vi lære alle hele livet, det er det det går ud på – livet altså, og netop livet skal vi passe på, vi har regler af selv samme årsag, ikke for at være skrappe og kontrollerende, men for at passe på os selv og hinanden. Vi dyrker en af de farligste sportsgrene der findes, og DERFOR er det også vigtigt, at vi ved, hvad vi har med at gøre.

 

En anden bivirkning ved denne ligegyldighed, er at der flere ting der er forsvundet, og vi er af den overbevisning, at det er fordi man ”glemmer” at sætte tingene på plads.

Rigtig meget springmateriale står nu ikke til at redde, fordi der ikke bliver gjort opmærksom på, at det er gået i stykker, men bare smidt til ”bunke”, reparationer der er blevet langt dyrere og mere tidkrævende end nødvendigt.  Det er uacceptabelt og skal ændres lige NU.

 

Med denne ”lille opsang” vil bestyrelsen gerne slutte årets beretning af og starte et nyt år med et kæmpe smil og med JA hatten på.

 

Endnu engang VEL MØDT  

Referat af DSM bestyrelsesmøde 21/03-2019

Mødested: Hos formanden (grundet kulden), Englodsvej 1, 2791 Dragør. 
Tilstede: Neel, Jeanette, Rikke og Felicia, Pia
Fraværende: Anne

 1. Økonomi:

Jeanette fremlagde regnskab for 2018, det blev godkendt og underskrevet.


2. Banerne:

Bestyrelsen er gået ind i face 4. mht. iværksættelse af en plan for indendørsbanen. Neel og Rikke aflagde rapport efter deres speed dating i Herning hvor de besøgte 6 stande med ridebaner, Neel fremlagde også ref. Fra samtalen med Rubberfoor. Og Skibby HC. Som ligeledes vil blive genfortalt på kommende generalforsamling

 3. Sponsorer:

Vi har allerede fået de 2 budgetteret sponsorskilte i hus så nu kan resten af året bruges på endnu flere  sponosere. Det drejer sig om endnu to fornyelser derfor tak til BankNordik og Patricks Beslagsmedie.

4. Eventuelt: 

Bestyrelsen fik en snak om hvordan det generelt står til i DSM og ud fra det, vil vi endnu engang opfordre til at ALLE tager hensyn til hinanden og at hvis man er i tvivl, er man ALTID velkommen til at spørge sine klubkammerater om hvordan det lige er med de der regler og omvendt bliver man korrekt irettesat på en saglig måde skal man tage det til sig på en lige så saglig måde.

Referat af DSM bestyrelsesmøde 14/01-2019

Mødested: Hos formanden (grundet kulden), Englodsvej 1, 2791 Dragør. 
Tilstede: Neel, Jeanette, Rikke og Felicia, Pia
Fraværende: Anne

 1. Økonomi:

Jeanette er ved at ligge sidste hånd på årsregnskabet og det ser umiddelbart fornuftigt ud. 

2. Banerne:

Bestyrelsen er gået ind i face 3. mht. iværksættelse af en plan for indendørsbanen. Vi har, som i ved, valgt selv at ”harve” banen over vinteren for at spare de op i mod 30.000,- som det ville koste at få et af anlægsfirmaerne til at rotorharve den. Det virker ok, ikke prangende, men det fungere. Vi har ligeledes spredt 500 kg. magnesium ud i bunden og håber derved at den ikke fryser over vinteren og heller ikke kommer til at støve så meget, nu da vi har lukket for vandet grundet frost. 

 3. Sponsorer:

Vi kom i ”hus” med de 2 budgetteret sponsorskilte. To fornyelser, tak tilOrla Hansen & Sønsamt Holger Danske flytteforretning.

4. Parasport medlemskab

Der har været henvendelse fra et af vores medlemmer, om det er muligt at klubben bliver medlem af Parasport Danmark, så medlemmer der har et handicap kan starte i DSM’s navn. Da der er tale om en årsudgift på 400,- ser bestyrelsen intet problem i dette og medlemsformularen vil snarest blive sendt af sted.

5. Ønske om dagskort.

Der er igen kommet ønske om at DSM tillader ”dagskort” bestyrelsen er blevet enige om at give det et forsøg. Dette vil træde i kraft pr. 1. februar når regler og vilkår er udfærdiget og lagt på hjemmesiden.

6. Generalforsamling 2019

Generalforsamling er den. 24. marts 2019. Mere info følger, så hold øje mede FB og www.

7. Eventuelt: 

Bestyrelsen fik en snak om hvordan det generelt står til i DSM og ud fra det, vil vi endnu engang opfordre til at ALLE tager hensyn til hinanden og at hvis man er i tvivl, er man ALTID velkommen til at spørge sine klubkammerater om hvordan det lige er med de der regler J og omvendt bliver man korrekt irettesat på en saglig måde skal man tage det til sig på en lige så saglig måde.

 

 

Referat fra Summemøde 18/11-2018

 

Bestyrelsen forklarede kort hvad der var årsagen til at der de sidste par måneder har været. mer-aktiviteten om morgen, dette skyldes at DSM har fået flere medlemmer som alle ønsker at ride om morgen. 

Ligeledes blev de 5 fremmødte kort briefet om at vi stadig mangler 150.000,- kr. til en ny bund.

Bestyrelsen appellerede endnu engang til at man slukker lyset når man forlader området.

 

Et fremmødt medlem fremkom med ønske om at vi skal huske hinanden på at vi skal alle være her og vi skal tale pænt til hindanden – Dette er desværre en kendt problemstilling vi oplever hvert efterår og vinter når pladsen bliver lidt mere trang og vi alle gerne vil være i hallen.

 

Bestyrelsen skal derfor endnu engang opfordre til at alle udviser respekt over for hinanden og for materiel i og omkring DSM  - På forhånd tak.

Referat af DSM bestyrelsesmøde d. 18/11-2018

Mødested: Rytterstuen, Englodsvej 1, 2791 Dragør. 
Tilstede: Neel, Jeanette, Rikke og Felicia
Fraværende: Pia, Anne

 1. Økonomi:

Jeanette havde intet at bemærke til økonomien generelt. 

2. Banerne:

Bestyrelsen er gået ind i face 2 mht. iværksættelse af en plan for indendørsbanen. Da den begynder at være kritisk, tager vi nu kontakt til baneanlægsfirmaer, for at undersøge hvad vi kan gøre for at afhjælpe den indtil vi får rejst de sidste 150.000,- som skal til før vi kan påbegynde det store anlægsarbejde af ny bane. Se venligst pkt. 4.

 3. Sponsorer:

Et par af de eksisterende skilte udløber i år, én af sponsorerne har meddelt os, at de desværre ikke har mulighed for at forny deres sponsorat og der er fulgt op på yderligere to mere. Den ene sponsor har takket ja tak – Orla Hanssen & Søn, den sidste står stadig uvis om den pågældende ønsker men der følges naturligvis op på dette.

 4.Bunden i ridehuset - hvad gør vi?

Bestyrelsen håber naturligvis på stort fremmøde d.d. til summemødet hvor vi håber at der kommer mange gode ideer til hvordan vi kan ”rejse” de sidste 150.000,- kr. frem til foråret, alternativ må bestyrelsen igen se på facilitetkortet og se på om vi evt. kan justere her.

Indtil da forsætter vi med at ”dyb” HARVE hver søndag, vi har været så heldige at kunne låne en harve af Kinkelgaarden, og i øvrigt er langt mere ”på” end normalt for at køre banen så ofte som muligt.

5. Status på facilitetskort samt betaling fra private undervisere og faste undervisere.

Fra den 1. oktober har bestyrelsen fortaget stikprøver af ryttere og undervisere, med det formål at sikre at alle der benytter DSMs faciliteter er retmæssigt registreret. Skulle vi mod forventning møde ”gratister”, vil vedkommende blive bedt om af forlade området til et evt. udestående er bragt i orden og dokumenteret.- dette vil forsætte da der desværre viser sig at være en lille skare der benytter DSM uden lovlig hjemmel.

6. Eventuelt: 

1. december starter Anna Svemark som fast underviser om mandagen – se hjemmesiden under undervisere for nærmere information.

 

Referat af DSM bestyrelsesmøde d. 20/09-2018

Mødested: Rytterstuen, Englodsvej 1, 2791 Dragør.
Tilstede: Neel, Jeanette, Pia, Rikke og Felicia
Fraværende: Anne

 1. Økonomi:

Jeanette havde intet at bemærke til økonomien generelt.

2. Banerne:

Bestyrelsen er gået ind i face 2 mht. iværksættelse af en plan for indendørsbanen. Da den begynder at være kritisk, tager vi nu kontakt til baneanlægsfirmaer, for at undersøge hvad vi kan gøre for at afhjælpe den indtil vi får rejst de sidste 150.000,- som skal til før vi kan påbegynde det store anlægsarbejdet af ny bane. Se venligst pkt. 4.

 3. Sponsorer:

Et par af de eksisterende skilte udløber i år, én af sponsorene har meddelt os, at de desværre ikke har mulighed for at forny deres sponsorat og der følges op på yderligere to mere. Om de pågældende 2 ønsker at forny vides endnu ikke. Grundet tidsmangel har det desværre ikke været muligt for Mette Sevel, Susanne Helgstrand og Dorthe Sølund at hjælpe med at indhente sponsorer til DSM, vi håber de har mulighed for at være med på ”sponsorteamet” på et senere tidspunkt.

4. Bunden i ridehuset - hvad gør vi?

Bestyrelsen ønsker at indkalde til møde med medlemmerne ASAP, vi skal debattere hvad vi kan gøre for at rejse de sidste penge til at få lagt ny bane til foråret. DSM skal, som skrevet i pkt. 2., rejse 150.000,- yderligere (og gerne mere). Det er mange penge på kort tid, så vi skal i fællesskab finde en løsning. Da en facilitetskort stigning er det eneste vi som bestyrelse kan råde over, vil vi gerne have medlemmernes input. Baneanlægsarbejdet skal grundet vejrforhold mm udføres i forårsperioden, så DSM har ca. 5 mdr. til at rejse pengene!

5. Besparelser i DSM

Fremover vil der ikke blive gjort rent i DSM af én bestemt, derfor henstiller bestyrelsen til at ALLE rydder op efter sig, holder wc’et, tømmer madame-posen og melder til bestyrelsen hvis der mangler wc papir, sæbe mm. Ligeledes vil der blive stillet en kost og en fejebakke i rytterstuen.

6. Status på facilitetskort samt betaling fra private undervisere og faste undervisere.

Fra den 1. oktober vil bestyrelsen fortage stikprøver af ryttere og undervisere, med det formål at sikre at alle der benytter DSMs faciliteter er retmæssigt registreret. Skulle vi mod forventning møde ”gratister”, vil vedkommende blive bedt om af forlade området til et evt. udestående er bragt i orden og dokumenteret.

7. Indkommende til bestyrelsen: 

7.1 Der er kommet forespørgsler fra medlemmerne om nye instruktører til klubben, derfor har bestyrelsen set på ridehusplanen og talt med enkelte undervisere om deres elevtal. Ud fra dette kan vi se det er muligt at åbne op for evt. nye undervisere mandag, fredag og muligvis meget tidligt søndag morgen. Der vil snarest blive lagt et opslag op om dette på FB og på hjemmesiden. 

8. Eventuelt: 

Intet at bemærke.

Referat af DSM bestyrelsesmøde d. 04/07-2018

Mødested: Rytterstuen, Englodsvej 1, 2791 Dragør

Tilstede: Neel, Jeanette, Pia, Anne

Fraværende: Felicia, Rikke

 1. Økonomi:

Jeanette havde intet at bemærke til økonomien generelt.

2. Banerne:

Bestyrelsen vil iværksætte en plan ny indendørsbane, da den pt. ikke lever op til den standard vi i DSM gerne vil kunne levere til medlemmerne.

 3. Sponsorer:

Et par af de eksisterende skilte udløber i år og der følges op på, om de pågældende ønsker at forny. Der er sat en dato for møde med Mette Sevel, Susanne Helgstrand og Dorthe Sølund om sponsorer i DSM. Mette, Susanne og Dorthe vil gerne hjælpe med at styrke denne del i DSM, bestyrelsen ser frem til mødet i denne måned.

4. Evaluering af prøveperioden med ubegrænset headset-undervisning samt gennemgang af undervisning ved DSM´s faste undervisere

Prøveperioden med ubegrænset headset-undervisning blev evalueret. Der er både før og under prøveperioden sket en stor stigning i denne type undervisning, både af, for DSM, kendte og ukendte undervisere. Det er naturligvis positivt at medlemmerne som flertal er glade for ordningen, dog ser bestyrelsen sig nødsaget til at stramme op på reglerne inden vintersæsonen starter, af følgende årsager:

Gældende fra 1. september 2018 skal alle der underviser i DSM være medlem af klubben, hvis en underviser ikke selv ønsker at betale et medlemskab, kan dette deles ligeligt i mellem den pågældendes ryttere (skal dog indbetales samlet). Uden medlemskab, er det ikke længere muligt at undervise i DSM, hverken som fast underviser eller som headset-underviser. Prisen for et årligt medlemskab er 350,- kr. og falder hver den 1 februar. Bestyrelsen tager kontakt til klubbens faste undervisere eller deres koordinatorer. Medlemmer der benytte headset-undervisning skal selv informere deres instruktører.

Ændringen skyldes at DSM er nødsaget til at vide hvem der bruger DSM som undervisningssted. DSM skal, kunne dokumentere overfor DRF hvem der er tilknyttet som undervisere i klubben og samtidig skal DSM også kunne stå inde for de undervisere der benytter området. Dette har på det seneste været vanskeligt at gennemskue og administrere, da der er et stigende antal undervisere på klubbens faciliteter.

Ydermere vil det fra 1. august 2018 ikke være muligt at praktisere organiseret undervisning (2 eller flere i træk ved samme instruktør) med head-set i de tidsrum hvor DSM, i ridehusplanen, faste undervisere har tider. Det har under prøveperioden vist sig at give for meget uro og dette stemmer også overens med en tidligere medlemsbeslutning om at undgå 2 instruktører i samme tidsrum i ridehusplanen. Der strammes samtidig op på, at de faste undervisere skriver på DSM HJEMMESIDE UNDER BESKED FRA UNDERVISERE, hver uge, i hvilket tidsrum de underviser den pågældende uge, så de der modtager headset-undervisning kan se hvornår de kan benytte facilitererne. Vi har valgt hjemmesiden som kommunikation til dette, da ikke ALLE er på FB og for at gøre det let for medlemmerne at se et samlet overblik over ugen, de mange posts vil hurtigt drukne på FB.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal man fra 1. august 2018 ligeledes være 15 eller derover for at kunne undervisere i DSM også med headset.

Det indskærpes at headset SKAL benyttes og at det kun er tilladt for DSM’s faste undervisere at undervise fra banen eller ride hesten for rytter. Headset-undervisere der skal ride skal have facilitetskort.

Vi håber dette vil optimere brug af faciliteterne i DSM for flertallet af medlemmerne.


5. indkommende til bestyrelsen: 

5.1 Springrytterne har ønsket nye cavalettis samt mere fyld. Bestyrelsen har besluttet at der kan indkøbes for 1200,-. Derved har dressur og spring fået det samme beløb til nyanskaffelser i dette kvartal (der er indkøbt nye bogstaver til udendørsbanen) Bestyrelsen kan ikke afse flere penge til materialer pt. da renovering af indendørsbanen har absolut 1. prioritet.

5.2 Der har været en forespørgsel på, om DSM vil benytte det ”nye” granulat der kan holde på fugten i banerne, dette har bestyrelsen valgt fra. Det kræver at banerne vandes grundigt inden det pålægges og dette er pt. ikke muligt grundet kommunale vandingsrestriktioner i tørkeperioden, vanding af udendørsbanen er generelt ikke muligt. Yderligere vil vi gerne se tilbagemeldinger fra andre klubber på den langsigtede betydning for banerne ved brug af dette produkt. 

 6. Eventuelt: 

Anne Schwartz har af tidmæssige årsager valgt at træde ud af den ordinære bestyrelse og bliver suppleant frem til næste generalforsamling, Rikke Truberg træder ind og bliver næstformand. 

Bestyrelsen vil endnu engang gerne gøre opmærksom på at levetiden for springbomme forkortes væsentligt hvis de ligger i sandet eller står med den ene ende i sandet da de derved trækker fugt/regn - derfor skal bomme helt op fra jorden eller over på pallerne, (når de ligger på paller får de luft nedefra også og kan dermed tørre).

Det blev besluttet at flytte de tunge bænke op foran rytterstuen da de er umulige at flytte når der skal slås græs ved dressurbanen. Der er flere små bænke og borde i skuret der bare skal samles, så ønsker man mere siddeplads ved dressurbanen og er frisk på samleopgaven kan man tage kontakt til bestyrelsen.

DSM har fået et nyt sponsorspring 😊

Der skal snart planlægges arbejdsdag i DSM – hold øje med opslag på FB

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 20. april 2018

5 fremmødt heraf 4 fra bestyrelsen

1. Valg af dirigent og referent – Felicia blev enstemmigt valg

2. Drøftelse og afstemning om nedenstående vedtægtsændring. Enstemmigt vedtaget (se       nedenstående)

  Lydende:

§ 8

Stk. 4. Stemmeret og valgbarhed:  
Medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret efter 6 måneders medlemskab og medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at kontingentet er betalt.

 Ændres til:

§ 8

Stk. 4. Stemmeret og valgbarhed:  
Medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at kontingentet er betalt

 3. Evt. – ingen emner

Referat af DSM bestyrelses møde d. 02/04-2018

Mødested: Skype/e-mail

Tilstede: Neel, Jeanette, Pia, Felicia, Rikke, Anne

 1. Økonomi:

Jeanette havde intet at bemærke til økonomien generelt.
Jeanette arbejder på at finde en løsning på Mobilpay-oversigterne så de bliver mere overskuelige at postere. 


2. Banerne:

Anne har, som sagt, på Hest og Rytter messe i Herning, haft kontakt til flere virksomheder der anlægger og vedligeholder ridebaner, et par enkelte har været forbi, så pt. har DSM forskellige tilbud at gå efter, når tid er.

Frosten er ved at være væk og vi kan meget snart tilslutte vandet igen.


 3. Sponsorer:

Mette Sevel Johnsen har skaffet et sponsorspring og er i gang med at få et såkaldt ”køb et juletræ” i hus hos Granfætter.dk. Det går i alt sin enkelhed går ud på, at når du nævner DSM ved køb af et juletræ går der 25 kr. til klubben. Mere om det når det igen bliver koldt. 


4. Gennemgang af reglerne for longering, bookning/reservering af ridehus:

4.1

Bestyrelsen er enige om at slå endnu et slag for at gøre opmærksom på reglerne i klubben, I den næste tid vil der være en slags ”ugens opslag” på FB hvor der vil være ”opfriskning” af reglerne. Første indlæg er pt. ”lorten” i ridehusbunden. Næste indslag kommer til at omhandle headset regler og regler for benyttelse af området.

4.2

LONGERING I DSM: Longering kun er tilladt såfremt du er medlem og har facilitetskort, HUSK DOG OGSÅ at hvis et medlem har et særligt behov kan denne, eller dennes forældre/værge. tage kontakt til bestyrelsen og så vil DSM selvfølgelig gøre hvad vi kan, for at imødekomme en dispensation. Der vil i så fald blive udleveret en skrivelse til den pårørende som dokumentation på dispensationen.

 4.3

Bestyrelsen har set på egenspring- og løsspringningstiden. Først og fremmest bliver løsspringning omdøbt til ekvipage tid, hvilket gør det muligt at træne andre ting end kun løsspringning. Tiden vil fremover (fra 14. april) ligge LØRDAG MELLEM 18.00 – 22.00 og teksten vil blive rettet på www under punktet ridehusplan. Der vil også være et lettere ændret reglsæt for dett nye tiltag sm vi anbefaler alle at læse for de booker tiden. Tiden egen spring er der ingen ændringer til, men bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at de i forvejen regler for reservering af denne tid SKAL overholdes. Bestyrelsen tager løbende ridehusplanen op.

BEMÆRK: at om søndagen vil ridehallens bane fremover blive kørt kl. 19.00,(fra 15. april) de øvrige baner vil blive kørt enten før eller efter.   

5. indkommende til bestyrelsen:
IAB

6. Eventuelt: Husk at der er ekstraordinær generalforsamling den 20. april 2018 kl. 17.00 i rytterstuen. 

 

!!RETTELSE AF  SKRIVELSE VEDR. CHAMPIONATLISTEN 2017!!

Da cyber space desværre havde spist en indbertning til championatlisten kommer her en rettelse. Det drejer sig om dressur for hest.

hvor Neel Raagaard Zibrandtsen overtager første pladsen med 40 piont.

Begge parter er orienteret og vi beklager selvfølgelig fejlen og har lovet Berit Karlsson en KÆMPE æske chocolade  som undskyld

Referat af generalforsamling i DSM Rideklub

søndag d. 18/3 2018.

Fremmødte: 15 medlemmer inkl. bestyrelsen


1. Valg af dirigent:
Jeanette S. Staffeldt blev valgt som dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

Se formandens beretning 2017
 – Bemærk herunder at Birgit Mehlsen blev udnævnt til Æresmedlem.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Regnskabet godkendt


4. Behandling af indkomne forslag.

4.1

Ændring til vedtægterne:

§7, Stk. 3

Lydene:

Stk. 3. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

Ændres til:

Stk. 3. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

 

§ 8, Stk. 2

Lydende:

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før den årlige generalforsamling

Ændres til:

Stk. 2

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar i indeværende år for den årlige generalforsamling

§ 8, Stk. 3.

Lydende:

Stk. 3. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsordenen, indrykkes med mindst 14 dages varsel i en lokal avis samt på klubbens hjemmeside med angivelse af, hvorvidt der er forslag til behandling fra medlemmerne og/eller bestyrelsen under dagsordenens punkt 4.

 

Ændres til:

Stk. 3. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsordenen, sendes via mail til medlemmerne, på klubbens hjemmeside samt på klubbens Facebook side, med mindst 14 dages varsel, med angivelse af, hvorvidt der er forslag til behandling fra medlemmerne og/eller bestyrelsen under dagsordenens punkt 4.

Afstemning: 12 for, 0 imod, 2 uden stemmeret. Forslag godkendt

 

4.2

Indførelse af gult/rødt kort system, der giver mulighed for udelukkelse, i en fastlagt kortere periode af medlemmer der gentagende gange ikke overholder reglerne omkring opsamling af hestepærer på DSM´s baner.

Forslag:

Der uddeles 1 gult kort for hver gang man ikke overholder opsamlingsreglen, har samme medlem fået 3 gule kort, udløser 4. overtrædelse 1 rødt kort der ligeledes giver en uges karantæne fra faciliteterne. Kort kan kun gives af siddende bestyrelsesmedlemmer og vil blive nævnt under rytternes navn på listen over ryttere med facilitetskort. Bestyrelsen vil sørge for at for føre kontrol med jævne mellemrum, kontrollen varsles ikke.

Afstemning: 9 for, 4 undlod at stemme, 2 uden stemmeret. Forslaget godkendt

Bestyrelsen vil på opfordring fra 2 forskellige medlemmer også opsætte humoristiske opsamlingsopslag + tydeliggøre oplysning om økonomiske og anlægsmæssige konsekvenser for bundene når reglen ikke overholdes.


5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen oplyste, at de ikke vurderede en kontingentstigning var nødvendig igen i år. Ingen medlemmer havde indvendinger.

6. Budget for kommende år fremlægges:

Budgettet blev fremlagt af klubben kasserer, Ingen indvendinger fra klubbens medlemmer

7. Valg af formand: (lige år)

Neel var på valg, Ingen andre meldte sig interesseret i posten, Neel enstemmigt genvalgt

 

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: (hvert år 3 efter tur)

Ingen vælger at stille op, øvrig bestyrelse enstemmigt genvalgt 

 

9. Valg af juniormedlem af bestyrelsen (hvert år)

Susanne Helgstrand enstemmigt valgt 

 

10. Valg af suppleant til bestyrelsen: (hvert år)

Rikke enstemmigt genvalgt  

 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant: (hvert år)

Helle Reimer Svensen blev enstemmigt genvalgt som revisor, Annemette Gotlieb enstemmigt valgt som revisorsuppleant 

 

12. Eventuelt:

12.1

Kåring af årets Championat vindere samt kåring af flest kørte stævne kilometer.

Pony dressur:

Isabella Schwartz 95 point

Alberte Stenholm Nielsen 23 point

Helena Helgstrand 18 point

 

Hest dressur:

Berit Karlsson 35 point

 

Pony spring:

Cecilie Karlsson 14 point

Ena Marie Vinther Ringmose 2 point

 

Hest spring:

Maria Stentebjerg 2 point

 

 Kørselskonkurrencen blev vundet af Isabella Schwartz med imponerende 3564 kilometer.

 

Øvrige indkommende under eventuelt.

12.2

Ønske: 6 måneders reglen for stemmeret skal bortfalde. Da der blandt medlemmerne var flertals stemning for forslaget indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor det bringes til afstemning.

12.3

Ønske: 12 måneder reglen for at stille op til bestyrelsesvalg bortfalde. Da der blandt medlemmerne ikke var flertals stemning for forslaget bringes det ikke til afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

 

12.4

Ønske: Springblokken om torsdagen fordeles mere ligeligt ved 2 instruktører. Medlemmerne blev ved debat (inden generalforsamling var slut) enig om, at fremadrettet skal springtiden fordeles således: (denne regel vil gælde for alle dobbeltinstruktører i blokken). Men er her givet som ”eksempel” med de nuværende undervisere). Vinterhalvåret: Instruktør med kortest anciennitet (pt. Anna Svemark) 15.00 – 18.30, instruktør med længst anciennitet (pt. Michael Ladegaard) 18.30 – 22..00. Sommerhalvåret: Instruktør med længst anciennitet (pt. Michael Ladegaard) underviser forsat torsdag, Anna Svemark (eller instruktør med kortest anciennitet) får en anden dag i ugen (Charlotte Guldberg vil stå for at få dag i det kommende sommerhalvår til at falde på plads med Anna Svemark).

 

12.5

Ønske: Bestyrelsen skal have flere beføjelser til at besluttet fx hvornår hvilke instruktører skal undervise mm hvis der opstår tvist om små sager medlemmerne i mellem. Den nuværende bestyrelse redegjorde for hvorfor bestyrelsen ikke pt. har sådanne beføjelser og heller ikke ønsker eller bør have det. Det at være bestyrelsesmedlem i DSM rideklub er et frivilligt tillidshverv man vælges til af medlemmerne for hovedsageligt at varetage den daglige økonomiske og administrative drift. Posten må på intet tidspunkt kunne bruges til at fremme egne personlige interesser i klubben. Derfor må sådanne ting altid være et demokratisk medlemsansvar, bestyrelsen skal naturligvis sikre at de regler og retningslinjer medlemmerne vælger bliver overholdt. Da der blandt medlemmerne ikke var flertals stemning for forslaget bringes det ikke til afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

 

Det blev samtidig drøftet, at medlemmerne kunne nedsætte et disciplinærudvalg, der mellem generalforsamlinger kunne sørge for at mindre sager/problemer (der ikke kræver vedtægtsændringer) blev belyst blandt medlemmerne fx ved afstemning pr. mail og koordinerede ændrede regler og ønsker med bestyrelsen. Stemningen for dette var positiv.

 

12.6

Ønske: Facilitetskortet skal følge hesten ikke rytteren. Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen gennemgået det økonomiske aspekt i forslaget grundigt og belyste det fra flere sider. Selv om forslaget på nogle områder gav god mening, var det dog bestyrelsens vurdering, at det gav større risiko end det nuværende system for et økonomisk underskud i klubben. Specielt overgangsordningen mellem de 2 systemer ville økonomisk ramme klubben hårdt. Da der blandt medlemmerne ikke var flertals stemning for forslaget bringes det ikke til afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

 

12.7

Ønske: Børn under 16 skal have stemmeret. Da der blandt medlemmerne ikke var flertals stemning for forslaget bringes det ikke til afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen vil på opfodring fra medlem tydeliggøre i velkomst brevet at man som forældre/værge til barn under 16 år fx. selv kan opnå stemmeret ved medlemsskab af DSM til kr. 350,- årligt

 

12.8

Ønske: Ændring af egen spring/løsspringnings reglerne, bestyrelsen vil se på dette ved først kommende bestyrelses møde.

 

12.9

Formanden understregede vigtigheden af at medlemmerne passer godt på klubben, hinanden, overholder de får regler der er og behandler faciliteterne med respekt. Specielt blev sikkerhedsreglerne påpeget som et vigtigt punkt. Ridning er en farlig sportsgren og det er derfor vigtigt at man sætter sig ind i klubbens reglement så fx ulykker kan forbygges.

 

DSM ønsker tillykke til alle ny- og genvalgte og takker for en den gode tone på generalforsamlingen.

 

ÅRSBERETNING FOR 2017

Velkommen til årets generalforsamling 2018

 

Bestyrelsen vil gerne takke, de medlemmer der igen i år har lagt mange frivillige timer i DSM uden jer ville DSM være af en hel anden størrelse. Jeg vil derfor også gerne minde om, at bestyrelsen OGSÅ er frivillige, og at den arbejder ud fra devisen, ”hvad er bedst for DSM”

Bestyrelsen vil også gerne have lov at takke vores mange sponsorer som gør det muligt at DSM kan opretholde den standart vi har.

Jeg har valgt at gøre denne årsberetning kort og mere i punkter, da jeg kan se vi har et langt program og fordi bestyrelsen har et punkt vi gerne vil bruge lidt ekstra energi på i år – det kommer jeg til sidst i beretningen!

Så hvad har rørt sig på heste side:

De første mdr. af året gennemførte Caroline Buur – Klar-Parat- Svar samt ryttermærke 1-4.

 4 dressur stævner, 3 springstævner samt et enkelt ponygames stævne.

4 dressur kurser, 3 springkurser samt et enkelt military kursus, frem til august kom Dennis Holst ligeledes en gang om mdr. om onsdagen.

Så set i bakspejlet har der været godt gang i den og det er dejligt at medlemmer er engageret i alverdens event.

Men hvad er der ellers sket?

Ridecenteret har bekostet nye lyskilder, så nu har vi LED – mere lys og på to år skulle investeringen meget gerne være tjent ind på elregningen.

Ridecenteret har ligeledes bekostet at få sat nye dysser op rundt hele indendørsbanen.

Ridecenteret har også bekostet 12 nye bomme samt Agility udstyr, udstyr der desværre ikke har været den forventede tilslutning til, ej heller tilhørsforhold til og derfor har bestyrelsen i overensstemmelse med Ridecenteret, at sælge det igen.

Det er lykkedes bestyrelsen at få fornyet to sponsorer samt få en helt ny sponsor i hus. Og det er jo dejligt så er målet for året opnået.

DSM har fået fast Cafemutter -Lene

DSM har fået malet rytterstuen – den trængte efter 22 år ;-)

Vi har, fået sat nye beslag på porten mod vest på redskabsskuret, da den desværre ikke er blevet lukket ordentligt efter brug og derfor blæste op og blev smadret..

Vi har i år været nødsaget til at få gødnings container da bønderne ikke længere kan aftage gødningen grundet fiberen i bunden.

- og så er der vores baner, de er blevet rettet op og luftet jf. forskrifterne – vores samarbejdspartner er desværre gået konkurs i mellemtiden, Hvilket gav DSM en pludselig opstået merudgift da vi så måtte have en anden til at rette banerne op.

Bestyrelsen er hele tiden i bevægelse i forhold til banerne og vi gør vores bedste for at banerne fungere – men vi kan ikke gøre det alene, derfor skal ALLE tage ansvar – dette kommer vi helt sikkert nærmere ind på under i punkt 4.

En rideklub kan ikke eksistere alene

-ved hjælp af stævner, cafe salg, fællesspisning samt sponsorer – desværre, derfor er der selvfølgelig sket en masse ”bag kulissen”.

For jer der ikke er klar over det, kan jeg nævne, at vi har 3 personer der dagligt sørger for at banerne bliver vedligeholdt, 312 dage om året bliver banderne kørt, revet, vandet og møg spande bliver tømt.

Derudover har vi et par handy fædre der ALTID står parate når noget går i stykker, det være sig brædder i barrieren, taget der er utæt, loft pære i ridehallen der skal skiftes, vandingsanlæg der driller, porte der binder, låger der hænger, døre der binder, riste der skal renses, traktor der skal repareres, udstyr der skal bestilles og hentes. WC der stopper osv.

Det skarpe medlem ved nok at der er tale om to ud af de tre banemænd der i forvejen gør et kæmpe stykke arbejde. Så udover at de hver især er her omkring 200 timer om året når de køre baner bruger de mindst lige så meget tid på at ”gå i kulissen” og sørge for at DSM ikke falder ned om ørene på os.

Derfor vil bestyrelsen også gerne have lov at overdraget denne lille, lang fra tilsvarende, erkendelighed i form at et gavekort til Rosenkilde Catering ”dinner for two” til de to herre der gør et ubeskriveligt stort stykke arbejde – Tusinde tak til Jan Petersen og Stig Schwartz. – og så skal vi ikke glemme gode gamle Frits der altid står klar til at gie en hånd med, en tak skal lyde herfra.

Sidst i denne beretning vil bestyrelsen gerne gøre noget helt utraditionelt, vi vil gerne komme med et forslag – et forslag lydene på udnævnelse af et medlem til æresmedlem – kan vi det? Ja det kan vi J

Inden jeg spørger om nogle ønsker at underkaste dette forslag. Vil jeg gerne have lov at præsentere vores medlem:

Bestyrelsen vil gerne udnævne Birgit Mehlsen, Birgit har været medlem af DSM siden midt 70’erne uden afbrydelse, derfor mener vi at Birgit som ligeledes er klubbens ældste ”aktive” medlem (uden at fornærme et par herre på herre holdet), fortjener denne fornemme ære, vi ved at Birgit ikke har modtaget et klubemblem efter 25 års medlemskab. Derfor syntes vi det er på tide at DSM igen kan uddele et æresmedlemsbevis

Jeg har kendt Birgit i 31 år og vil gerne beskrive Birgit med 5 ord.

Skrap – kærlig – utålmodig - retfærdig – ligetil.

 

Referat af DSM bestyrelses møde d. 17/03-2018

Mødested: Englodsvej 1, 2791 Dragør

Tilstede: Neel, Jeanette, Pia, Felicia, Rikke

Fraværende: Anne

 

1. Økonomi:

Jeanette fremlagde årsregnskab og dette blev godkendt

 

2. Banerne:

Rikke og Jannie har saltet banerne hvilket har hjulpet og de støver ikke mere.

Anne har, på Hest og Rytter messe i Herning, haft kontakt til flere virksomheder der anlægger og vedligeholder ridebaner, de vil kommer og giver tilbud på banerne frem i tiden.

Vi håber snart frosten er væk og vi kan tilslutte vandet igen.

 

3. Sponsorer:

Vi nåede klubbens mål for i år.

 

4. Gennemgang af reglerne for longering, bookning af ridehus, undervisning mv:

4.1

Bestyrelsen har en oplevelse af, at mange medlemmer og pårørende, ikke kender eller glemmer reglerne

Derfor blev bestyrelsen enige om at slå endnu et slag for at gøre opmærksom på disse, I den næste tid vil der være en slags ”ugens opslag” på FB hvor der vil være ”opfriskning” af reglerne.

4.2

Med hensyn til LONGERING: Longering er tilladt såfremt du er medlem og har facilitetskort,  et medlem der har et særligt behov kan, eller dennes forældre/værge tage kontakt til bestyrelsen og så vil DSM selvfølgelig gøre hvad vi kan for at imødekomme en dispensation. Der vil i så fald blive udleveret en skrivelse til den pårørende som dokumentation på dispensationen.

 

4.3

Bestyrelsen har set på egen spring tiden og løsspringningstiden. Vi arbejder på, at rykke rundt på tiderne og åbne op for at løssprings tiden kan benyttes bredere. Således at flere medlemmer kan få glæde af de timer hvor hallen kan lukkes og samtidig gøre bookningen lettere og mere gennemskuelig. Dette færdiggøres på næstkommende bestyrelsesmøde.

 

 

5. indkommende til bestyrelsen:

5.1

Bestyrelsen har fået en forspørgsel, om det kunne være muligt at fjerne begrænsning på headset undervisning, således at pausen mellem 16 – 18 ophæves?

Bestyrelsen blev enige om at lade det komme an på en prøve frem til efteråret, og at vi vil bringe det op på generalforsamlingen for også her at afveje stemningen for dette.

 

5.2
Stævneudvalget vil gerne have ændret et afsnit under reglerne for klubmesterskabet.
 
Nuværende tekst: Spring: såfremt en rytter starter flere heste/ponyer i en klubmesterskabsklasse og disse begge er fejlfrie i første hovedrunde, skal man inden 2. hovedrunde afvikles, oplyse dommeren om hvilken hest/pony man ønsker at fortsætte på i klubmesterskabet.
 
Ændres tilt: Spring: såfremt en rytter starter flere heste/ponyer i en klubmesterskabsklasse der afholdes i metode B12 og disse begge er fejlfrie i første hovedrunde, skal man inden 2. hovedrunde afvikles, oplyse dommeren om hvilken hest/pony man ønsker at fortsætte på i klubmesterskabet.
 
Efter som der først i reglerne står: ”Hvilke klasser, mesterskaberne rides i, varierer fra år til år. Dette fastsættes ud fra det gældende niveau i klubben.”. og der intet sted står at mesterskabet i spring SKAL afholdes i metode B12, ser bestyrelsen intet problem at ændre dette

5.3.

Der kommet et spørgsmål til bestyrelsen, om det er ok at sætte ting til salg på DSM FB side, Det må vi desværre sige nej tak til, alene af den grund at bestyrelsen er af den overbevisning at så vil DSM FB side blive oversvømmet med salgs annoncer og de relevante opslag vil ”drukne”.   

 

6. Eventuelt:

6.1

Bestyrelsen besluttede at anerkende det kæmpe stykke arbejde Stig og Jan ligger i DSM, selvom bestyrelsen godt ved det langt fra rækker – denne anderkendelse vil bestyrelsen offentliggøre på generalforsamlingen.

 

6.2

Bestyrelsen besluttede at sælge Agility udstyret igen, da det stort set ikke er blevet brugt og ingen ønsker at tage ansvar omkring det når det skal flyttes til stævner ect.

 

Referat af DSM bestyrelses møde d. 07/12-2017

Mødested: Rytterstuen Englodsvej 9, kl. 19.00

Til stede: Jeanette, Neel, Pia, Felicia, Rikke

Fraværende: Anne

 

Dagsorden:

 1. Økonomi
 2. Banerne, hvad rør sig i DSM
 3. Sponsor
 4. behandling af klage over DSM
 5. Skrivelser
 6. Amager udvalg
 7. Indkommende til bestyrelsen
 8. Fastsættelse af dato for generalforsamling.
 9. evt.

 

1.1 Økonomi:

Jeanette informerede om at Kommunen har kontaktet hende idet de har opdaget en regnefejl fra deres side hvilket betyder at der kommer lidt ekstra penge næste gang DSM får tilskud, hvor meget vides ikke helt endnu. Ellers ser økonomien ud som den skal.

 

2  Banerne:

2.1 Traktoren skal have et par nye tændrør men ellers alt fint med baner og maskiner.

 

2.2 Hvad rør sig i DSM:

Det går godt dog har Neel fået en del klager fra medlemmer over at medlemmer ikke samler op efter deres heste når den har gødet på fiber banerne, Neel skriver jævnligt på FB og på www.men det lader desværre ikke til at hjælpe, bestyrelsen kan kun opfordre medlemmerne til at overholde DSM’s regler inkl. at samle gødning op efter sin hest.

 

3.1 Sponsor:

Anne har fået en ny sponsor til DSM, Sadelmager Lars Nielsen ApS, dermed er årets mål nået idet DSM har genforhandlet to sponsorer (Mogens Elmer og Carsten Schwartz) samt et nyt som svare til de 2 DSM har som mål pr. år.

 

4.1 Behandling af klage over DSM:

Formanden informerer vedrørende indkommende klage over DSM til DRF, klagen er efterfølgende blevet behandlet af D1, som har afsluttet sagen til fordel for klager. D1 henstiller dog blot til at DSM fremover benytter en tydeligere retorik i deres propositioner og pålægger ingen yderligere sanktioner.

 

Det drejer sig om en episode i DSM ved klubstævnet den 9. september 2017.

Sagens indhold vedrører kort fortalt en underviser/træner, der følte sig forurettet efter en henvendelse fra stævneudvalget på stævne dagen. Hvad der er sket og sagt på dagen kan DSM’s bestyrelsen ikke kommentere på, da ingen fra bestyrelsen var til stede under episoden, bestyrelsen kan kun ud fra de to forklaringer fra henholdsvis underviser og DSM stævneudvalg samt den afsluttende skrivelse fra D1, agerer og dermed tage dette til efterretning og sørge for, at der fremadrettet i DSM propositioner vil stå:

 

Undervisning/træning i forbindelse med opvarmning til stævnet skal foregå under hensyntagen til de øvrige ryttere, og at hvis DSM finder, at dette ikke overholdes, vil DSM kræve brug af headset.

 

Det er ordret hvad D1 har bedt om, i det afdelingen for sport ikke kommer til at tage headset med i fællesbestemmelserne.

 

5. Diverse skrivelser:

5.1 Pia er ved at formulere et brev som hjælpemiddel til brug ved opsøgning af nye sponsorer   

 

5.2 Pia vil snarest tilpasse FB og www.til med ny sponsor.

 

5.3 Der vil snarest udkomme nye retningslinjer for afholdelse af kurser mv. disse vil være tilgængelige på www. Under linket: ridehusplan, dette vil blive annonceret på FB.

 

6.1 Amagerudvalget:

Har stillet et spørgsmål til samtlige klubber lydende på om klubberne kan have et fælles undervisnings/dagskort mellem alle Amager klubberne.

DSM’s umiddelbare svar er et spørgsmål: er der stor nok efterspørgsel, i forhold til det umiddelbare merarbejde der ligger rent administrativt. 

 

7. Indkommende til bestyrelsen:

7.1 Bestyrelsen har fået en forespørgsel om hvorfor der ikke må undervises med Headset mellem kl. 16.00 – 18.00 på hverdage?

      Svar: dette blev vedtaget for mere end et år siden, idet flere medlemmer klagede over der var for meget undervisning med Headset i den mest benyttede tid i ridehuset om vinteren hvilket flere gange havde givet uhensigtsmæssige situationer og enkelte gange direkte farlige situationer.

 

7.2 Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om at en underviser får tid i ridehusplanen til springundervisning om søndagen.

      Svar: bestyrelsen kan desværre ikke afsætte mere tid i ridehusplanen til springning end den i forvejen afsatte tid, men alle er velkommen på lige fod og jf. reglerne til at benytte den afsatte tid søndag mellem kl. 17.00 – 19.00 hvor egen instruktør kan medbringes, instruktøren må gerne stå på banen så længe at det ikke er til gene for evt. andre ryttere.

 

8.1 Fastsættelse af dato for generalforsamling: Søndag den 18. marts 2018 kl. 15.00

 

9.1 Evt. intet 

Referat af DSM bestyrelses møde d. 28/09 -2017

Mødested: Hovedgaden 23B (grundet Internetopkopling), Tid kl. 19.00

Til stede: Neel, Anne, Pia, Jeanette, Rikke og Felicia

Fraværende: Anne 

 

Dagsorden:

1. Økonomi

2. Ny betalingsform for dagskort

3. Faste kursusdage

4. Ridehusplan

5. Stævner/stævneudvalg

6. Sponsor

7. Ansvar

8. Indkommende forslag/spørgsmål fra medlemmer

9. Evt.

 

1..1 Økonomi: 

Der har desværre været en del uforudsete udgifter dette halvår bl.a. ny traktor, ekstra udfordringer med indendørsbanen, ny lovpligtig vandmåler, container til gødning, klub tlf. samt 19 færre medlemmer der har indløst facilitetskort pr.1.august. Det betyder at vi frem til 1. februar må sætte ny-investeringer på pause, så vi forsat har penge stående til de faste udgifter og den daglige drift i klubben.

 

1.2 Betaling af facilitetskort:

Jeanette er næsten i bund med restancelisten. 

 

1.3 Gennemgang af medlemsliste:

Vi er i tvivl om disse personer stadig ønsker at gøre brug af klubbens faciliteter.

 

A V Nielsen 

A Ladegaard

A Krabbe

C Kieffer

L Schmidt

L Sparre-Ulrik

M Thomsen

 

Kontakt Kassereren/Jeanette, hvis I fortsat ønsker facilitetskort. 

 

2.1 Dagskort via mobilepay

Fremadrettet skal dagskortet betales over mobilpay nuværende løsning med bankoverførsel er for svær at administrere. Dagskortet stiger til 65 kr. for at dække en del af de gebyrer klubben betaler til mobilpay, vi har valgt denne løsning, da den vil lette både kassereren og ryttere udefra der skal betale dagskort. se i øvrigt regler for dagskort på hjemmesiden.

 

 

3.1 Faste kursusdage i DSM: 

Vi i bestyrelsen er nødt til at tilgodese så mange medlemmer som muligt og vælger at holde en pause, pr. 01. december 2017, med kursusdage om onsdagen, da der ikke er mange DSM medlemmer som benytter sig af tilbuddet hos Dennis Holst. Sandra Starke der står for kurserne har naturligvis fået besked om dette.

 

4.1 Oprydning/tilpasning i ridehusplanen:

Der er blevet ”ryddet op” i ridehusplanen. Og der er således kommet 6 ekstra "fri" time i planen. Bestyrelsen vil gerne gøre deres til at ridehusplanen er dynamisk og ændre sig løbende efter flertallet af medlemmers behov. Husk at man også kan bruge sandbanen og der er lys derude. På 2/3 dele af banen kontakten sidder på sydsiden at rytterstuen. 

 

5.1 Stævner og stævneudvalget i fremtiden:

Stævneudvalgene ønskes om muligt som et samlet udvalg. 

Der vil arbejdes på at oprette en projektgruppe til distrikt stævner. 

 

6.1 Sponsor og sponsorertil stævner:

Vi vil rigtig gerne hente nye sponsorer og gøre mere for dem vi har. Her kan du som medlem hjælpe! Oktober måned bliver sponsor måned med konkurrence på Instagram. 

 

7.1 Ansvar:

Fremtidens forventninger vs. Inaktivitet.

Alle skal være bedre til at tage ansvar for alle klubbens materialer. Der er ”lavvande” på frivillig hjælp og det kan mærkes rigtig meget i klubben. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på at kontingent og facilitetskort er fastsat ud fra at medlemmerne bidrager til at holde klubben – via frivillighed og overholdelse af regler for at benytte DSM.!

 

8. Indkommende forslag/spørgsmål fra medlemmer:

 

8.1 Dagskort rammerne, efterspørgsel på om dagskort reglerne kan ændres. 

Dette er en vedtægtsændring der kun kan besluttes af klubbens medlemmer på generalforsamlingen og bestyrelsen kan derfor ikke tage stilling til det her og nu. Husk at det skal stilles som forslag jf. gældende vedtægter på klubbens www.

 

8.2 Et ekstra børnehold som Vickys. (Gerne med vicky som underviser hvis muligt.)

Der kan godt lægges en ekstra time ind en anden dag på ugen (søndag morgen er pt. en mulighed) med børnehold, hvis der er ryttere til det. Det er dog ikke noget bestyrelsen sætter op. Der skal selv tages initiativ til det fra børn og forældre. 

 

8.3 En uddannet berider en gang ugentlig, i stedet for så mange forskellige "billige" undervisere.

Bestyrelsen er åben overfor en evt. berider også, hvis der er minimum 6 medlemmer fra DSM som vil ride hver uge. Igen vil bestyrelsen gerne pointere at der selv skal tages initiativ til at sætte det i gang. Når vi modtager et mere konkret forslag, kigger vi gerne på det. 

 

8.3 En alternativ til Michael i spring.

Det er bestyrelsen åbne overfor, hvis der er minimum 6 medlemmer fra DSM som vil ride hver uge. Igen vil bestyrelsen gerne pointere at der selv skal tages initiativ til at sætte det i gang. 

 

8.4 Forbeholdte tider til børn i ridehusplanen.

Bestyrelsen mener at der altid skal være plads til børnene i ridehuset. Så bestyrelsen vil hellere finde en ekstra time med børnehold i ridehusplanen, hvis der er behov for det. 

 

8.5 Hurtigere stemmeret til nyt medlem.

Dette er en vedtægtsændring der kun kan besluttes af klubbens medlemmer på generalforsamlingen og bestyrelsen kan derfor ikke tage stilling til det her og nu. Husk at det skal stilles som forslag jf. gældende vedtægter på klubbens www.

 

8.6 Stemmeret til børn over 12 år/ forældre.

Den var oppe sidste år på generalforsamling, men blev nedstemt. Dette er ligeledes en vedtægtsændring der kun kan besluttes af klubbens medlemmer på generalforsamlingen og bestyrelsen kan derfor ikke tage stilling til det her og nu. Husk at det skal stilles som forslag jf. gældende vedtægter på klubbens www.

 

8.7 Stemmeret til alle medlemmer/ forældre.

Dette er en vedtægtsændring der kun kan besluttes af klubbens medlemmer på generalforsamlingen og bestyrelsen kan derfor ikke tage stilling til det her og nu. Husk at det skal stilles som forslag jf. gældende vedtægter på klubbens www.

Bestyrelsen vil dog gerne gøre opmærksom på at alle kan melde sig ind i klubben til 300 kr. årligt – se regler for medlemskab på hjemmesiden og dermed få stemmeret efter 6 måneder, samtidig støtter man så også klubben med et lille bidrag som vi altid sætter pris på J

 

8.8 Ungdomsrepræsentantens tilstedeværelse.

 Da DSM's ungdomsrepræsentant har flyttet klub og derfor naturligt ikke ligger de samme kræfter i erhvervet som før, er man velkommen til at tage kontakt til nuværende ungdomsrepræsentant med en forespørge om hun ønsker at blive løst før tid på sin post og derved finde en midlertidig ungdomsrepræsentant indtil næste generalforsamling, for at der kunne blive pustet liv i det igen.

Bestyrelsen gør også opmærksom på at der er et aktivitetsudvalg som gerne tager mod nye og nye idéer.  

 

9.1 Evt.  

DSM kommer på Instagram

 

 

Referat fra bestyrelses møde den 26/7

Til stede var: Neel, Rikke, Jeanette, Pia og Felicia (og lille Mason) fraværende: Anne

 

 

Økonomi:

Økonomien kører jævnt som den plejer. Det er tid til at betale kontingent kort. 

 

Stævnetilskud:

Skal synliggøres lidt mere på hjemmesiden. Men grundet klubbens størrelse er det ikke noget vi giver, men man er velkommen til at sende ansøgning også kigger bestyrelsen på det. 

 

Lys i hal:

Der indhentes tilbud på de nye lys i alle lamper. Da det vil spare på el regningen. Evt ny tænd og sluk ude foran.

 

Dysser:

Bliver lavet på lørdag. Ridehuset lukkes i mens. 

 

Traktor:

Der kigges stadig efter ny traktor. Neel og Stig skal ud og kigge på en.

 

Eventuelt:

Finn kommer og kigger på banerne da de er blevet hårde. 

Hjemmesiden, opdateres af Neel, Anne og Pia. 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18/5 2017

Deltagende: Neel, Jeanette, Pia, Rikke og Felicia

Fraværende: Anne  

 

 1. 1.     Rundt om bordet:

Jeanette – økonomien/budget ser fin ud, Og vi er oppe på det højeste antal medlemmer nogle sinde.

Neel - Nyt fra DRF, vi er nu i gang med certificeringsgodkendelsen for de næste to år.

-og Mogens Elmer har sagt ja til 4 år mere i form af et sponsorskilt.

 

 1. 2.     Belysning i ridehallen:

Der er indhentet forskellige tilbud på lys til ridehallen. Vi vil teste i løbet af de næste par uger en enkel pære og opfordre medlemmer til at melde tilbage på belysningen fra denne og så tager vi en vurdering ud fra dette.

 

 1. 3.     Traktor og Harve:

Vi er tæt på at have besluttet, ved hjælp af fagfolk, hvilken traktor og evt. harve vi vælger der vil snarest blive indkøbt ny traktor

 

 1. 4.     Indkommende ønsker og forslag fra medlemmer:

4.1

 Der er kommet ønske om at, ved kursusafholdelse skal tidsfristen for førsteret til DSM medlemmer sættes op til minimum en uge. Bestyrelsen har besluttet at lade dette ønske komme på prøve, og ud fra næstkommende kurser se om det kan bære.

 

4.2

Springudvalget har ønsket følgende: Veste for at synliggøre hjælpere, nyt dommertårn, mere strømkapacitet i køkkenet samt et køleskab mere.

-Veste er indkøbt og ankommet.

- Der arbejdes på mere kapacitet i køkken. Og tilbud indhentes

-Bestyrelsen er ved at få indhentet tilbud på dommertårn, og dette vil blive bygget i løbet

af sommeren.

- Et køleskab mere har bestyrelsen i første omgang ikke godkendt, da vi nu er så heldige, at have fået ny café mutter og bestyrelsen har derfor valgt at afvente tilbage meldinger fra Lene Nielsen.

 

4.3

Ønske om en Agilitybane/miljø træningsbane. Som pt. er på tilbud 7000 fra MøjlnerWood Neel tager kontakt

4.4

Ønske om 10 springbomme mere, tilbud indhentes og 10 bomme vil blive indkøbt. 

 

 1. 5.     Eventuelt:

Neel informerede om at vandings- dysser vil blive skiftet og repareret i starten af juni

Tilbagemeldingen fra vores entreprenør på banerne efter sidste service, er at de ser fine ud og at den lille skævhed der var (og som blev rettet) var som forventet efter 6 mdr. kørsel især i betrækning af at vandet har været lukket over vinteren.

 

Yderligere at indstilling af Simone Scherf Hansen, af bestyrelsen, til Mesterskabs Aften som afholdes af Dragør kommune, hvert år, hvor kommunen hylder idrætsudøvere der har opnået nationale og internationale resultater i det forgangene år, er modtaget.

 

Neel kom med forslag om at afholde åben rideklub den 26. august, i anledning af DRF 100 år. Den øvrige bestyrelse bakkede op, og der vil snarest udkomme mere om denne dag, som helt sikkert bliver anderledes. Dagen er stadig i brainstorm stadie!

 

Neel vil gerne opfordre alle medlemmer til at være med til at holde ukrudtet nede, der står haveredskaber lige inden for døren til ridehallen, til fri benyttelse i en god sags tjeneste.

 

Bestyrelsen besluttede at, fremover vil bestyrelsen, udover brugen af hjemmesiden, benytte sig mere af Facebook til daglige informationer, dog vil referater, nye regler/tiltag mv. kun blive lagt på hjemmesiden, men med en henvisning på Facebook.    

 

Næste bestyrelsesmøde er i august. – på gensyn.

 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag d. 2/4 -2017 kl 15:00

Dragør St. Magleby Rideklub (DSM)

Fremmødte: 5 medlemmer inkl. 4 fra bestyrelsen

Til stede fra bestyrelsen var Anne Schwartz Bergmann, Rikke Truberg, Pia Bjørnquist Andersen samt Felicia O´´Reilly.

 1. valg af dirigent og referent

       Felicia O’Reilly

 1. Ændring af prokura § 13 i DSM

       Afstemning om ændring af Prokura § 13 blev vedtaget. Alle stemte for. 

 1. Evt. -Ingen emner. 

(Det betyder at DSM, forhåbentligt, skal have godkendt ændringerne hos de forskellige instanser før vi kan fortage os yderligere )

 

ÅRSBERETNING FOR 2016

Velkommen til årets generalforsamling 2017

 

Bestyrelsen vil gerne takke, de medlemmer der igen i år har lagt mange timer, frivillige timer i DSM uden jer ville, DSM være af en hel anden størrelse. Jeg vil derfor også gerne minde om, at bestyrelsen OGSÅ er frivillige, og at den arbejder ud fra devisen, ”hvad er bedst for DSM”, derfor vil jeg gerne henstille til at tonen i DSM bevares sober og saglig, det være sig når man taler med hindanden såvel som ved henvendelser til bestyrelsen.

 

Et år er gået, og DSM har igen i år haft rigtig mange dejlige stævner, kurser og events.

Det er blevet til 7 stævner, hvor DSM åbnede sæsonen med C stævne i dressur, hvilket var en ilddåb, da det er mere end 12 år siden, vi sidst afholdte et sådan, og der var derfor lidt udfordringer, som stævneudvalget løste til topkarakter, og selvsagt har dette ikke rystet dem yderligere, idet DSM også i år vil kaste sig ud i C stævner både i dressur og spring. Et Amagermesterskab og selvfølgelig klubmesterskaber.

 

Vi har haft en håndfuld kurser med forskellige undervisere udefra i stort set alle discipliner inden for ridesporten, og så har vi haft Dennis Holst, som har afholdt kursus en gang om mdr. hele 2016.

 

 – til det kan jeg sige, at vi allerede i dette års første mdr. næsten har overgået dette antal, så 2017 ser allerede meget spændende ud. 

 

2016 var også året, hvor DSM fik et nyt udvalg, aktivitetsudvalget, et udvalg der arrangerer en masse spændene ting der ikke nødvendigvis involvere en hest. Men alt fra loppemarkeder til julefrokoster, desværre har opbakningen ikke været så stor som ønsket, og et par arrangementer har derfor været aflyst, men det er et sejt udvalg der ikke sådan giver op, og vi venter spændt på, hvad de finder på i 2017.

 

Og selvfølgelig skal vi ikke glemme tilløbsstykket – fællesspisningen, som er blevet en del af DSM, og som vi håber, vil forsætte, det er en god måde at mødes - og lære hinanden at kende på. Da det ikke er nogen hemmelighed, at det kan være svært at opbygge et fællesskab i en rideklub, hvor der ikke er opstaldede heste, men blot en klub, hvor man kommer og motionerer sin hest eller pony.

 

2016 var også året, hvor vi har sagt farvel og goddag til undervisere, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer.

Tina Nielsen som har været en del af DSM i mere end 12 år, Pernille Kühl som har været i DSM i mere end 7 år, har begge valgt nye udfordringer, til gængæld har vi fået Sandra Starke som har overtaget Tinas tid om mandagen og underviser i dressur, og Caroline Buur som har overtaget/genoptaget ponygames samt ryttermærke undervisning.

 

Vi sagde ved sidste generalforsamling farvel til Mette Allermann, Mette var en del af bestyrelsen i DSM i mere end 15 år, men Tina ”stjal” Mette med på nye eventyr i Kongelunden. Nye kom, og andre stoppede, og sådan er det, vi skal hele tiden huske, at det er et stykke frivilligt arbejde, som der skal findes tid til i en travl hverdag. Men bestyrelsen er fortrøstningsfulde og forventer en skov af hænder når vi senere skal vælge nye bestyrelsesmedlemmer…

 

Men en rideklub kan ikke løbe rundt alene ved hjælp af stævner, cafe salg, lille bror lodder salg og fællesspisning – desværre, derfor er der selvfølgelig sket en masse ”bag kulissen”.

For jer der ikke er klar over det, kan jeg nævne, at vi har 4 personer der dagligt sørger for at banerne bliver vedligeholdt, 312 dage om året bliver banderne kørt, revet, vandet og møg spande bliver tømt.

Derudover har vi et par handy fædre der ALTID står parate når noget går i stykker, det være sig brædder i barrieren, taget der er utæt, loft pære i ridehallen der skal skiftes, vandingsanlæg der driller, porte der binder, låger der hænger, døre der binder, traktor der skal repareres, udstyr der skal bestilles og hentes. WC der stopper osv.

Derfor vil jeg gerne rette en særlig tak til Jan Petersen og Stig Schwartz der i den grad har lagt MANGE frivillige timer i DSM.

- og så skal vi ikke glemme de flinke naboer, der også frivilligt sørger for at vores møg fra banerne bliver kørt væk, vejen der bliver udbedret i tide og utide, ting der bliver lavet, ting der skal bortskaffes, derfor en stor tak til vores naboer i særdeleshed Frits og Dragør hundeskole, som er en stor hjælp.

 

Hvilket føre mig til, hvad er der sket af udbedringer, tiltag og forbedringer i 2016:

 

Jeg håber inderligt, at 2017 er året, hvor vi ikke behøver at sige, at vi desværre ikke er tilfredse med dressurbanen udenfor. Den blev anlagt april 2014 og ikke mindre end 3 år og 5 omlægninger blev det til, før vi nået den standard vi havde indgået aftale om – så ja i starten af 2016 fik vi igen, igen nyt toplag på udendørsbanen, vi fik i den forbindelse kørt lidt toplag ind i ridehallen, i et håb om at det kunne holde til sommeren 2017, det kunne det desværre ikke, derfor har vi  i vinter fået lagt nyt toplag indendørs også, og har i den forbindelse indgået en vedligeholdelsesaftale, så vi ikke står i en lignende situation, hvor vi skal hekse for at få råd og overskud, til at vedligeholde de to fiberbaner.

 

Idet vi har undersøgt hvor stort et slid der er på banerne, og det viser sig, at det er langt større end vi forstillede os, uanset hvilket firma vi har forespurgt er meldingen den samme, ca. 2,5 ton forsvinder hvert år, i hestehove, møg der bliver samlet op, på traktoren og alm. slid, derfor skal banerne efterfyldes hvert år, og derfor har bestyrelsen besluttet at indgå denne vedligeholdelsesaftale så vi i fremtiden, løbende vedligeholder banerne og derfor kan holde en meget høj standard på banerne til en hver tid.

 

Det var banerne, men inden jeg går videre med hvad der ellers er sket, kan nævnes at til udendørs arealerne høre også den lille firkant som blev anlagt sidste år på denne tid, den skal fungere som alternativ til den rotunde, vi ikke har – endnu.

 

Men igen kan vi ikke holde den standard alene på førnævnte. Der er mange ting, der skal tænkes på, bl.a. forbedringer og udbygninger af faciliteterne, derfor har vi i 2016 virkelig kæmpet for at få så mange sponsorpenge ind som muligt, det gør vi hovedsageligt ved at sælge en skilte plads i ridehallen og 2016 var et fantastisk år. Vi har i bestyrelsen en meget ihærdig person som sidder med dette ansvarsområde. Dette har ført til ikke mindre end 3 fornyelser og et helt nyt sponsorrat, hvilket er det dobbelte af hvad bestyrelsen har budgetteret med.

Vi har en kasserer der i den grad arbejder hårdt på at få så meget ud af kommunestøtten som muligt, slås med DRF om medlemstal og kontingenter, og ikke mindst brugere af DSM, i form af kontingenter og opretholdelse af dette.    

 

Som derfor også har ført til, at vi i 2016 har kunnet gøre lidt ekstra i form af, køb af ekstra sikkerhedsholdere, nye spring, nye bogstaver, præmiere til lidt sjovere ting som kørsels konkurrencen, championatlister, afsætte til madkuponer til frivillige ved stævnerne i 2017

 

Ikke mindst har vi fået råd til en selvkørende græsslåmaskine, så det i fremtiden ikke tager 5 timer at slå græsset, men kun 2 timer og knap så lange arme og kan gøres af flere frivillige.

 

Vi har fået nyt komfur, nyt køleskab, friture gryde og andre køkkenredskaber.

 

Vi har ligeledes sat penge af til ny traktor og baneredskab, men har til dato ikke fundet det helt rigtige.

Vi har købt en del nye dyser og i det hele taget brugt penge på at vedligeholdelse af vandingsanlægget.

 

Desværre har 2016 ikke været noget lykke år hvad legat støtte angår, vi har søgt Jem og fiks, Carlsberg fonden, og nogle små legater, men vi har fået afslag på samtlige.

 

Vi skal huske på, at DSM er ung i nogle henseende, men desværre også ældre i andre, og 21 år sætter sine spor, og vi skal derfor se fremad. For tingene er begyndt at ældes, og vi skal derfor til at se på de større ting, vinduer og døre er trætte af vind og vejr, barrieren trænger til at blive skiftet, lyset i ridehallen er forældet, porten er slidt og tung, DERFOR skal vi igen i år ligge os i selen for at få så mange penge ind som muligt, DSM er en rideklub i rivende udvikling, ikke mindst fordi vi har fået mange nye medlemmer i 2016 hvilket er dejligt, derfor opfordrer bestyrelsen selvfølgelig alle til at komme med ideer og tiltag for at økonomien kan blive endnu bedre.

 

Jeg ved denne årsberetning har været lidt anderledes, vi har kigget tilbage på 2016, men vi kigger også frem, tiderne ændre sig og det gør DSM også, jeg vil derfor slutte af med, endnu en gang at sige tak til alle de frivillige der har lagt kræfter i DSM igennem 2016, uden jer kan DSM ikke fungere som den fantastiske rideklub den er, DSM glæder sig til 2017 - TAK

 

Med venlig hilsen

Formanden

 

Referat af generalforsamling lørdag d. 4/3-2017.

Fremmødte: 18 medlemmer inkl. bestyrelsen


1. Valg af dirigent:

Pia Bjørkquist Andersen vælges som dirigent.


2. Bestyrelsen aflægger beretning.

Se formandens beretning 2016.

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Regnskabet godkendt.


4. Behandling af indkomne forslag.

Ændring af vedtægter:
§ 8

Generalforsamlingen lukkes for andre end medlemmer i DSM:
3 for
12 imod
3 blank
Stk. 4. Stemmeret og valgbarhed: 

Stemmeret for medlemmer under 16 år gennem forældre/værge stemme
0 for
12 imod
6 blank.

§ 13

Afstemning om eneprokura – frafaldet, der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ændring af reglen 6 faste ryttere for undervisere med fast tid i ridehusplanen:
Trukket tilbage.
Problemstillingen vedrørende manglende cafemutter.
DSM søger stadig ny cafemutter – eventuelt mod betalt ridehuskort.
Betaling vs. frivillige kræfter, hvem og hvorfor?
Det er kun banepersonalet, der er betalt i klubben og sådan har det været siden september 1996 og sådan ønskes det fortsat at være, da det er en del af driften.


5. Fastsættelse af kontingent.
Medlemmerne ønskede en stigning, I afstemningen om stigningens størrelse startede afstemningen på 100,- kr. og flertal blev opnået ved 50,- kr.

100 kr.: 6 for,
75 kr.: 7 for.
50 kr.: 12 for.

Det vedtages derfor, at kontingentet stiger med 50 kr. fra 1. februar 2018.

6. Valg af bestyrelse: (grundet afgang i utide i 2016, var alle bestyrelsesmedlemmer på valg med undtagelse af formanden).
Anne Bergmann Schwartz genvalgt

Pia Bjørkquist Andersen er valgt
Felicia O'Reilly er valgt

 

Jeanette Øbo Glæsner genvalgt som kasserer. (ulige år)
Bestyrelsen konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen..

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Rikke Truberg

 

8. Valg af junior repræsentant:
Sandra Starke Pedersen genvalgt som juniorrepræsentant.


9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Helle Reimers Svensen genvalgt som revisor.

Mette Ahlfeldt Jensen, valgt som revisorsuppleant.

 

Der var ingen kampvalg til posterne, Alle er valgt med et flertal på 14 eller derover.

 

10. Eventuelt:

Kåring af årets Championat vindere samt kåring af flest kørte stævne kilometer.

Pony dressur:

 1. Isabella Schwartz 37 point
 2. Celina Staffeldt Jørgensen 26 point
 3. Cecilie Gernager Petersen 10 point

Hest dressur:

 1. Neel Zibrandtsen 36 point
 2. Maja Frederiksen 11 point
 3. Sofie Gydesen 5 point

Pony spring:

 1. Malou Houmark Hansen 75 point
 2. Mia Rex 15 point
 3. Smilla Oddershede 7 point

Hest spring:

 1. Katrine Ibsen 16 point
 2. Maria Stentebjerg 12 point
 3. Felicia O’Reilly 8 point

 

Kørselskonkurrencen blev vundet af Malou Houmark Hansen med imponerende 3040 kilometer.

 

DSM ønsker alle tillykke og takker for god ro og orden.

Referat fra bestyrelsesmøde 23/2 - 2017


Deltagende:
Neel, Anne og Rikke.
Fraværende: Jeanette.
Dagsorden:
1. Rundt om bordet:
Budget/økonomi.
2. Stævneudvalgene.
3. D1 krav om, at stævnerne skal søges sammen.
4. Ønsker fra springudvalget ( indkøb af mikrofon og højttaler)
Hjælpermad.
5. Liner og spring om tirsdagen i prime time.
6. Evt. hjælpepersoner i forb.m. facilitetskort.
7. Ponyundervisning HVIS: 
Man(Sandra)+ons(Vicki)+fre(Anders)+lør(Caroline)+søn(Sandra)
8. Når torsdagsspringningen bliver aflyst og flyttet til anden dag.
9. Generalforsamling.
10. Kørsel af baner.
11. Evt.


1. Økonomien ser fin ud.
2. Tine Nicolaisen er tilbage i dressurudvalget
3. Stævneudvalgene søger fremover stævnerne sammen (krav fra D1)
4.Stævneudvalgene indhenter tilbud på højttalere og mikrofon.
Hjælperne til stævnene får udleveret en madkupon.
5. Der må ikke køres med liner og springes på fiberbanerne før efter kl. 19.00 om tirsdagen.
6. Der er nu så få, der mangler, at betale facilitetskort, at bestyrelsen selv tager fat i dem.
7. Vi overvejer om søndagen kan bruges til undervisning.
8. Hvis torsdagsspringningen aflyses og/eller flyttes til søndag, udgår egenspring den søndag. Man kan så egenspringe den torsdag der er aflyst, dog først efter kl. 18.00.
9. Indkomne forslag til generalforsamlingen blev fremlagt og kan nu læses på hjemmesiden.
10. Der er igangsat dialog mellem banepersonalet og bestyrelsen.
11. Der er ændret lidt i sikkerhedsreglerne.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 4/10-2016.


Deltagende:
Neel, Jeanette, Anne og Rikke.
Fraværende: ingen.
Dagsorden:
1. Rundt om bordet:
a. Kassereren Jeanette:
Budget/økonomi.
2. Hjemmesiden.
3. Nyhedsbrev.
4. Henvendelser fra medlemmer:sandra Starke Pedersen: fast undervisning v. Dennis Holst 1 x ugentlig om onsdagen.
5. Evt.


1. Økonomien ser fin ud.

2. Bestyrelsen har besluttet, at hjemmesiden bør være i bestyrelsens regi, hvorfor den fremover administreres af formanden/næstformand og kassereren.


3. Det ved sidste summemøde omtalte nyhedsbrev, vil snarest blive sendt ud.

4. Sandra Starke Pedersens anmodning om fast undervisning v. Dennis Holst 1 x ugentlig om onsdagen afvises, da der kun er ledig undervisningstid om fredagen.
Dennis Holst fortsætter med undervisning 1 x om måneden om onsdagen.

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 2/8.-2016.

 

 

Deltagende:

Neel, Jeanette, Anne og Rikke.

Fraværende: Lykke.

Dagsorden:

1. Rundt om bordet:

a. Kassereren Jeanette:

Budget/økonomi.

2. Banerne/rotunden.

3. Lægge lidt til side til mad til hjælperne- springstævnet.

4. Selvkørende græsslåmaskine.

5. Evt.

 

 

1. Økonomien ser fin ud.

 

2. Flere medlemmer har henvendt sig med ønske om, at rotunden bliver harvet 2 x ugentlig.

Rotunden bliver nu harvet 2 x ugentlig, men det er svært, da ukrudtet er ved, at overtage .

Så, hvis nogen har lyst, skal man ikke holde sig tilbage for, at fjerne ukrudtet i rotunden.

Flere medlemmer har også ønsket, at trærammen rundt om dressurbanen bliver fejet, så den er mere synlig.

Banepersonalet vil feje så godt de kan, men her vokser ukrudtet også voldsomt.

Der er nu sat div. haveredskaber oppe på barrieren ved indgangen som kan benyttes.

 

3. Der aftales med udvalgene, at så længe cafeen giver overskud, styrer de det selv.

 

4. Klubben ønsker sig en selvkørende græsslåmaskine, da det tager 4-5 timer, at slå græsset med den nuværende .

 

5. Der er nu indkøbt veste som bestyrelsen kan have på, når de færdes i klubben, så de er mere synlige i det daglige.

 

Referat af bestyrelsesmøde D.6/5.-2016.

Deltagende: Neel,Jeanette, Anne og Rikke.
Fraværende: Lykke.
Dagsorden:
1. Rundt om bordet:
a. Kassereren Jeanette:
Budget/økonomi.
2. Cafeen.
3. Banepersonale.
4. Undervisere.
5. Ponygames.
6. Amagerudvalg.
7. Henvendelser fra medlemmer:
Tina G. Larsen: Dutter i ørene.
8. Evt.

1. Økonomien ser fin ud.
2. Cafeen.
Maria Stentebjerg tager sig af cafeen indtil en anden melder sig.
3. Banepersonale.
Bestyrelsen er glad for, at banerne nu kan harves mellem kl. 8.00 og 9.00.
4. Undervisere.
Der er et par af underviserne, der ikke opfylder kravene om min. 6 faste ryttere, da der pt. ikke er ønske om andre undervisere, ønsker bestyrelsen ikke, at gøre noget ved det.
Ønsker du en ny underviser i klubben med fast tid, er du velkommen til, at tage kontakt til bestyrelsen for, at høre, hvordan  og hvorledes dette fungerer.
5. Ponygames.
Ponygames starter op igen  lørdag formiddag efter sommerferien med Caroline Buur som træner.
6. Amagerudvalg.
DSM har 2 repræsentanter i Amagerudvalget, Tina G og Mia Sander.
Amagerudvalget ønsker en form for undervisningskort for Amagerryttere, så vi kan ride undervisning hos hinanden.
DSM har den ordning, at andre Amagerryttere, kan ride undervisning i DSM mod, at betale 60 kr. pr. gang og denne ordning ønsker vi, at fortsætte med, men er åbne overfor ændringer, der dog ikke må være billigere end den i forvejen fastsatte pris.
7. Henvendelser fra medlemmer:
Tina G. Larsen:
Der er flere ryttere, der rider med musik i ørene.
Det kan for nogle være svært både, at høre høj musik og samtidig orientere sig.
Vi henstiller til, at man har lydstyrken så lav, at man kan høre, hvad der foregår i ridehuset.
8. Evt.
Der vil blive købt veste som bestyrelsen kan have på, når de færdes i klubben, så medlemmerne kan henvende sig, hvis de har spørgsmål og dermed også synliggøre bestyrelsen mere i det daglige.

Der vil snarest komme en dato for det lovede Summemøde, som forventes, at ligge i starten af juni.
Dagsorden for Summemøde, vil i den forbindelse også blive tilgængelig.

General forsamling 2016

 

DSM ordinære generalforsamling, søndag den 13/3-16 kl. 14.

 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsen aflægger beretning.

 

Årsberetning 2015

 

Velkommen til generalforsamling 2016.  Jeg vil starte med at tale om banerne. Udendørsbanen, den har jo været bestyrelsens lille problembarn og den har i den grad været årsag til søvnløse nætter hos bestyrelsen, men NU efter 2 år og ikke mindre end fem udskiftninger, adskillige forsøg med nye og flere dræn og andet bund materiale, HÅBER OG TROR vi på at den bliver som en drøm at ride i. Det positive er at det IKKE har kostet os ekstra penge, kun lidt grå hår på hovedet og lidt ekstra rander under øjnene, vi har endvidere også fået lidt efter-fyld på inden dørs banen i starten af året så vi kunne holde den frem til nu.

 

Hvad er der ellers sket i DSM i 2015?

 

-Vi fået skiftet taget på materialeskuret, da det efter mere end 10 år i regn og blæst og ikke mindst haglangreb fra jægerne efterhånden var hullet som en si. Så Herreholdet var så flinke at skifte taget og rense tagrender på ridehallen,

 

-Stig Schwartz, Brydevej, har skiftet tænderne på harven da de var blevet så slidte at de var blevet halv størrelse, sørget for ny lås i postkassen og skuret, skiftet bredder i barrieren, renset og afmonteret vandingsanlægget til ridebanen, sat nyt lys op bag ved ridehallen mv.

 

-Alf Mortensens ligeledes Brydevej har været så flink at sætte nyt lys op i rytterstuen for os, Maja Frederiksen far har lavet den fine opstiger til ridehallen, og Finn Mortensen Englodsvej 5 har bygget en opstiger der IKKE LIGE FLYTTER SIG til udendørs sandbanen, han har kørt alt det gamle tag væk, kørt ødelagt/nedslidte materialer væk af flere omgange, sømmet udhænget fast rundt om hele ridehallen.

 

Den gode Frits der altid sørger for at vores møgvogn er tømt.

 

Lykke Harms og jeg har også været på sponsor jagt og DSM er så heldige at vi har fået 3 nye sponsorer i 2015, som har fået skilte op i ridehallen og som har sponsoreret vores stævner, uden sponsorer ville vores økonomi se helt anderledes ud. – og når der har været lidt timer i overskud har jeg søgt adskillelige legater uden held, vi har desværre fået afslag.

 

 

 

Vi har haft en udskiftning på undervisnings siden, et nyt hold ponygames trænere: Nanna, Stef og Caroline, en ny Springtræner: Michael Ladegaard samt Sandra Starke Pedersen som underviser i dressur.

 

Vi har også måtte sige farvel to trofaste undervisere igennem mere end 10 år, nemlig Kristine Follmann der er flyttet til fastlandet – Jylland, og Tina Nielsen som sammen med familien skal overtage Raagaarden HELT ude i kongelunden. Samt undertegnede som ponygames træner igennem 7 år. Også grundet flytning.

 

 

 

Vi har haft et FANTASTISK stævneudvalg der har arrangeret og gennemført nogle forrygende stævner med et super godt resultat, om det har noget at gøre med at vi også har skiftet den gamle havgasse af en café mutter ud (mig) med et KANON team der i den grad har givet caféen et løft ud over det sædvanlige er ikke til at sige, men hold da op vi har fået DK bedste stævne café.

 

Derudover har vi haft rigtig mange kurser og events som dressurundervisning, springundervisning, programundervisning med undervisere som, Sanne Henningsen, Michael Aabo, Lasse Kasparak, Dennis Holst, Stine Lyngsø, Christine Prip, Michael Ladegaaard, samt Leif Tørnblad

 

Vi har haft Lucia optog af Børneholdet og så har Sandra Starke taget den fantastiske fællesspisning op igen, hvilket er rigtig dejligt og med stor opbakning fra medlemmerne.

 

Vi har da også få ryttere da der har været under tunnelen, og været ude og starte stævner med flotte resultater og igen kunne DSM for tredje år i træk bryste sig af en Amagermester i dressur for ponyer nemlig Celina Staffeldt Jørgensen. – stort tillykke til alle vores ryttere der har fået flotte placeringer rundt om i landet.

 

Med det vil jeg gerne have lov at sige en ubetinget og kæmpe stor tak til de FÅ men ukuelige frivillige både medlemmer og ikke mindst vores gode naboer. Uden frivillige kan vi ikke få det til at fungere hverken i det daglige eller rent økonomisk, også en stor tak til vores sponsorer, vi er og bliver en idrætsklub som alle andre, hvor fællesskab og ikke mindst FÆLLESFØLELSE SKAL OG MÅ STÅ øverst på dagsorden. Derfor appellere bestyrelsen endnu engang til at flere medlemmerne vil deltage i klubben i frivillighedens tjeneste.  

 

Neel Guldbech

Formand i DSM


3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4.  Behandling af indkomne forslag:
Forslag 1:

Tilføjelse til ridehusreglerne: Børn under 12 år må ikke færdes til hest/pony på klubbens område, uden der er følgeskab af person over 18 år uden hest.
5.  Fastsættelse af medlemskontingent.

6.  Budget for det kommende år fremlægges.

- Information om stigning af facilitetskort

7.  Valg af formand: Neel Guldbech. Ønsker genvalg.

8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Lykke Harms. Ønsker genvalg.

Tina G. Larsen. Ønsker genvalg.

Mette Allermann. Ønsker ikke genvalg.

(bestyrelsesposten er for 1 år)

 

9.  Valg af juniormedlem som repræsentat til bestyrelsen.


10. Valg af suppleant til bestyrelsen.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

12. Eventuelt.

 

Fremmøde: 13 medlemmer inklusiv bestyrelsen.

 

1. Anne bergman blev valgt. Anne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Påmindede om at generalforsamlingen kun er for klubbens medlemmer og bad ikke medlemmer om at forlade møde.

2. Neel fremlagte beretning om året der gik. Se Formandens beretning.

3. Jeanette fremlagde det reviderede regnskab for året der gik. Der er nogle poster som er faldet eller steget markant. Sponsor/legater: I 2014 fik vi et legat fra ridecenter 50.000, det fik vi ikke i 2015. Møder: Tine Nicolajsen deltog i et møde i jylland som var et møde vi skulle deltage i. Neel er blevet fløjet hjem fra Østrig for at deltage i møder i klubben og andre steder bla. i banken. Derfor blev der brugt en del penge på den post. Stævner: 2015 har været et rigtig godt stævne år. Der er kommet mange penge i kassen. Caféen: Caféen har også haft et rigtig godt år, den har været meget besøgt, det er dejligt. Banevedligeholdelse: Da vi har fået ny bane, har det være nødvendigt at køre banerne mere. Vedligeholdelse/reperationer: Vi har fået nyt tag på matrialeskuret. Kontorartikler: kasseren har fået en computer med internetadgang. Ny udendørsbane: 2014 fik vi den nye udendørsdressurbane.

Regnskabet blev godkendt.

4. Der er i år kun kommet et forslag. Se hele forslaget længere ned.

Jeanette: Det må være forældrenes ansvar om børnene må ride alene.

Birgit: Hvor mange børn der er i klubben under 12 år, der er 13 børn.

Jeanette: Når en regel indføres skal den også håndhæves, hvem skal føre tilsyn, der bør i stedet være en anbefaling hvor der henstilles til at børn ikke rider alene.

Sanne: Der bør ikke være en regel, men i stedet en kraftig anbefaling.

Anne: Vi skal læne os op af drf. Drf har ikke beskevet i deres sikkerhedsreglerne noget omkring dette. Jeg synes det samme som Jeanette og sanne som mener at der ikke skal være en regel men i stedet en kraftig anbefaling.

Forslaget blev ikke vedtaget med stemmerne 4 for i mod 8.

Bestyrelsen vil ligge en anbefaling ind i ordensreglerne.

5. Det blev vedtaget at kontingentet ikke skal stige, det forbliver 300 kr pr. år.

6. I budgetet for 2016 er der budgetteret med at Neel flyves hjem fra østrig 2 gange.

Vi har fået to nye fiberbunde. Det er en stor post på budgettet vedligeholdelse af baner. Det er noget som vi skal spare op til. To gange om året skal banerne rettes af, det koster 22.000 kr pr. bane pr. gang. Ca. hver 5-6 år, alt efter behov, skal bundene på banerne opfyldes, det koster 300.000 kr pr. gang. Bunden i ridehuset blev sidst efterfyldt i 2015.

Vi har to fiberbaner, de skal køres, der skal samles lorte. Grundet dårlig fællesfølelse samler folk ikke lort op, der gør at banen er blevet gammel før tid, og bundene skal skiftes før tid.

Når medlemmerne ikke ønsker at bruge tid på at hjælpe i klubben med vedligeholdelse, ødelagte ting og andre praktiske gøremål, så må klubben fremover betale sig fra det. Går noget i stykker, så melder folk det generalt ikke til bestyrelsen så det kunne blive repereret. Når tingene ikke bliver ordnet med det samme, så går det mere i stykker og kan i sidste ende være umuligt at reparere og vi skal i stedet købe nyt. Medlemmerne passer ikke ordenligt på tingene. Bla. Ligger der ofte springbomme på jorden på springbanen, som bliver våde og ødelagte og lågen på udendørsbanen bliver ikke lukket og står og hænger og bliver skæv.

Vi kan ikke afholde springstævner da der kun sidder to i springstævneudvalget. Ved at man ikke afholder springstævner, kan vi heller ikke afholde kvalifikationer til amagermesterskabet i spring. Afholder vi ikke kvalifikationerne, risikere vi at ryge ud af amagersamarbejdet og dsm´s medlemmerne ikke deltage i amagermesterskabet, både kvalifikationer eller finale.

Afholder vi ikke springstævner i det hele taget, vil klubben miste endnu flere penge og vi risikere at facilitetkortet stiger igen i 2017. Neel har talt med Henrik fra distriktet, melder vi stævner fra i år, vil vi, når vi får et nyt stævneudvalg engang, kun kunne få de stævnedatoer som de andre klubber i distrikt 1 ikke vil have og ikke de datoer som vi ønsker.

Alting koster, klubben mister penge. Derfor stiger facilitetskortet pr. 1/8-16.

7. Neel ønskede at forsætte som formand. Neel er valgt.

8. Tina valgte at trække sig, da hun ikke ønskede genvalg alligevel. Lykke ønsker genvalg og er valgt. Anne Bergman og Rikke Truberg er valgt.

9. Sandra Starke Petersen er valgt.

10. Sanne Feldstein er valgt.

11. Helle R. Svendsen er valgt. Mette Allerman er valgt til suppleant.

12.

Lykke: Hjemmesiden har fået et lille løft. Der er Lykke som har overtaget hjemmsiden. Skriv endelig hvis nogen vil have noget på hjemmesiden.

Jannie: Der er mange klik på den nye hjemmeside.

Anne: Har hørt at der er noget med at Dragør kommune planlægger at indlede et større samarbejdet med div. Idrætsforeninger i kommunen. Hvor man f.eks man få hjælp til hjemmesider og lign.

Neel: Der er planlagt et arbejdsdag. Denne skal ligge inden der er C-stævne i dressur. Arbejdsdagen bliver Søndag d. 3/4-16. Tidspunkt følger, da der er kursus den dag og de to aktiviteter ikke skal ligge samtidigt.

Neel: Der vil blive anlagt en midlertidig rotunde ude på græsset i målene 22x22 m. Medlemmer har så et sted hvor de trygt kan longere, øve horsemanship og andet. Der vil blive sat nogle stolper hvorpå der vil blive sat noget elastikled på. Hullerne bliver boret af Finn, vi sætter selv stolperne. Resten af rotunden vil blive lavet på arbejdsdagen.

Indkørslen til rideklubben ser skrækkelig. Neel har fundet ud af at en af naboer som kører ned med sin lastbil med hænger og vender på klubbens område. Neel har taget kontakt til vedkommende om bedt pænt om at lade vær. Der vil blive sat en stor sten således at store lastbiler ikke kan vende på klubbens område.

Normalt bliver årets championatsvindere udråbt og hyldet på generalforsamlingen. I år vil de blive udråbt senere da Maria Stenteberg ikke var til stede.

Tak til Mette som nu går ud af bestyrelsen og flytter til kongelunden. Tak for godt samarbejde. Mette har hjulpet og siddet i bestyrelsen i 17 år.

Formanden takker for god ro og orden.

 

 

Indkommende forslag til generalforsamlingen i dsm d.13/3-16.

Forslag 1:

Tilføjelse til ridehusreglerne: Børn under 12 år må ikke være til hest/pony på klubbens område, uden der er følgeskab af person over 18 år uden hest.

Begrundelse:

DSM er privat rideklub og ikke en rideskole, hvor der er en ridelærer eller forældre hele tiden. DSM ligger øde og der er stor risiko for at man, i ydertiderne, er alene.

Jeg synes ikke det er forsvarligt at børn under 12 år rider alene rundt uden voksent opsyn. Jeg synes ikke børn skal stå alene hvis uheldet er ude. Alle levende væsner kan blive bange/forskrækket og forsøge at frygte. Falder et barn af, mener jeg ikke at de er i stand til at bevare et køligt overblik og handle fornuftigt. Vil et barn kunne overskue en ulykkessituation, tilkalde relevant hjælp og evt. yde førstehjælp til et andet menneske eller et dyr? Det mener jeg ikke at et barn under 12 år kan og jeg synes overhovedet ikke at et barn skal pålægges det ansvar. Her skal der være en voksen som kan tage over.

Jeg er godt klar over at både større børn og voksne også kan falde af og komme til skade, men større børn og voksne har noget mere erfaring i livet og kan bedre bevare roen.

Børn under 12 år er ikke vant til at skulle klare sig selv. De er vant til at de voksne tager beslutninger for dem og fortæller dem hvad de skal gøre. Børn i den alder må dårligt færdes alene i trafikken. Står de i en akut situation tror jeg ikke at de ved hvad de skal gøre. De vil sandsynligvis blive bange og gå i panik. Børn er børn, tænker ikke på at heste/ponyer kan være farlige dyr hvis de bliver bange. Børn tænker ikke på konsekvenserne.

Mit forslag har intet med ridemæssige færdigheder at gøre, det handler om sikkerhed for børnene.

I DRF skal man have ridefærdigheder svarende til ridemærke 2 for at måtte ride alene. I følge en ridemærkeunderviser jeg kender så kræver det ikke ret meget for at få ridemærket. En flink pony=ridemærke.

Jeg mener at DSM har et ansvar som rideklub. Vi er certifiseret i sikkerhed og skal derfor have fokus på sikkerheden, også for de mindre ryttere.

Jeg synes vi skal være på forkant med og vedtage denne tilføjelse. Vi skal ikke vente til der sker noget og et børn kommer til skade og ligger alene i ridehuset.

Selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe hvis nogen falder af, men jeg vil ikke pålægges ansvaret for andres børn når de rider alene i ridehuset eller på ridebanen. Falder et barn af, kan jeg jo ikke bare lade vedkommende ligge eller nægte at hjælpe. Falder et barn af mens jeg er i ridehuset og vedkommende kommer alvorligt til skade, så bliver det mit ansvar at sørge for at barnet får hjælp og ponyen kommer hjem, og det kan godt være en smule vanskeligt når man selv står med en hest, som f.eks. ikke er så rutineret. Derfor skal der være en voksne med.

Rideklubberne KTR og KRK har allerede indført reglen.

Jeg håber at medlemmerne i DSM er enige og stemmer for mit forslag.

Mvh Tina G. Larsen.

 

Bestyrelsesmøde 25 januar 2016

 
 

Deltagende: Neel, Jeanette, Lykke, Mette, Tina og Sanne.

Fraværende: Ingen.

 

Dagsorden:

1. Rundt om bordet:

a. Formanden Neel.

Banerne.

b. Næstformand Mette.

Klubtøj.

Hjemmesiden.

c. Kasserer Jeanette.

Budget.

Klubbens økonomi.

Fremtidige indkøb/projekter.

d. Bestyrelsesmedlem Lykke.

Sponsorskilte.

Ridehuskort.

e. Sekratær Tina.

Henvendelser fra medlemmer:

Maria Stenteberg. Klubtøj, hjemmesiden, kurser på forsiden, springning, info om herrehold.

Anne. Ny underviser. Klubmodul.

Desirée. Hesteeventhjemmeside.

Liselotte. Kørselsindberetning.

2. Generalforsamling.

3. Løsninger ved kurser.

4.Ridehusplanen.

Vickis undervisning.

Tina N. stopper.

5. Evaluering af hundeskolen.

6. Nøgler.

7. Headsæt.

8. overdragelse af nøgle og opfylder tjansen.

9. klubliv.

10. Evt.

udførelse af opgaver i dsm.

Administration og information.

 

1.

a. Finn er gået i gang med banen. Banen er lige nu frosset og arbejdet fortsætter når frosten er væk fra jorden. Der lægges nye dræn.

Der er lavet en opstiger til ridehuset, den er på vej. Der er lavet en opstiger til springbanen, den er også på vej.

 

b. Mette har talt med 24ride som har noget klubtøj, de har veste og jakker. Man sender klubbens logo ind og folk vil have mulighed for også at få deres navn på. Der er ikke mulighed for at få noget tilsendt. 24Ride kommer til herning og der vil medlemmer kunne komme og se og mærke varene. Bestyrelsen tager kontakt med til medlemmer som skal til herning og beder dem tilse varene på vegne af klubben.

Hjemmesiden bliver med jævne mellemrum gennemgået og Mette forsøger konstant at forbedre den. Bestyrelsen vurdere at den nyværende hjemmesiden fungere som den skal. Ønsker man at få lagt noget på hjemmesiden, er man altid velkommen til at henvende sig til Mette.

 

c. Klubbens kontakt på kommunen Jane Spurv er gået på pension. Der er endnu ikke kommet en ny.

Økonomien i klubben ser fin ud, der er kontingentopkrævning 1/2-16. 1/9 har klubben betalt et pantebrev ud og klubben vil få frigivet nogle penge. Vi vil i samarbejde med ridecenteret, se på budget for disse.

Budgettet for 2016 overholdes indtil videre.

Klubben undersøger jævnligt markedet for banemaskiner og tilbehør-

Fremtidige indkøb/projekter er:

 1. Vandingsanlæg til udendørsdressurbane, Neel vil gå videre med et indhentet tilbud.

 2. Nyt toplag i ridehuset. Toplaget skal lægges i år da det nuværende trænger til at skiftet.

 3. Rotunde. Da denne er dyr, vil klubben spare op til dette. Der vil blive søgt legater mv.

 

d. Lykke vil snarest gennemgå listen over sponsorskilte for at se om der er nogle som fornyes. Der vil blive kigget på hvor nye skilte skal hænge, da den ene langside i ridehuset er fyldt. Der er solgt et sponsorskilt til vores bank, Lykke tager det videre samarbejde til banken. Der er talt med Charlotte Knigge som kunne være interesseret i et skilt. Charlotte vil få lov til at have kundebesøg i ridehuset, de skal adviseres på chatten og de må ikke lægges i primetime. Neel vil tage kontakt til hende.

Der stilles forslag om at ridehuskortet skal stige 100 kr pr. halvår for seniore og 200 kr for juniore. Grunden for dette er stigende udgifter, forbedring af faciliteter og nedgang af stævner. Forslaget er vedtaget, stigning vil gælde pr. 1/8-16. Forslaget er vedtaget i bestyrelsen og vil blive fremlagt på den kommende generalforsamlingen.

 

e. Maria: Bestyrelsen vil tage kontakt til Maria og tale med hende om hendes henvendelse.

Anne: Anne har oplevet klubmodulet i kongelunden og foreslår at klubben også får dette. Bestyrelsen afventer med at undersøge sagen da kommunen er på vej med noget tilsvarende.

Sandra: Sandra vil gerne afholde fastelavn i samarbejde med juniorudvalget. Dato for dette bliver lørdag d. 16/2. Bestyrelsen bakker op om arrangementet.

Desriée: Vi har fået en henvendelse fra en som har en hjemmeside med hesteevent i hele danmark. Lykke undersøger noget mere om det.

Liselotte: Kørselsinberetning. Ved at indberette kørsel kan klubben få nogle penge ind, som kan bruges på bla. ny baner, indkøb til klubben og betaling af ydelser. Ved indberetning af kørsel undgår klubben at skulle ud og finde pengene et andet sted såsom salg af lillebror loder. Der er ikke stor opbakning omkring dette. Der vil blive kigget for på tekten for hjemmesiden. Emnet vil blive taget op på generalforsamlingen.

 

2. Det er blevet tid til årets generalforsamling. Dato for denne bliver søndag d. 13/3-16 kl. 14. Forslag sendes til Tina på mail senest 7 dage før.

Det er Neel som formand som er på valg, Lykke og Tina er også på valg. Mette flytter og vælger derfor at trække sig til generalforsamlingen, der skal derfor vælges en ny i stedet for Mette som skal sidde frem til næste år, hvor Mette ellers skulle have været på valg. Sanne er på valg, da supleanter er på valg hvert år.

 

3.

 

4. Grundet nedgang i antal af deltagere til ponygames, ønsker de at holde en pause i februar og marts. Ponygames vil starte op igen til april, tiden er ændret i samarbejde med ponygames til lørdag 11-12.

Vicki ønsker at afkorte sin undervisningstid, så hun stopper kl. 18.30. Dette er godkendt.

Tina Nielsen er stoppet om mandagen. Nuværende underviser om fredagen Pernille Kühl, har ønsket at flytte sin undervisning til mandag, dette ønske er imødekommet.

 

5. Hundeskolen ser ud til at fungere og der har kun været en hevendelse/klage fra et medlem, derfor får hundeskolen lov til fortsat at leje sig ind fredag aften mellem 20.30-22-00.

 

6. For at få et overblik over hvem som har nøgler til klubben og til hvad, så der vil blive lavet nøglekvitteringer som folk underskriver, samt omfordelingen af nøgler.

 

7. Opsummering på at der undervises med headset fra barriereren. Ingen medlemmer er kommet med indvendinger, derfor ingen ændringer.

 

8. Anne Bergman overtager tjansen med opfyldning i tag-selv-kaffeboden i rytterstuen og tømning af postkassen.

 

9. DGI har trukket sig ud af samarbejdet med klubliv. Derfor er klubliv stoppet og linket er fjernet fra hjemmesiden.

10. evt.

Intet.